1 1 Guie zëëd laj ree bén na̱j xdiaagulal Jesucrist, bén zëëd ree loj xdiaa rey Davi në loj xdiaa Abraham. 2 Abraham brii laj xdad Isaac, abi' Isaac gojc xdad Jacob, guiáad Jacob gojc xdad Judá con ree bijchaman. 3 Dxel Judá cwa'man Tamar, abi' guyu xi'n reeman brii laj reeman Fares con Zara. Fares gojc xdad Esrom, Esrom gojc xdad Aram. 4 Aram gojc xdad Aminadab, Aminadab gojc xdad Naasón, Naasón gojc xdad Salmón. 5 Salmón gojc xdad Booz, guiáad xniaa Booz brii laj Rahab. Booz cwa'man Rut, abi' xi'n reeman brii laj Obed. Obed gojc xdad Isaí, 6 Isaí gojc xdad rey Davi. Dxel rey Davi con bén goc lacheel Urías guyu xi'n reeman brii lajman Salomón. 7 Dxel Salomón gojc xdad Roboam, Roboam gojc xdad Abías, Abías gojc xdad Asa. 8 Asa gojc xdad Josafat, Josafat gojc xdad Joram, Joram gojc xdad Uzías. 9 Uzías gojc xdad Jotam, Jotam gojc xdad Acaz, Acaz gojc xdad Ezequías. 10 Ezequías gojc xdad Mainán, Mainán gojc xdad Amón, Amón gojc xdad Josías. 11 Dxel Josías gojc xdad Jeconías con ree bijchaman, tiamp ni guzu ree bén Israel Babilonia zi'c bén yu' ladxguiib. 12 Chi ma barii reeman Babilonia lod guzu reeman zi'c bén yu' ladxguiib, gojl Salatiel, xdadaman gojc Jeconías. Dxel Salatiel gojc xdad Zorobabel. 13 Zorobabel gojc xdad Abiud, Abiud gojc xdad Eliaquim. Eliaquim gojc xdad Azor, 14 Azor gojc xdad Sadoc, Sadoc gojc xdad Aquim. Aquim gojc xdad Eliud, 15 Eliud gojc xdad Eleazar. Eleazar gojc xdad Matán, Matán gojc xdad Jacob. 16 Jacob gojc xdad Xiëb lacheel Li. Dxel Li gojc xniaa Jesús, bén la gajc Cristo. 17 Zian gojc, diizd xtiamp Abraham xt xtiamp rey Davi, guyu chidaj generacion, dxel chidaj generacion guyu diizd xtiamp rey Davi xt tiamp ni guzu ree bén Israel Babilonia zi'c bén yu' ladxguiib, abi' zachidaj generacion guyu diizd tiamp ni barii ree bén Israel Babilonia xt chi bidxin dxej gojl Jesucrist loj guidxliuj. 18 Ze gojc gojl Jesucrist: Li, xniaaman, ma na̱j tia' Xiëb laaman. Per chi gad reeman tia' lasa', guyu xi'n Li por xSprijt Dios. 19 Abi' Xiëb guial najman benza'c, ad guyëntaman nusa'nxtuman Li. Beenman xgab niro'nladxaman laaman ralanzi. 20 Per la'tgaj cayüjnman xgab zian, balüüloj tijb xianjl Dios lojman loj bacaal, rëb anjl guin lojman: ―Xiëb, xdiaa Davi, ad bal rdxebil tia'l Li, din xindo nüüm por xSprijt Dios zëëdix. 21 Tijb xindoniguiaaw gac xi'n Li, yagu'l lajx “Jesús”, din por laax gra ree xbejnx gac perdon xtol. 22 Gra ree ni guie gojc persi guzojb xtiidx Dios zi'c gunee bén badëë xtiidxaman loj ree bejn, chi rëbaman: 23 Tijb biinxdüb chu' xi'n, abi' chi galix grii lajx Emanuel, rën guiëban: Dios za'në dunuj ree. 24 Chi baban Xiëb, dxel beenman zi'c gunabee xianjl Dios laaman, cwa'man Li, 25 per ad bagaalt Xiëb laaman xt chi bidxin dxej gojl xi'nman. Dxel bagu' Xiëb laj xindobëz guin JESÚS.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52