1 1 Ni ruzúajaʼ lágaquiëʼ xuz xinëʼe gudödi queëʼ Jesucristo. Nabábagaquiëʼ David, encaʼ Abraham xuz gudödi queëʼ. 2 Abraham gúquiëʼ xuzëʼ Isaac. Isaac gúquiëʼ xuzëʼ Jacob. Jacob gúquiëʼ xúzgaquiëʼ Judá, en yuguʼ bönniʼ bö́chëʼë. 3 Judá gúquiëʼ xúzgaquiëʼ Fares, en Zara, ateʼ Tamar gúcanu xináʼagaquiëʼ. Fares gúquiëʼ xuzëʼ Esrom. Esrom gúquiëʼ xuzëʼ Aram. 4 Aram gúquiëʼ xuzëʼ Aminadab. Aminadab gúquiëʼ xuzëʼ Naasón. Naasón gúquiëʼ xuzëʼ Salmón. 5 Salmón gúquiëʼ xuzëʼ Booz, ateʼ Rahab gúcanu xinë́ʼë. Booz gúquiëʼ xuzëʼ Obed, ateʼ Rut gúcanu xinë́ʼë. Obed gúquiëʼ xuzëʼ Isaí. 6 Isaí gúquiëʼ xuzëʼ David. David naʼ gunná béʼenëʼ bönachi Israel, ateʼ butsaga náʼalenëʼ-nu nigula naʼ gúcanu zíʼalö nigula queëʼ Urías, ateʼ David, en nigula ni guláquiëʼ xuz xinë́ʼë Salomón. 7 Salomón gúquiëʼ xuzëʼ Roboam. Roboam gúquiëʼ xuzëʼ Abías. Abías gúquiëʼ xuzëʼ Asa. 8 Asa gúquiëʼ xuzëʼ Josafat. Josafat gúquiëʼ xuzëʼ Joram. Joram gúquiëʼ xuzëʼ Uzías. 9 Uzías gúquiëʼ xuzëʼ Jotam. Jotam gúquiëʼ xuzëʼ Acaz. Acaz gúquiëʼ xuzëʼ Ezequías. 10 Ezequías gúquiëʼ xuzëʼ Manasés. Manasés gúquiëʼ xuzëʼ Amón. Amón gúquiëʼ xuzëʼ Josías. 11 Josías gúquiëʼ xúzgaquiëʼ Jeconías, en yuguʼ bönniʼ bö́chëʼë. Yuguʼ bönniʼ ni gulaʼcuʼë dza niʼ cateʼ yuguʼ bönniʼ Babilonia gulaʼchë́ʼë bönachi Israel nadzúngaca lu xiyúgaquiëʼ. 12 Jeconías gúquiëʼ xuzëʼ Salatiel. Salatiel gúquiëʼ xuzëʼ Zorobabel. 13 Zorobabel gúquiëʼ xuzëʼ Abiud. Abiud gúquiëʼ xuzëʼ Eliaquim. Eliaquim gúquiëʼ xuzëʼ Azor. 14 Azor gúquiëʼ xuzëʼ Sadoc. Sadoc gúquiëʼ xuzëʼ Aquim. Aquim gúquiëʼ xuzëʼ Eliud. 15 Eliud gúquiëʼ xuzëʼ Eleazar. Eleazar gúquiëʼ xuzëʼ Matán. Matán gúquiëʼ xuzëʼ Jacob. 16 Jacob gúquiëʼ xuzëʼ José. José ni gúquiëʼ bönniʼ queë́nu María, ateʼ María ni gúcanu xinë́ʼë Jesús, lëʼ caʼ Cristo, Bönniʼ naʼ tun löza bönachi judío guídëʼ idinná béʼenëʼ légaquiëʼ. 17 Caní naca, gulaca chidáʼ cöʼ diʼa dza ga gusí lo zoëʼ Abraham ga bidxintë zoëʼ David, ateʼ gulaca caʼ iaʼchidáʼ cöʼ diʼa dza ga gusí lo zoëʼ David ga bidxintë dza yuguʼ bönniʼ Babilonia gulaʼchë́ʼë bönachi Israel nadzúngaca, ateʼ gulaca caʼ iaʼchidáʼ cöʼ diʼa dza ga gusí lo dza niʼ gulaʼchë́ʼë léguequi ga bidxintë dza guljëʼ Cristo. 18 Caní guca cateʼ guljëʼ Jesucristo. Cateʼ niʼ chinazíʼ lu náʼabiʼ María, xinë́ʼë Jesucristo utsaga náʼalenbiʼ José, en zíʼatëlö cateʼ siʼ utsaga náʼalenëʼ-biʼ, en cabí ne sóalenëʼ-biʼ, guyúʼubiʼ tubiʼ bíʼidoʼ lë́ʼëbiʼ María naʼ. Guca caní niʼa que yöl-laʼ huáca queëʼ Dios Böʼ Láʼayi. 19 Náquiëʼ José naʼ, bönniʼ queë́biʼ María, bönniʼ tsahuiʼ, pero bitiʼ gúʼunnëʼ uzéguiëʼ-biʼ didzaʼ lógaca bönachi. Gúʼunnëʼ uláʼalenëʼ-biʼ bagáchiʼsö. 20 Tsanni niʼ rizáʼ ládxëʼë José ca naʼ gunëʼ, buluíʼi lahuëʼ gubáz láʼayi queëʼ Xanruʼ lahuëʼ José lu yëla bë́chigal, en gudxëʼ lëʼ: ―José, zxíʼini zxiʼsóëʼ David. Bitiʼ gádxinuʼ siʼu-biʼ María, para gácabiʼ nigula quiuʼ, tuʼ yúʼubiʼ biʼi bö́nniʼdoʼ lë́ʼëbiʼ niʼa que yöl-laʼ huáca queëʼ Dios Böʼ Láʼayi. 21 Gáljabiʼ tubiʼ biʼi bö́nniʼdoʼ queë́biʼ, ateʼ guʼu labiʼ Jesús, tuʼ usölábiʼ bönachi queë́biʼ lu dul-laʼ nabágaʼgaca. 22 Caní guca yúguʼtë lë ni para gaca lë naʼ gunnë́ʼ Xanruʼ lu ruʼë bönniʼ bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, gunnë́ʼ: 23 Buliʼyútsöcaʼ, tu nigula raʼbandoʼ, tsúʼubiʼ bíʼidoʼ lë́ʼëbiʼ, ateʼ gáljabiʼ tubiʼ biʼi bö́nniʼdoʼ, ateʼ iluʼë labiʼ Emanuel. Emanuel naca tu didzaʼ hebreo le rnna: Len rëʼu Dios. 24 Cateʼ bubanëʼ José lu yëla bë́chigal, benëʼ ca naʼ gudxëʼ gubáz láʼayi queëʼ Xanruʼ lëʼ, ateʼ guzxiʼë-biʼ María, ateʼ gúcabiʼ nigula queëʼ. 25 Bitiʼ guzóalenëʼ-biʼ cateʼ bidxinrö dza chigúlajbiʼ biʼi bö́nniʼdoʼ queë́biʼ, biʼi zíʼalö queë́biʼ, ateʼ guluʼë labiʼ Jesús.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52