1 1 Tiempë guahietë antsë cueshtë́ guë́ʼdchiliu, nanú el quë nabësëdchini shtiʼdzë Dios. Quëbezënúhiʼ Dios. Náhiʼ Dios. 2 Mizmë mënë ni quëbezënúhiʼ Dadë Dios dizdë principi shtë grë ra cusë. 3 Grë cusë gurështë́ por lëʼë më, el quë nabësëdchini shtiʼdzë Dios; ni chu stubi bëntsaʼu lo quë nananú. 4 Por lëʼë më nanú galnabani nu lëʼë galnabani na llni shtë mieti. 5 Lëʼë llni tsaglaʼguë rabtsëʼë catë nacahi. Lëʼë nacahi adë bë́ʼnëdiʼi gan lu llni parë bësëʼau lu llni. 6 Guʼ tubi nguiu nabësheʼldë Dios. Nguiu ni bërulë́ Juan. 7 Bëdchíniʼ; náhiʼ testigu parë guëníʼiʼ chu na lëʼë llni të parë grë mënë tsaldí lduʼu rall shtiʼdzë Dios por lëʼë më. 8 Juan nádiʼi narneʼe llni perë bëdchini Juan parë gáquiʼ testigu; guëníʼiʼ chu na el quë narneʼe llni verdadërë. 9 Lëʼë llni verdadërë naridë lu guë́ʼdchiliu, rneʼe llni parë grë mënë naquëreldë lu guë́ʼdchiliu. 10 Bëdchini më lu guë́ʼdchiliu nu guctsaʼu guë́ʼdchiliu por pudërë shtë më, perë ra mënë shtë guë́ʼdchiliu adë bënguë bë́ʼadiʼi rall lëʼë më. 11 Beʼdë guëdchini më entrë ra mënë shtë guë́ʼdchiliu perë adë bë́ʼnëdiʼi ra mënë recibir lëʼë më 12 perë grë nabëʼnë recibir lë́ʼiʼ, ra narialdí lduʼi lëʼë më, bëdëʼë më derechë parë gac rall shini Dios. 13 Lëʼë rall guc rall shini Dios, lë́dëdiʼi por deseo laʼni lduʼu mënë, ni por voluntá shtë mënë sino por pudërë shtë Dios. 14 Lëʼë nabësëdchini shtiʼdzë Dios, gúliʼ nu guquëréldiʼ entrë lëʼë hiaʼa. Guná hiaʼa pudërë nu llni shtë më. Sulë lúniquë shini Dios quëbezënú llëruʼbë favurë narquitë lduʼu hiaʼa. Ruadiʼdzë më purë verdá. 15 Juan guc testigu shtë́hiʼ nu guniʼi Juan: ―Ndëʼë na el quë naguniaʼa lu të más antsë, náhiʼ më ruʼbë; na adë chu nahia. Bëdchíniʼ despuësë de na, perë nanúhiʼ dizdë tiempë guahietë más antsë guëdchinia lu guë́ʼdchiliu. 16 Por pudërë shtë më ni bëdë́ʼnaʼa recibir zihani bendición; por lëʼë më quëhúnëruʼu Dios favurë nu más favurë parë lëʼë hiaʼa. 17 Lëy shtë Dios bëquëʼë Moisés según voluntá shtë më, perë por Jesucristo nadápaʼa favurë shtë Dios, nu nadápaʼa shtíʼdziʼ naná verdá. 18 Ni tubi chu gunádiʼi lu Dios Padre; sulë tubsë shini më nacabezënú Dios, bëluáʼaiʼ chu na Dios verdadërë. 19 Juan bëʼnë testificar iurë ra më israelitë naquëreldë Jerusalén, bësheʼldë rall bëldá bëshuzi con mënë nabëʼnë compañi ra bëshuzi. Gunaʼbë diʼdzë rall lu Juan chu náhiʼ. 20 Adë bë́ʼnëdiʼi Juan negar sino bëquébiʼ: ―Nádiaʼa Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́ʼaiʼ. 21 Iurní gunaʼbë diʼdzë rall stubi: ―¿Chu nal? ¿Gu nal Elías? Juan guniʼi: ―Aquëdiʼi; nádiaʼa Elías. Guaglaʼguë gunaʼbë diʼdzë rall: ―¿Gu nal el quë naguadiʼdzë shtiʼdzë Dios nanapë quë guëdchini? Juan guniʼi: ―Aquëdiʼi. 22 Iurní guniʼi rall: ―¿Chu nal? të parë guëdëʼë naʼa rsunë lu ra nabësheʼldë lëʼë naʼa. ¿Pë rníʼil de mizmë lë́ʼël? 23 Juan repi: ―Nahia tubi bë, tubi narniʼi lu shlatë catë nídiʼi mënë: “Gulë bëʼnë preparar laʼni lduʼu të ziquë nezë ldi parë iurë guëdchini Dadë”. Zni guniʼi Isaías, el quë nabiadiʼdzë shtiʼdzë Dios guahietë. 24 Bëldá ra nabiadiʼdzënú Juan na rall fariseos. 25 Gunaʼbë diʼdzë rall lu Juan: ―Si talë adë nádiʼil Cristo, si adë nádiʼil Elías, ni tubi naguadiʼdzë shtiʼdzë Dios nanapë quë guëdchini, ¿pëzielú rchuʼbë nísël ra mënë? 26 Guniʼi Juan: ―Na rchuʼbë nisa con nisë perë nanú tubi më entrë lëʼë të, adë guënë́diʼi të chu náhiʼ. 27 Náhiʼ el quë nazeʼdë guëdchini despuësë de na. Ni tubi adë chu nádiaʼa parë guëshaca lëʼë du guiʼdi shtë shráchiʼ. 28 Grë cusë ni guc lugar nalë Betábara nanaquë́ guëëʼgu Jordán ladë cuʼ guiaʼa catë lëʼë Juan bëchuʼbë nisë ra mënë. 29 Stubi dzë Juan guná lu Jesús; ziabíʼguiʼ lu Juan. Guniʼi Juan lu ra mënë: ―Gulë guná, nguiu rëʼ nazeʼdë de Dios; gátiʼ ziquë tubi lliʼli por duldë shtë mënë. Guëdchisúhiʼ duldë shtë ra mënë. 30 Náhiʼ el quë naguniaʼa lu të más antsë: “Náhiʼ më ruʼbë. Na adë chu nahia. Bëdchíniʼ despuësë de na perë nanúhiʼ dizdë tiempë más antsë quë na.” 31 Adë bënguë bë́ʼadiaʼa lë́ʼiʼ perë bëdchinia parë gunguë bëʼa mënë israelitë lë́ʼiʼ. Por ni rchuʼbë nisa ra mënë parë guëná mënë chu na më. 32 Nu bëʼnë Juan testificar: ―Gunahia lu Espíritu Santo nabëdchini de gubeʼe. Biétiʼ ziquë tubi palumë parë cuezënúhiʼ lëʼë Jesús. 33 Adë bënguë bë́ʼadiaʼa chu guëdchini, perë el quë nabësheʼldë na të guëchuʼbë nisa, guníʼiʼ lua: “Iurë guënal lu Espíritu Santo zeʼdë guëdchini parë cuezënúhiʼ lëʼë nguiu, na më el quë naguëzunë́ lduʼu të nu guëshéʼldiʼ Espíritu Santo parë cuezënúhiʼ lëʼë të”. 34 Gunahia lu më ni, nu nahia testigu de quë nguiu rëʼ na shini Dios. 35 Stubi dzë Juan zugaʼa stubi vueltë con chupë nanaldë lë́ʼiʼ. 36 Iurë guná Juan lu Jesús nardëdë, guniʼi Juan: ―Gulë guná, ndëʼë na lëʼë nguiu nabësheʼldë Dios; gátiʼ ziquë lliʼli. 37 Guërupë nguiu nazianaldë lëʼë Juan, bini raiʼ lo quë naguniʼi Juan. Iurní guanaldë rall lëʼë Jesús. 38 Iurë lëʼë Jesús bëdchigrë́ lúhiʼ nezë të́chiʼ, gunáhiʼ lu raiʼ. Guniʼi Jesús lu raiʼ: ―¿Pë rguili të? Guniʼi raiʼ con diʼdzë narunë cuntienë, lamë: ―Dadë, ¿ca quëréldël? 39 Guniʼi Jesús: ―Gulë gudeʼe nu gulë guná. Iurní guagná raiʼ catë quëreldë më, nu bëaʼnë raiʼ ndë purquë hia casi ziquë rquë tapë guadzeʼ iurní. 40 Tubi de lëʼë ra mënë nabini shtiʼdzë Juan nu guanáldiʼ lëʼë Jesús, na Andrés, bëchi Simón Pedro. 41 Primërë guatili Andrés bëchi Andrés, lëll Simón, nu guniʼi Andrés: ―Bëdiaʼguëlú naʼa el Mesías. (Diʼdzë ni runë cuntienë, Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́ʼaiʼ.) 42 Lueguë Andrés biaʼa lëʼë Simón Pedro catë zugaʼa Jesús. Iurë Jesús guná lu Pedro, guniʼi më: ―Lë́ʼël lël Simón, shini Jonás; perë neʼ guërulël Cefas, (lë ni runë cuntienë guëʼë). 43 Stubi dzë Jesús guc shtúʼuiʼ tsáhiʼ regiuni shtë Galilea. Gunáhiʼ lu Felipe nu guniʼi më lu Felipe: ―Gudeʼe naldë na. 44 Felipe na më guëʼdchi Betsaida catë na ladzë Andrés nu Pedro. 45 Iurní guatili Felipe lëʼë Natanael; répiʼ: ―Guná naʼa lu tubi nguiu naná bëquëʼë Moisés shcuéndiʼ laʼni ra librë shtë lëy, nu ra nabiadiʼdzë shtiʼdzë Dios bëquëʼë raiʼ diʼdzë narniʼi shcuéndiʼ. Náhiʼ Jesús, shini José. Guëʼdchi Jesús na Nazaret. 46 Repi Natanael: ―¿Ni mudë guëruʼu tubi cusë zaʼquë guëʼdchi Nazaret? Felipe bëquebi: ―Gudeʼe guënal. 47 Guabiʼguë Natanael lu Jesús. Iurë lëʼë Jesús guná lu Natanael, guníʼiʼ: ―Ndëʼë lëʼë tubi nguiu israelitë verdadërë. Ni tubi bishi adë nídiʼi laʼni ldúʼiʼ. 48 Iurní gunaʼbë diʼdzë Natanael: ―¿Llallë nanël chu nahia? Guniʼi Jesús: ―Na gunahia lul antsë iurë lëʼë Felipe beʼdë guënaʼbë lë́ʼël, iurë lë́ʼël zugáʼal guëaʼ hiaguë bëldaʼu. 49 Natanael guniʼi: ―Mësë, lë́ʼël nal shini Dios. Lë́ʼël nal Rëy shtë naciuni Israel. 50 Jesús guniʼi lu Natanael: ―¿Gu rialdí ldúʼul purquë na guniaʼa lul, gunahia lul guëaʼ hiaguë bëldaʼu? Delantë guënáruʼul más cusë ruʼbë quë ndëʼë. 51 Nu guniʼi Jesús: ―Guldía rniaʼa lul, lë́ʼël guënal llaʼlë lu gubeʼe. Ra ianglë shtë Dios tsepi raiʼ nu guëdchini raiʼ guëca, nguiu nabësheʼldë Dios lu guë́ʼdchiliu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52