1 1 Iesu Keliso tubunavo side bani'odi i tubugedi, taunina Kini Devida 'ana wauma 'wainega i souyeni we'e Devida Ebelamo 'ana wauma 'wainega i souyeni. 2 Begaidi side bani'odi, Ebelamo natuna Aisake, We'e Aisake natuna Iakobo, we'e Iakobo natunavo Iuda ma tainavo, 3 we'e Iuda natunavo Felesi wata Dela, inadi Temali, we'e Felesi natuna Esiloni, we'e Esiloni natuna Lami, 4 we'e Lami natuna Aminadaba, we'e Aminadaba natuna Nasoni, we'e Nasoni natuna Salimoni, 5 we'e Salimoni ma yana vavine Leabi natudi Bwasa, We'e Bwasa ma yana vavine Ludi natudi Obedi, we'e Obedi natuna Iese, 6 we'e Iese natuna Kini Devida. We'e Devida 'wainega i velamuga side bani'odi, Devida natuna Solomoni, we'e inana nagami Ulaia yana vavine, 7 we'e Solomoni natuna Lioboama, we'e Lioboama natuna Ebaya, we'e Ebaya natuna Esa, 8 we'e Esa natuna Iosefata, we'e Iosefata natuna Dielome, we'e Dielome natuna Usaia, 9 we'e Usaia natuna Iotama, we'e Iotama natuna Easi, we'e Easi natuna Esekaia, 10 we'e Esekaia natuna Manasa, we'e Manasa natuna Emoni, we'e Emoni natuna Iosia, 11 we'e Iosia natuna Iekonaia ma tainavo i tubuga i miamiani, tutuyanina 'waineye me Babiloni i maia me Isileli i 'ive'avinidi i nawedi yadi 'awalaweye. 12 We'e i nawediga Babiloni, 'wainega i velamuga side bani'odi, Iekonaia natuna Salatiela, we'e Salatiela natuna Selubabela, 13 we'e Selubabela natuna Abiuda, we'e Abiuda natuna Eliakimu, we'e Eliakimu natuna Asodi, 14 We'e Asodi natuna Sadoki, we'e Sadoki natuna Ekimu, we'e Ekimu natuna Eliuda, 15 we'e Eliuda natuna Eleasa, we'e Eleasa natuna Mateni, we'e Mateni natuna Iakobo, 16 we'e Iakobo natuna Iosefa. Iosefanina kumanina yana vavine Meli, we'e Melinidi Iesu kumanina i golegoleniga Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina, inana. 17 Bega 'ai'edi ta na lu'iawawaga Ebelamo 'wainega i na nago Kini Devida 'waineye 'aila'a 14. We'e Kini Devida 'wainega i na nago tutuyanina me Babiloni i maia me Isileli i nawedi yadi 'awalaweye 'adi 'aila'a 14. Wata tutuyanina 'wainega i na nagoga nika Keliso i tubuga wata 'aila'a 14, bega matatabudi ta na luvetubamidi tubudelidelidi wauma 'aitamogana. 18 Iesu Keliso yana tubuga side bani'odi. Meli, kumanidi Iesu inana, wata vavinenidi veveakutagonidi Iosefa faifaina, bola kebu i da nagiga 'aiseotogineye i miamia, siwe 'akonadi i 'aseta i miana 'Anu'anunu 'Atumaina yana toketokena 'wainega. 19 Iosefa kumanina toveakutagona i nuavita bwaikina Meli yadi miana faifaina, siwe fai yana sauluva tonovi'avadi bega kebu nuanuana Meli i na 'ivebunumayagidi nuanuana givagivayega i na bailedi. 20 Igodi yana nuanuananina i da 'idewaiga, lovane i 'eno'eno nika i 'enoneganega anelose i souyeni i voneni i vo, Iosefa, 'omu Kini Devida tubuna, kebu 'u na venuanaluga Meli 'adi nagi faifaina, we'e i mianaga 'Anu'anunu 'Atumaina yana toketokena 'wainega, 'asa'aiana 'u na nagidimo. 21 Mulieta i na venatuna, kwamana tamu iavetana i na tubuga 'u na goleni Iesu, 'ana saivila To'ita'ita'i, fai yana tomotoga i na 'ita'ita'iedi yadi sakona 'waidiega. 22 - 23 Bega Meli yadi miana wata Iesu yana tubuga faifaidi, basenadiotoga 'Auvea Yaubada i vona yana tolu'ivona 'wainega 'ana mogitana i souyeni i vo, Vavine ne'e'elina siwe i na miana, Kwamana iavetana i na tubuga, I na goleni Imanueli, 'ana saivila 'ida Yaubada taiadi.” 24 Mulieta Iosefa i tovoi, 'Auvea Yaubada yana anelose yana vona i vematayakeyakeni, Meli i nagidi, i nawedi yana vanuge. 25 Siwe kebu tamu tutuya taiadi i da veluaga i nagoga nika i venatuna, kwamananina Iosefa i goleni Iesu. S18 Luk 1:27,35 S21 Luk 1:31 S23 Ais 7:14
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52