1 1 അബ്ബുറഗാമുന്റ കുലാത്തി പുറാന്തദാന്റു ദാവീദു. ദാവീദുന്റ കുലാത്തി പുറാന്തദാന്റു ഏച്ചുകിറുത്തു. ഏച്ചുന്റ അച്ചെരപ്പെര ആരൊക്ക എന്റാന്റു ഊടെ എവുദികീന്റെയെയ്. 2 അബ്ബുറഗാമുന്റ മഗെനായിന്തു ഇച്ചാക്കു. ഇച്ചാക്കുന്റ മഗെനായിന്തു ആക്കോബു. ആക്കോബുന്റ മക്കളായിന്തരു ജൂദെമു അദുന്റ ളേയമക്കളുമു. 3 ജൂദെക്കു താമാറിലിന്തു പുറാന്ത മക്കളായിന്തരു പാരെച്ചുമു ചാരഗുമു. പാരെച്ചുന്റ മഗെനായിന്തു എച്ചുറോനു. എച്ചുറോനുന്റ മഗെനായിന്തു ആരാമു. 4 ആരാമുന്റ മഗെനായിന്തു അമ്മീനാദാബു. അമ്മീനാദാബുന്റ മഗെനായിന്തു നഗച്ചോനു. നഗച്ചോനുന്റ മഗെനായിന്തു ചലുമോനു. 5 ചലുമോനുക്കു രാഗാബിലിന്തു പുറാന്ത മഗെനായിന്തു ബോവച്ചു. ബോവച്ചുക്കു രൂത്തിലിന്തു പുറാന്ത മഗെനായിന്തു ഓബേദു. ഓബേദുന്റ മഗെനായിന്തു ഇച്ചായി. 6 ഇച്ചായിന്റ മഗെനായിന്തു റാജാവായിന്ത ദാവീദു. ദാവീദു റാജാവുക്കു ഊരിയാവുന്റ റാട്ടിലിന്തു പുറാന്ത മഗെനായിന്തു ചലോമോനു. 7 ചലോമോനുന്റ മഗെനായിന്തു രെഗബാമു. രെഗബാമുന്റ മഗെനായിന്തു അബിയാവു. അബിയാവുന്റ മഗെനായിന്തു ആച്ചെ. 8 ആച്ചെന്റ മഗെനായിന്തു ഓച്ചെപാത്തു. ഓച്ചെപാത്തുന്റ മഗെനായിന്തു ഓരാമു. ഓരാമുന്റ മഗെനായിന്തു ഊച്ചിയാവു. 9 ഊച്ചിയാവുന്റ മഗെനായിന്തു ഓദാമു. ഓദാമുന്റ മഗെനായിന്തു ആഗാച്ചു. ആഗാച്ചുന്റ മഗെനായിന്തു ഇച്ചുക്കിയാവു. 10 ഇച്ചുക്കിയാവുന്റ മഗെനായിന്തു മനച്ചെ. മനച്ചെന്റ മഗെനായിന്തു ആമോച്ചു. ആമോച്ചുന്റ മഗെനായിന്തു ഓച്ചിയാവു. 11 ഓച്ചിയാവുന്റ മക്കളായിന്തരു എഗൊനാവുമു അദുന്റ ളേയമക്കളുമു. ജൂദനെരേയളെ ബാബിലോണു നാടുക്കു അടിമെയളാച്ചു കൊണ്ടുപോന ചമേയത്തിയാന്റു ഏര പുറാന്തെയെയ്. 12 ജൂദെര ബാബിലോണു നാടുക്കു ബന്തുകവുഞ്ചിച്ചാന്റു എഗൊനാവുക്കു ചെയദിയേലു പുറാന്തെയെയ്. ചെയദിയേലുന്റ മഗെനായിന്തു ചെരുബാബേലു. 13 ചെരുബാബേലുന്റ മഗെനായിന്തു അബികൂദു. അബികൂദുന്റ മഗെനായിന്തു എല്ലാക്കീമു. എല്ലാക്കീമുന്റ മഗെനായിന്തു ആച്ചോരു. 14 ആച്ചോരുന്റ മഗെനായിന്തു ചാദോക്കു. ചാദോക്കുന്റ മഗെനായിന്തു ആക്കീമു. ആക്കീമുന്റ മഗെനായിന്തു ഏലികൂദു. 15 ഏലികൂദുന്റ മഗെനായിന്തു ഏലിയാച്ചറു. ഏലിയാച്ചറുന്റ മഗെനായിന്തു മത്താനു. മത്താനുന്റ മഗെനായിന്തു ആക്കോബു. 16 ആക്കോബുന്റ മഗെനായിന്തു ഓച്ചേപ്പു. ഓച്ചേപ്പുന്റ റാട്ടിയായിന്ത മറിയെ. മറിയെലിന്താന്റു കിറുത്തു എന്റു പേരുകീന്റ ഏച്ചു പുറാന്തെയെയ്. 17 ഇങ്ങാണെ അബ്ബുറഗാമുന്റ കാലതൊട്ടു ദാവീദുന്റ കാലബരെ പദിനാലു അച്ചെരപ്പെര ഇന്തരു. ദാവീദുന്റ കാലതൊട്ടു നെരേയളെ ബാബിലോണുക്കു അടിമെയളായി കൊണ്ടുപോന കാലത്തിന്റ ഇടേക്കു പദിനാലു അച്ചെരപ്പെര ഇന്തരു. നെരേയളെ ബാബിലോണുക്കു അടിമെയളായി കൊണ്ടുപോന കാലകവുഞ്ചിച്ചു കിറുത്തു പുറാന്ത കാലബരെ പദിനാലു അച്ചെരപ്പെരമു ഇന്തരു. 18 ഏച്ചുകിറുത്തു പുറാന്ത കാരിയ ഇങ്ങാണെയാന്റു: അദുന്റ അവ്വെ മറിയെയാന്റു. മറിയെനെ ഓച്ചേപ്പുക്കു കനിയള ഉറേപ്പിച്ചു ബെച്ചിന്തരു. എന്റെങ്കി അയിരണ്ട കനിയള കവുന്റെങ്കു മുല്ലെതന്നെ മറിയെ ഈച്ചിരനുവേലുന്റ ചഗുത്തികോണ്ടു ബാറുകാറത്തിയാന. 19 അവോക്കു കനിയള ഉറേപ്പിച്ചുബെച്ച ഓച്ചേപ്പു നേരുകാറെനാന ഒരു മയിച്ചെനായിന്തെനെകോണ്ടു മയിച്ചെരണ്ട ഇണ്ടിലി അവോക്കു മാനക്കേടു ബരുത്തദിപ്പ അയിനു അലാന്തയ്. അയിനെകോണ്ടു അയിനു ആരുക്കുമു അറിയദെ അവോളെ ബേണ്ടെന്റുബെപ്പ പേച്ചാണയ്. 20 ഓച്ചേപ്പു ഇങ്ങാണെ നിനേച്ചൊണ്ടിപ്പടെക്കു കറുത്താവുന്റ ദേവദൂദെയ് കനാവുത്തിലി ബന്തിച്ചു അയിന്റൊന്റ: “ദാവീദുന്റ മഗെനാന ഓച്ചേപ്പേ, മറിയെനെ കൊണ്ടവ നീ പേടിക്കൊണ്ട. എന്നെഗെന്റെങ്കി ഈച്ചിരനുവേലിലാന്റു അവൊ ബാറുബെച്ചു കീന്റെയെയ്. 21 അവൊ ഒരു ആണുപുള്ളെനെ പെറുവൊ. നീ അയിങ്കു ഏച്ചു എന്റു പേരു ഇടോണു. എന്നെഗെന്റെങ്കി അയിനു തന്റ നെരേയളെ അയിരണ്ട പാപ്പത്തിന്തു രെച്ചിപ്പൊയ്.” 22 “കന്നെപെണ്ണു ബാറുബെച്ചിച്ചു ഒരു ആണുപുള്ളെനെ പെറുവൊ! അയിനെ ‘ഈച്ചിര നമിന്റൊന്റ കീന്റു’ എന്റു അറുത്തകീന്റ ഇമ്മാനുവേലു എന്റു ബുളിപ്പൊരു” എന്റു കറുത്താവു തന്റ തമ്മടിനെകോണ്ടു പറേഞ്ചിന്ത ബാക്കൊക്ക നടാപ്പബേണ്ടി ഇങ്ങാണൊക്ക നടാന്തയ്. 24 ഓച്ചേപ്പു ഉറാങ്കി ഏന്തെച്ചയ്. അയിനു കറുത്താവുന്റ ദേവദൂദെയ് കനാവുത്തിലി തന്റൊന്റ പറേഞ്ചപല്ലെതന്നെ മറിയെനെ കോന്തയ്. 25 എന്റെങ്കി അവൊ പുളെളനെ പെറിന്റബരെ അയിനു അവോളാത്തെക്കു പോവകാണി. ഓച്ചേപ്പു പുള്ളെക്കു ഏച്ചു എന്റു പേരിട്ടയ്.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52