1 1 Mariruna i'imaño Jesucristo a'ajútaya michuna i'imaká. David michú, Abraham michú, kele lakénami nakiyana ri'imaká. 2 Abraham i'imari Isaac jara'apá. Eyá Isaac i'imari Jacob jara'apá. Jacob i'imari Judá jara'apá, eyá re kaja ajopana rejena i'imaño. 3 Eyá Judá i'imari Fares, Zérah, kele jara'apá. Naló ií i'imari Tamar. Fares i'imari Hesrón jara'apá. Eyá Hesrón i'imari Aram jara'apá. 4 Eyá Aram i'imari Aminadab jara'apá. Eyá Aminadab i'imari Nahasón jara'apá. Nahasón i'imari Salmón jara'apá. 5 Eyá Salmón i'imari Booz jara'apá. Booz jaló i'imayo Rahab. Eyá Booz i'imari Obed jara'apá. Rut i'imayo raló. Eyá Obed i'imari Jesé jara'apá. 6 Eyá Jesé i'imari ne'emakana David jara'apá. Urías yajalo wa'até riwá'ako i'imaká. Rujwa'até ri'irí Salomón i'imaká. 7 Salomón i'imari Roboam jara'apá. Eyá Roboam i'imari Abías jara'apá. Abías i'imari Asá jara'apá. 8 Eyá Asá i'imari Josafat jara'apá. Eyá Josafat i'imari Joram jara'apá. Eyá Joram i'imari Uzías jara'apá. 9 Uzías i'imari Jotam jara'apá. Jotam i'imari Acaz jara'apá. Eyá Acaz i'imari Ezequías jara'apá. 10 Ezequías i'imari Manasés jara'apá. Eyá Manasés i'imari Amón jara'apá. Eyá Amón i'imari Josías jara'apá. 11 Josías i'imari Jeconías jara'apá, eyá ajopana rijmerénami chuna jara'apá kaja ri'imaká. Riwakajénawa'aIsrael michú lakénami nate'eré nakiyá Babilonia te'eré ejo, nachá'atakale ne'emaká nókakajo aú. Raúnawa'ane'emaká rejo, najápakaloje najló mapeja. Re Josías yaní motho'oñó i'imaká. 12 Napa'akó nate'eré ejo ee, mariruna motho'oñó piño i'imaká: Jeconías i'imari Salatiel jara'apá. Eyá Salatiel i'imari Zarobabel jara'apá. 13 Zorobabel i'imari Abihud jara'apá. Eyá Abihud i'imari Eliaquim jara'apá. Eyá Eliaquim i'imari Azor jara'apá. 14 Azor i'imari Sadoc jara'apá. Eyá Sadoc i'imari Aquim jara'apá. Eyá Aquim i'imari Eliud jara'apá. 15 Eyá Eliud i'imari Eleazar jara'apá. Eleazar i'imari Matán jara'apá. Eyá Matán i'imari Jacob jara'apá. 16 Eyá Jacob i'imari José jara'apá. Riká José wá'akaro María wa'até i'imaká. Jesús jaló ru'umaká. Ina'uké i'imatájeri penaje ri'imaká. 17 Abraham michú lakénami yuriño rapumí chojé a'ajná David i'imaká ejená. Pa'u kele iphata ji'imaji nakojé kele (14) na'ajútaya michuna wani i'imaká. David michú apumí chojena i'imaño kaja pa'u kele iphata ji'imaji nakojé kele (14) nawa'a ne'emaká Babilonia te'eré nakojé. Rejomi ne'emá piño pa'u kele iphata ji'imaji nakojé kele (14) Jesucristo motho'oká ejená. 18 Marí ke Jesucristo motho'oká i'imaká. José pura'aró paineko María, Jesús jaló penájeru i'imajíkayo wa'até, nawá'akakoloje pajwa'atéchaka penaje. E'iyonaja unká chiyó ne'emá pajwa'atéchaka, rumano'ó, Tupana Pechu makápo'okale Ri'irí rowó chojé. Raú ruyuró kanupá. 19 Palájne'eke ruyajná penaje José i'imaká, raú unká riwátala ajopana ina'ukena we'epika rumano'oká, nala'aká piyá ruká chapú rijimaje. Raú rimicho'ojnoja riwátaka ruyuríkana, kanupá ru'umakale. Unká riwátala runaku apáña'atakana. 20 Ilé ke ri'ijnataka ripéchuwa runaku. E lapí ritapú pajluwaja Tupana wa'atéjeri, je'echú chiyaje, ya'ataró rijló. Riká kemari rijló: —José, David michú lakemi, pipechu i'imaniña ujwí María wa'até wá'akakano nakú. Re ru'urí i'imajé, Tupana Pechu makápo'okale riká rowó chojé. 21 Rimotho'ojika wakajé pa'ajé rií Jesús, ke. Ilé ke rií i'imajika, ri'imatájikale rile'ejena ina'ukena kapichákajo liyá. Ripalamane unká Tupana wajálaje ra'apiyá jema'ajeño pu'uwaré nala'akare pachá. 22 Kaja ewaja riphá rená, Tupana kemakare nakú júpimi ke Ripuráka'alo ja'apátajeri michujlo i'imaká, chojé. Rimá rijló i'imaká: 23 "Pajluwájaru inaya i'imajeyo kanupá. Raú ru'urí i'imajé. Nemaje rinaku Emanuel, ke. 'Wajwa'até Tupana', ke kemakánaka ri'imajika". 24 Rejéchami José apoka. E kaja rila'á Tupana wa'atéjeri, je'echú chiyaje, kemaká rijló ke. Riwá'ako María wa'até. 25 Kanupá ru'umaká ketana, mapeja ri'imajika rowa'á, unká meke rila'aké ruká. Kaja waja ruwá'a ru'urí. Paineko ru'urí i'imakare ri'imaká. E José a'á rií Jesús, ke. Rimotho'oká ejomi raló, José wa'até, i'imaño pajwa'atéchaka kaluyana ke.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52