1 1 Mina odạ mmaanakaan yạ epoonnamma yạ aJisẹs Krais oblạ kaa. aJisẹs oblạ kạ emeeni yạ aDeved, wạ oblạ kạ emeeni yạ Ebraam. 2 Ebraam opooni Aizika, Aizik mmạ opoon Jekọba. aJekọb mmạ opoon Juda obaa bẹẹnyaatẹ. 3 aJuda mmạ opoon Pẹrẹza obạ aZẹra (yaaka wạ ọmaani bẹ okpeyạ aTama). aPẹrẹz mmạ opoon Ẹzẹrọna; Ẹzẹrọn mmạ opoon Ramaa; 4 aRam mmạ opoon Aminadaba; Aminadab mmạ opoon Nasọna; aNasọn mmạ opoon Salmọna; 5 aSalmọn mmạ opoon Bowaza (yaaka okpeyạ aReab). aBowaz mmạ opoon Obẹda (yaaka wạ Obẹd okpeyạ aRut). Obẹd mmạ opoon Jesia; 6 aJesi mmạ opoon Deveda wạ oni dạ Ọbọọl wạ Izirẹl. aDeved mmạ opoon Sọlọmọna dạ kọbọọ kạ yanẹẹn wạ ọnaani kẹ Uraya. 7 aSọlọmọn mmạ opoon Rẹhobowama, aRehobowam mmạ opoon Abijaa; Abija mmạ opoon Asaa; 8 Asa mmạ opoon Jeosafat; aJeosafat mmạ opoon Joramaa; aJoram mmạ opoon Uzayaa; 9 Uzaya mmạ opoon Jotama; aJotam mmạ opoon aEja; aEja mmạ opoon Ẹzẹkaya; 10 Ẹzẹkaya mmạ opoon Manasiya; aManasi mmạ opoon aMona; aMọn mmạ opoon Josaya. 11 aJosaya mmạ opoon Jẹkonaya obaa bẹẹnyaatẹ, mạ kebee simaa sạ yakọọ kẹ bẹẹn bạ Izirẹl kạ leko yatạ yakọu dạ aBabilọn. 12 Kạ yakọọ bẹ kẹ yatooli bẹ dạ aBabilọn. Jẹkonaya mmạ opooni Salatiyẹla, aSalatiyẹl mmạ opoon Zẹrubabẹla. 13 aZẹrubabẹl mmạ opoon Abiyuda; Abiyud mmạ opoon Ẹliyakima; Ẹliyakim mmạ opoon Azọa; 14 Azọ mmạ opoon Zadọka; aZadọk mmạ opoon Akimaa; Akim mmạ opoon Ẹliyuda; 15 Ẹliyud mmạ opoon Ẹliyazaa; Ẹliyaza mmạ opoon Matana; aMatan mmạ opoon Jekọba. 16 aJekọb mmạ opoon Josẹfa; aJosẹf wạ odạ odạm wạ aMeri wạ odạ yaaka wạ aJisẹs wạ yadẹi Krais (wạ okoowạ imin wạ yapimạ kẹ). 17 Ọkaama kạ omạạn ẹ kạ kebee sạ Ebraam otạ oyạ kạ kebee sạ aDeved, odạ mmaanakaan joonnaa. Kạ omạạn ẹ kạ kebee sạ aDeved otạ oyạ kạ kebee sạ yabọi kẹ yanẹn bạ aIzirẹl yatạ yakọu dạ aBabilọn, oyeni odạ mmaanakaan joonnaa. Kạ omạạn ẹ kạ kebee simaa otạ oyạ kạ kebee sạ ọkaaminẹn ọmọọn ọmaana, oyeni odạ mmaanakaan joonnaa. 18 Mina odạ oyinạ wạ ọgẹna dạ aJisẹs ọsẹng ọmaana. Odạm wana wạ okpeyạ aJosẹf ọkọi otonga wẹẹnmạnạ wana wạ yadẹi aMeri lọpọọni dạ nạ yabẹngana. Odạ mbạ kẹ kọpaa kana yaayoom; aMeri otạ kẹ kẹfaal sạ keblạ kạ ẹfa yạ Kutumadạn. 19 aJosẹf wạ odạ odạmma mmạ odạ ọnẹn imin wạ owuuyi etoom yạ ẹdaali Ọbasẹ ẹtẹẹm ọkaama onạng ẹ yọbala tạ owung Meria dạ koduuwạ daa, oblạ maa ojạu ẹ keblenạ kạ lowạni ookạại. 20 Adạ ọyau kạ yọbala bimaa kenại otoomnẹn kawọnga wạ Ọbasẹ opạn ẹ maa kạ yidẹ, ojạu ẹ obi ẹ, Josẹf wẹẹn wạ oblạ kạ emeeni yạ aDeved, wọ nnạ ọọkala tạ adạạli Meria tạ odạ yanẹẹn ọwu ọsẹnga obaa kẹfaal simaa sạ otoo maa keblạ kạ ẹfa yạ Kutumadạn. 21 Nwạ nạ ọyika ẹ odạmwẹẹn, awu nạ agạnạ ẹ aJisẹs, ọsẹnga obaa nwạ nạ ọkaam kẹ yanẹn yawẹ kạ yebungạbung yẹbẹ." 22 Bloong bimina ebạạ bạ yedạbạ bẹ yenại boong wạ Ọbasẹ oyinni ọtọnganẹn ọwẹ tạ odạ lọtumajạu. 23 Wẹẹnmạnạ wạ obi jang kẹ obạ odạm ooyoom nạ otạ kẹfaal ọyika ẹ odạmwẹẹn, nạ yadẹ ẹ odạmwẹẹn imaa Imanuwẹl (wạ okoowạ Ọbasẹ ọyau maa obaa amọọn). 24 Ẹdọ kạ aJosẹf ọplọka onoomạ ẹ ọkọu odạạli Meria odạ yanẹẹnna, adạ otoomnẹn kawọnga wạ Ọbasẹ oyinni ẹ kạ yidẹ tạ onạng. 25 Odạ jang obạ nwạ ooyoom tutu aMeri ọyikẹ odạmwẹẹn imaa, ẹdọ aJosẹf ogạnạ ẹ jẹẹn jimaa Jisẹs.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52