1 Sa̰w bulu Zezu Krisi, nzoɓ ká Ŋgɛrɛwṵru waa ɓay píe ni ví ya̰a nzoɓri na ze ɗo key: ka ɓa vu bulu Abaraham nda̰w, a ɓa vu bulu Mbay Daviɗ nda̰w pi.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52