1 1 Oluzi lwa Yesu Kurisito mwidhukulu wa Daudi, mwidhukulu wa Aburahamu luti bwe lwali: 2 Aburahamu yazaala Isaaka, Isaaka yaazaala Yokobo, Yokobo yaazaala Yuda ni baganda be. 3 Yuda yazaala Perezi ni Zera mu Tamari Perezi yaazaala Hezironi, Hezironi yaazaala Ramu. 4 Ramu yazaala Amminadabu, Amminadabu yaazaala Nahashoni, Nahashoni yaazaala Salumoni. 5 Salumoni yazaala Boazi mu Rahabu, Boazi yaazaala Obedi mu Ruthi, Obedi yaazaala Yesse. 6 Yesse yazaala Daudi kyabazinga ate Daudi yaazaala Solomoni mu oyo eyali muka Uria. 7 Solomoni yazaala Rehoboamu, Rehoboamu yaazaala Abiya, Abiya yaazaala Asa. 8 Asa yaazaala Yehoshafati, Yehoshafati yaazaala Yoramu, Yoramu yaazaala Uzzia. 9 Uzzia yazaala Yothamu, Yothamu yaazaala Ahazi, Ahazi yaazaala Hezekia. 10 Hezekia yazaala Manasse, Manasse yaazaala Amoni, Amoni yaazaala Yosia. 11 Yosia yazaala Yekonia ni baganda be, mu byanda eby'okuwangangusibwa okw'e Babiloni. 12 Nga batwaliibwa e Babiloni, Yekonia yazaala Shealutieli, Shealutieli yaazaala Zerubbabeli. 13 Zerubbabeli yazaala Abiudi, Abiudi yaazaala Eliakimu, Eliakimu yaazaala Azori. 14 Azori yazaala Zadoki, Zadoki yaazaala Akimu, Akimu yaazaala Eliudi. 15 Eliudi yazaala Eleazari, Eleazari yaazaala Matthani, Matthani yaazaala Yokobo. 16 Yokobo yazaala Yosefu iba Maria, eyazaala Yesu ayetebwa Kurisito. 17 Kale ense dhityo bwe dhaali: Okuva ku Aburahamu okutuuka ku Daudi, ense ikumi na ina okuva ku Daudi okutuuka ku kuwangangusibwa okw'e Babiloni ense ikumi na ina okuva ku kuwangangusibwa okw'e Babiloni okutuuka ku Kurisito, ense ikumi na ina. 18 Okuzaalibwa kwa Yesu Kurisito kuti bwe kwali. Maria, inhina, ng'amaze okwandhula Yosefu, aye ng'akaali kumubayira, kyaboneka ng'ali nda ku bwa Mwoyo Mutukuvu. 19 Yosefu iba, olw'okuba yali muntu mutuufu, era nga tiyayenda kumuswaza, mule yaasalagho okumulekagho mu ngiso. 20 Aye aba akaalowooza ekyo, malaika wa Musengwa yaamubonekera mu kirooto yaamukoba ati: “Yosefu omwana wa Daudi, otatya kutwala Maria abe mukazi wo, kuba ky'alinda kya Mwoyo Mutukuvu. 21 Aidha kuzaala omwana wa bulenzi, era oidha kumutuuma eriina lya Yesu, kuba n'oyo alirokola abantu mu bibi byaibwe.” 22 Bino byonabyona byaligho okutuukiriza Musengwa kye yayogerera mu mulanzi ati: 23 “Bona, omughala omwegha aja kutoola enda azaale omwana wa bulenzi, era eriina balimweta Emmanueli”, ekitegeeza kiti: “Katonda ali n'ife.” 24 Yosefu bwe yasisimuka mu ndoolo yaakola nga malaika wa Musengwa bweyamulagira, yaatwala Maria mukazi we, 25 aye nga ghazira bya bufumbo okutuusa bwe yazaala omwana ow'obulenzi era yaamutuuma eriina Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52