1 1 Wya ka tva saba mndəra taŋ ma Yesu Kristi zivra Dawuda. Dawuda guli ná, zivra Abraham ya. 2 Abraham ta yatá Izak, Izak ta yatá Yakubu, Yakubu ta yatá Yuda nda zwanamani. 3 Yuda ta yatá i Peres nda Zara (Tamar na ma taŋ,) Peres ta yatá Isrum, Isrum ta yatá Aram, 4 Aram ta yatá Aminadap, Aminadap ta yatá Nasuŋ, Nasuŋ ta yatá Salmuŋ, 5 Salmuŋ ta yatá Buwaz (Rahab na mani,) Buwaz ta yatá Ubet (Rut na mani,) Ubet ta yatá Yesay, 6 Yesay ta yatá Dawuda. Ka yatá mgham Dawuda ta Salumuŋ (si markwa Uriya na mani,) 7 Salumuŋ ta yatá Rubuwam, Rubuwam ta yatá Abiya, Abiya ta yatá Asa, 8 Asa ta yatá Yusafat, Yusafat ta yatá Yuram, Yuram ta yatá Uziyas, 9 Uziyas ta yatá Yuwatam, Yuwatam ta yatá Akaz, Akaz ta yatá Izekiyas, 10 Izekiyas ta yatá Manasa, Manasa ta yatá Amuŋ, Amuŋ ta yatá Yuziyas, 11 Yuziyas ta yatá Yukwaniyas nda zwanamani. Ta tsa fitik ya, hlaghata lu ta la Israʼila ta haɗika Babila. 12 Tahula hlaghata lu ta həŋ ta haɗika Babila, ka yatá Yukwaniyas ta Salatiyel, Salatiyel ta yatá Zwarubabel, 13 Zwarubabel ta yatá Abiyuda, Abiyuda ta yatá Iliyakim, Iliyakim ta yatá Azura, 14 Azura ta yatá Saduka, Saduka ta yatá Akim, Akim ta yatá Iliyuda, 15 Iliyuda ta yatá Iliyazar, Iliyazar ta yatá Mataŋ, Mataŋ ta yatá Yakubu, 16 Yakubu ta yatá Yusufu ta nzakway ka zəʼala Mari. Tsa Mari ya ta yatá Yesu ta hgə lu ka Kristi. 17 Zlrafta ta Abraham ka sagha ta Dawuda ná, ghwaŋpɗə fwaɗ da mida. Zlrafta ta Dawuda ka lagha ta fitika hlaghatá la Israʼila ta haɗika Babila guli ná, ghwaŋpɗə fwaɗ da mida. Zlrafta ta fitika hlaghatá la Israʼila ta haɗika Babila ka sagha ta Kristi guli ná, ghwaŋpɗə fwaɗ da mida. 18 Wya ka lu yatá Yesu Kristi. Mari mani ma Yesu ná, Yusufu ta dzugway. Ta kul kluvtá həŋ ta vgha, ka zlghanavatá Sulkum nda ghuɓa ta huɗi ta Mari. 19 Tsa zwaŋa midzani Yusufu ya ná, ŋərma mndu ya. Va a ta pghanaghatá hula ta makumidzani wa. Ka kumə tsi ta zlanavatá tsa makwa ya ma kɗek ma kɗek. 20 Tata ndanay ndanay tsatsi ta zlanavata, ka lagha duhwala Mgham Lazglafta da sunani. «Yusufu zivra Dawuda, ma zləŋ ka ta kla Mari ŋa nzakway ka markwa ghuni. Tsa huɗi zlghaf tsi ya ná, Sulkum nda ghuɓa ta zlghanavata. 21 Zwaŋa zgun dzaʼa tsi yatá, ŋa tsanaftá gha ta hgani ka Yesu, kabga tsatsi dzaʼa mbanaftá mnduhani ma dmakuha taŋ,» kaʼa nda tsi. 22 Inda tsaya ná, magu maga ŋa dzanaghatá ghəŋa skwi ya mnigiŋ Mgham Lazglafta nda ma wa anabi kazlay: 23 «Wya dzaʼa zlghafzlgha daghala makwa ta kul snaŋtá zgun ta huɗi, ŋa yatani ta zwaŋa zgun, ŋa tsanaftá hgani ka Emanuwel,» manda mnay kazlay: Kawadaga Lazglafta nda amu kəʼa ya. 24 Sliʼavata Yusufu, ka snatá tsi ta tsa gwaɗa mnana duhwala Mgham Lazglafta ya. Ka klaftá tsi ta Mari ŋa nzakway ka markwa taŋ. 25 Walaŋ a Yusufu ta ksaŋtá tsa makwa ya wa. Tahula dgatani zlra tsi ta ksaŋta. Ka tsanaftá tsi ta hga tsa zwaŋ ya ka Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52