1 1 'Yesu 'Kristo, Deevid 'bi-dau ni, Aaburaham 'bi-dau ni, buurii yela gbangu la nga. 2 Aaburaham daang dogiye Aizik, ka Aizik dogi Jeekob, ka Jeekob dogi 'Juuda aning u yauhi aning u bieri'mine. 3 Ka 'Juuda aning u poga 'Tee-mar daang dogi Pii-rez aning 'Ziira, ka 'Pii-rez dogi Eezirom, ka Eezirom dogi Raam. 4 Ka Raam daang dogi Amiinadab, ka Amiinadab dogi 'Neesong, ka 'Neesong dogi Saalimong. 5 Saalimong aning u poga 'Reehab daang dogiye 'Boo-az, ka 'Boo-az aning u poga 'Ruut dogi 'Oo-bed, ka 'Oo-bed dogi Jeesi. 6 Ka Jeesi daang dogi naa 'Deevid, ka naa Deevid aning u poga ang daang i 'Yuraiya poga dogi Soolomong. 7 Ka Soolomong daang dogi 'Roboo-am, ka 'Roboo-am dogi Abijah, ka Abijah dogi 'Eesa. 8 Ka 'Eesa daang dogi Joosafat, ka Joosafat dogi Jooram, ka Jooram dogi Uzaiyaa. 9 Ka Uzaiyaa daang dogi 'Joowatam, ka 'Joowatam dogi 'Eehaz, ka 'Eehaz dogi Hezekaiya. 10 Ka Hezekaiya daang dogi Manaase, ka Manaase dogi 'Eemong, ka 'Eemong dogi Josaiyas. 11 Ka Josaiyas daang dogi Jekonaiya aning u yauhi aning u bieri'mine sanga ni bang daang wa nyogihiba gaaning Baabilong ni. 12 Sanga ni bang daang nyogiba waaning Baabilong baahi, ka Jekonaiya daang dogi 'Siyaalitiyal, ka 'Siyaalitiyal dogi Zeruubabel. 13 Ka Zeruubabel daang dogi Abaiyud, ka Abaiyud dogi 'Ilaiyakim, ka 'Ilaiyakim dogi 'Eezor. 14 Ka 'Eezor daang dogi 'Seedok, ka 'Seedok dogi 'Eekim, ka 'Eekim dogi 'Ilaiyada. 15 Ka 'Ilaiyada daang dogi Eli'ee-zer, ka Eli'ee-zer dogi Maatang, ka Maatang dogi Jeekob. 16 Ka Jeekob daang dogi 'Joosef, Mariyaama sira ni. A Mariyaama balaang dogi 'Yesu. Una bang buona 'Kristo ni. 17 Bila 'puong a jemanihi jaa, a 'yi Aaburaham a gara 'Deevid ingang iye jemanihi 'pie aning anaahi. A 'yi Deevid ingang a gara a niba Baabilong nyogi gaanibu sanga iye jemanihi 'pie aning anaahi. A 'yi a niba Baabilong nyogi gaanibu sanga a gara 'Kristo ingang iye jemanihi 'pie aning anaahi. 18 Ngaang ka 'Yesu 'Kristo dogibu yela daang i. Sanga ni u ma Mariyaama ang daang i 'Joosef pogrpiiruu, ba daang nang ba bang taa seni, che ung tan 'puo a 'tuuro a Sipegi'yiruu kpiengu ingang. 19 'Beng la, 'Joosef u sira ni daang iye ningminga. A 'jung u daang ba 'le ka u 'uohi u 'olo gbanggbaling, che 'le ka u sogili bahuu. 20 Che sanga ni ung daang wa ngmira a yela fasani, ka Daana malika wa u seng jaanhuu 'puong, a wa yeli: 'Joosef, 'Deevid 'bi-dau, to jora dabieng ka i di Mariyaama ka u i i poga. 'Bojung 'puo ni ung tari ni, u taruung a 'tuuro a Sipegi'yiruu kpiengu ingang. 21 U na dogiye bi-dau, ka i 'ku u 'yuori 'Yesu, boiling u na dieye u niba a 'yi ba yelibee 'puong. 22 Ama nga jaa daang iyeng, ka yeli ni Daana ang daang yeli a 'tu a dangyera ingang ni paali: 23 Nye, poga ang nang ba bang dau daang na tariye 'puo, a dogi 'bi-dau. Ka ba buona u 'yuori Emaan'yu-el. A 'yuori 'muni la nga, Naangmini 'biye ti seng. (Ai'zeeya G. 7:14) 24 Sanga ni 'Joosef ang daang wa 'yuo, ung tong bila ni Daana malika ang yeluu ni, a di u poga ni gaaning u 'deu. 25 'Joosef daang ba bamuu a'wo dau ning poga a gara sanga ni ung ti dogi u 'bi-fora, 'bi-dau. Ka 'Joosef daang 'ku u 'yuori 'Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52