1 1 Maa, mëha Jeisu Këlaisu akenaptëtponkom. Teipë palïnpëme Jeisu, Apalaham palïnpëme, huwa. 2 Akename Isaki tïhe Apalahamïja. Moloinë Jakopi tïhe Isakija. Moloinë Jula tïhe Jakopija, imeitïtom malë. 3 Moloinë Julaja Palesi tïhe Tamalajak, Sala tïhe eja, huwa. Moloinë Eselam tïhe Palesija. Moloinë Alam tïhe Eselamuja. 4 Moloinë Aminatapi tïhe Alamïja. Moloinë Nasoni tïhe Aminatapija. Moloinë Samon tïhe Nasonija. 5 Moloinë Samonija Powasi tïhe Lehapijak. Moloinë Powasija Opet tïhe Lutijak. Moloinë Jesi tïhe Opetïja. 6 Moloinë Isëlëjanatom tamu tïhe Jesija, Teipë tïhe. Moloinë Isëlëjanatom tamuluja, Teipëja, Saloman tïhe Julaija pïtjak. 7 Moloinë Lehapowam tïhe Salomanuja. Moloinë Apaija tïhe Lehapowamïja. Moloinë Eisa tïhe Apaijaja. 8 Moloinë Jehosapati tïhe Eisaja. Moloinë Jolam tïhe Jëhosapatija. Moloinë Jusaija tïhe Jolamïja. 9 Moloinë Jotam tïhe Jusaijaja. Moloinë Eihasi tïhe Jotamïja. Moloinë Hesekaja tïhe Eihasija. 10 Moloinë Manasa tïhe Hesekajaja. Moloinë Amoni tïhe Manasaja. Moloinë Josaija tïhe Amonija. 11 Moloinë Jekonaja tïhe Josaijaja imeitïtom malë. Masike mëham pona iwëtïtïhwë Isëlëjanatom tëlëi isemnomoja Papaloni pona. 12 Papaloni pona tëlëtïhwëhe Sïutïu tïhe Jekonajaja. Moloinë Selëpëpeu tïhe Siutïuja. 13 Moloinë Apijuti tïhe Selëpëpeuja. Moloinë Ilajakim tïhe Apijutija. Moloinë Eiso tïhe Ilajakimïja. 14 Moloinë Salak tïhe Eisoja. Moloinë Akim tïhe Salakïja. Moloinë Ilajuti tïhe Akimïja. 15 Moloinë Elijeseu tïhe Ilajutija. Moloinë Meitan tïhe Elijeseuja. Moloinë Jakopi tïhe Meitanuja. 16 Moloinë Melija mïnelum tïhe Jakopija, Josepi tïhe. Masike mëha pona iwëtïtïhwë Jeisu tëkaktanïphe, Këlaisume eheptëtpï tëkaktanïphe, Melijaja. 17 Masike 14 me Jeisu akenatom Apalaham ëtïtoponpë poinë Teipë ëtïtoh pona. Malalë 14 me Jeisu akenatom Teipë ëtïtoponpë poinë Papaloni pona Isëlëjanatom alëtoh pona. Malalë 14 mehnë Jeisu akenatom Papaloni pona Isëlëjanatom alëtoponpë poinë Këlaisu ekaktatoh pona. 18 Maa, helë Jeisu Këlaisu ekaktatoponpë. Josepi pïnme tëwëtïhemjak, Melijajak, mule tïnehpoi Ipokan Amoleja. Lome tïpït ënëkulahnë Josepi. 19 Ipokanme Josepi. Masike Melija ënekalëpo hela tëwesike temene hapon inomtaimë he tëwëtïhe Josepi. 20 Masike mëlë pëk iwepohnëpïlïhtao ensu tënei Josepija tïnïkïlïhtao, Kan nenokïtpï tënei. Helë katïp tïkai ensu eja. Josepih, Teipë palïnpëh, Melija pëk ëhelepïla eikë. Ëpïnme tïkë. Munome man Ipokan Amoleja tïnehpoi. 21 Masike imumku ekaktatïhwë Jeisume eheptëk. Tïwïpïlïtpïkom poinë tëponanotom Animneme mënëtïja, tïkai ensu Josepija. 22 Huwalëken kunehah Kuneponanmakom Nimilikpotpï ailë towomi panakmapotponuja. Helë katïp tïmilikpoi Kanuja. 23 Ipanakmatëk. Munome mënëtïja ëhekupïn, tïkai. Masike tïmumku ekaktatïhwë Imanjuweume mëneheptëja, katop tïmilikhe Aisejaja. Helë katïp Imanjuweu katop Ipalu omijao, këkëlëhe man Kan, tïkai. 24 Masike tëtomamëmëtïhwë ensu omi ailë tïpïnme Melija tïhe Josepija, Kan nenokïtpï omi ailë. 25 Lome imumku akena ekaktatïhwëlëken tïpït tëkhe eja. Maa, imumku ekaktatïhwë Jeisume tïheptëi Josepija.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52