14 Taayyo yarshshana giidi shiiqettido attuma dorssai a wudiyaa giddon de7ishin, boriyoobai de7iyo dorssaa yarshshiya he cimmiyaagee qanggettidaagaa gido! Aissi giikko, taani gita Kawuwaa; ta sunttaikka kawotettatu giddon yayettidaagaa" yaagees.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52