12 Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "SHin intte, 'GODAASSI yarshshiyo sohoi tuna; an wottiyo yarshshoikka karettidaagaa' yaagidi a kaushshideta. Qassi intte, 'Hagee daafurssiyaabaa' yaagi qilliiccidi, intte siiriyan sim77eeta. "Intte bonqqi ekkidoogaa woi wobbiyaa woi hargganchchaa imota oottidi shiishsheeta. Yaatin, taani intte kushiyaappe hegaa ekkoo?
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52