1 1 Yesu Keliso ana yoꞋo kahihina hidede amine, higa Bana Devida ana yoꞋoya gitubuyemu ada Devida Abelahamo ana yoꞋoya gitubuyemu. 2 Bana Abelahamo natuna Aisake ada Aisake natuna Yakobu, ada Yakobu natuneyao bana Yuda watobohiyaneyao. 3 Bana Yuda natuneyao Felesi kadu Sala tu hinadi ma Tema, ada Felesi natuna Hesiloni, ada Hesiloni natuna Lamu, 4 ada Lamu natuna Aminadabu, ada Aminadabu natuna Nasoni, ada Nasoni natuna Salamoni, 5 ada Salamoni natuna Bowasi tu Bowasi hinana ma Leyabi, ada Bowasi natuna Obedi tu Obedi hinana ma Luti, ada Obedi natuna Yese, 6 ada Yese natuna Kini Devida. Ma bana Devida natuna Solomoni tu Solomoni hinana ma boi nagona Yulaiya ginagidi. 7 Ada Solomoni natuna Lehobowamu, ada Lehobowamu natuna Abaiya, ada Abaiya natuna Esa, 8 ada Esa natuna Yehosafadi, ada Yehosafadi natuna Yolama, ada Yolama natuna Asaya, 9 ada Asaya natuna Yotama, ada Yotama natuna Ehasi, ada Ehasi natuna Hesekaiya, 10 ada Hesekaiya natuna Manasa, ada Manasa natuna Emoni, ada Emoni natuna Yosaiya. 11 Ada Yosaiya natuneyao Yekonaiya watobohiyaneyao badi himiyami miBabiloni hiꞋela miIsileli tufoidi moyaꞋaidi hikiveꞋavidi be yadi fafali againe hinauwedi ana toveya. 12 Atu miBabiloni miIsileli hinauwedi gihavaina, Yekonaiya natuna Saladiyeli gitubuga, ada Saladiyeli natuna Selubabela, 13 ada Selubabela natuna Abayada, ada Abayada natuna Elayakimu, ada Elayakimu natuna Eso, 14 ada Eso natuna Sedoki, ada Sedoki natuna Ekimu, ada Ekimu natuna Eliuda, 15 ada Eliuda natuna Eliyasa, ada Eliyasa natuna Matani, ada Matani natuna Yakobu, 16 ada Yakobu natuna Yosefa Meli moganedi ada Meli Yesu hivenatunena Bana hivewagana Keliso higa Yaubada yana Tovegida. 17 Ada au Yesu Keliso bwaneneneyao ana loi hidede amine. Bana Abelahamo hinunauwena Devida againe ma adi loi fotini. Kadu bana Devida bwaneneneyao hinunauwena miBabiloni hiꞋela miIsileli hikiveꞋavidi ana toveya ma adi loi fotini. Kadu miIsileli yadi miyavehaila Babiloni againe ana toveya hinunauwena Keliso Tauna gitubuga ma adi loi fotini. 18 Tu Yesu Keliso yana tubuga kahihina hidede amine. Hinana Meli Yosefa gisetago-moꞋena tu aimo keke buye hidamiyami buye hidadauda tu bana kwamayoku wahifugana ma giꞋayaunena, higa AluꞋaluwa Mahalina givehifugena. 19 Ada moganena Yosefa kaliva yamumuna, yana dewa giꞋitaꞋitaveꞋavina. Bana keke nuwanuwana Meli yoꞋo matadiya ginakivewowomumuni faꞋina ginuwanuwa vaita ginakilowekauyena, higa keke ginavekotuni. 20 Aimo hidedemi ginuwanuwa tu Kaiwabu yana tovenuwaꞋata saꞋeyana giꞋavayaunena bana againe gilakayemu gigayo, “Yosefa, Devida bwanenena oꞋeni. Bana Meli faꞋina keke unamatauta. Au unanagina be ya manuweya unanauwena, faꞋina kwamana giwahiwahina-ma AluꞋaluwa Mahalina givehifugena. 21 Ada kadu aimo natuna kaliva ginavenatunena, ada unavewagana Yesu higa tokibababala, faꞋina yana yoꞋo yadi dewa koyona againe ginakibababaledi.” Hidedemi tovenuwaꞋata gigahe. 22 Tu mena gaitoma moyaꞋaina gilakayemu be gavaimi tuwaina Kaiwabu bonana ana toꞋawatalatalaina awane gigahe, meda anafaiweya ginayemu velemoꞋena. 23 Bana toꞋawatalatalaina gigahe gigayo, WaꞋita, ulaulatanina saꞋeyana ginavehifuga be natuna kaliva ginavenatunena. Ada kwamana hinavewagana Imanuweli. Hidedemi gigahe tu mena egana ana kaivila ma Yaubada ide buye kamimiyami. 24 Ada au Yosefa giꞋenovilana againe gimidi be Yaubada yana tovenuwaꞋata givehimeyena amine gihuluva. Gina Meli givegaꞋaulena be yana manuweya ginauwena. 25 Buye himiyami tu keke buye hidadauda tu natudi kaliva hivenatunena. Ada Yosefa kwamana givewagana Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52