1 1 Ri' ri jb'ijak yak jmam Kakaj Jesucristo ri rijajl David y Abraham. 2 Abraham ri' ri jkaj Isaac, Isaac ri' ri jkaj Jacob y Jacob ri' ri jkaj Judá pach yak jk'un y ratz. 3 Judá ri' ri jkajak Fares pach Zara y jchuchak ri' Tamar. Fares ri' ri jkaj Esrom y Esrom ri' ri jkaj Aram. 4 Aram ri' ri jkaj Aminadab, Aminadab ri' ri jkaj Naasón y Naasón ri' ri jkaj Salmón. 5 Salmón ri' ri jkaj Booz y jchuch ri' Rahab, Booz ri' ri jkaj Obed y jchuch ri' Rut y Obed ri' ri jkaj Isaí. 6 Isaí ri' ri jkaj rey David, David ri' ri jkaj Salomón y jchuch Salomón ri' ri anm ri xwa'x pire rixokl Urías. 7 Salomón ri' ri jkaj Roboam, Roboam ri' ri jkaj Abías y Abías ri' ri jkaj Asa. 8 Asa ri' ri jkaj Josafat, Josafat ri' ri jkaj Joram y Joram ri' ri jkaj Uzías. 9 Uzías ri' ri jkaj Jotam, Jotam ri' ri jkaj Acaz y Acaz ri' ri jkaj Ezequías. 10 Ezequías ri' ri jkaj Manasés, Manasés ri' ri jkaj Amón y Amón ri' ri jkaj Josías. 11 Josías ri' ri jkaj Jeconías pach yak jk'un y ratz la' mak junab' cuando yak rijajl Israel xc'amsajtakb'i prexil Babilonia. 12 Cuando xk'ajtakch prexil yak rijajl Israel Babilonia, xwa'x jun jc'ajol Jeconías y xcoj jb'ij pi Salatiel. Salatiel ri' ri jkaj Zorobabel. 13 Zorobabel ri' ri jkaj Abiud, Abiud ri' ri jkaj Eliaquim y Eliaquim ri' ri jkaj Azor. 14 Azor ri' ri jkaj Sadoc, Sadoc ri' ri jkaj Aquim y Aquim ri' ri jkaj Eliud. 15 Eliud ri' ri jkaj Eleazar, Eleazar ri' ri jkaj Matán y Matán ri' ri jkaj Jacob. 16 Jacob ri' ri jkaj José ri richjil María, María ri' ri jchuch Kakaj Jesús y Kakaj Jesús ri' ri tib'ijsaj re chi ri' ri b'il jwi'l Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 17 Y jilonli xwa'xi' cajlajuj (14) k'at ijajl ri xcholmajch chirij Abraham asta chirij David. Y xwa'xi' cajlajuj (14) k'at ijajl chic ri xcholmajch chirij David asta cuando yak rijajl Israel xc'amsajtakb'i prexil Babilonia. Y xwa'xi' cajlajuj (14) k'at ijajl chic ri xcholmajch cuando xk'ajtakch prexil yak rijajl Israel Babilonia asta chirij Kakaj Jesús. 18 Jilonri xq'uisi'y Kakaj Jesucristo, María ri jchuch Kakaj Jesucristo tz'onalchak jwi'l José pire tic'uli'y riq'uil, pero ajqui' chi jc'am rib'ak riq'uil cuando xan yaj anm jwi'lke jcwinel Lok'laj Jsantil Kakaj Dios. 19 José ri tz'onawinak re María, juntir ri tran pi jcholajli'n, re ri' raj ta' tresaj jq'uixb' María ri nen jcholajl. Xchomorsaj roj xcan jye' chi mukukil. 20 Re jilonli tijin tijchomorsaj, cuando xrichc'aj xpe jun anjl ri takalch jwi'l Kakaj Dios ri Kajawl, xij re: At José ri at rijajl David, mi tzaak ach'ol chi jc'amic María pi awixokl jwi'l man ra ric'lal ri tiq'uisi'y rechi' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios. 21 María tiq'uisi'y jun ra ric'lal winak y tacoj jb'ij pi Jesús. Jilonli jb'ij jwi'l ri' re ticolow rechak juntir yak jwinak laj jk'ab' jmacak, xche'. 22 Juntir li ri xaan pirechi' xtaw chiwch juntir Jyolj Kakaj Dios ri Kajawl ri xij jun ajk'asal Jyolj Kakaj Dios cuando xij jilonri: 23 Jun k'apoj anm ri ta' echb'el jwi'l ni jono winak tican yaj anm, tiq'uisi'y jun ra ric'lal winak y tijcojtak jb'ij pi Emanuel, xche'. Ri jcholajl tielwi' man yoloj Emanuel, Kakaj Dios wi'chak kiq'uil. 24 Cuando xc'astaj jwich José, xan chapca' xijsaj re jwi'l anjl ri takalch jwi'l Kakaj Dios ri Kajawl. Jilonli xc'am María pire rixokl. 25 Pero ta' xrechb'ej rib'ak asta xq'uisi'y ra ric'lal winak ri xcojsaj jb'ij pi Jesús jwi'l José, ajruc're' xrechb'ej rib'ak.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52