1 1 Li'i ja' svunal sbiic smoltotac ta vo'one li Jesucristoe, ja' li smomnich'on David, smomnich'on Abrahame. 2 Li Abrahame inich'naj, Isaac sbi. Li Isaaque inich'naj, Jacob sbi. Li Jacobe inich'naj, Judá sbi. Li Judae oy ep xchi'iltac ta voq'uel. 3 Li Judae inich'naj, Fares xchi'uc Zara sbiic. Ja' sme'ic li Tamare. Inich'naj li Farese, Esrom sbi. Inich'naj li Esrome, Aram sbi. 4 Inich'naj li Arame, Aminadab sbi. Inich'naj li Aminadabe, Nasón sbi. Inich'naj li Nasone, Salmón sbi. 5 Inich'naj li Salmone, Booz sbi. Li Booze ja' sme' li Raabe. Inich'naj li Booze, Obed sbi. Li Obede ja' sme' li Rute. Inich'naj li Obede, Isaí sbi. 6 Inich'naj li Isaie, David sbi. Ja' ti i'och ta muc'ta ajvalilale. Inich'naj li Davide, Salomón sbi. Li Salomone ja' sme' li yajnil to'ox Uriase. 7 Inich'naj li Salomone, Roboam sbi. Inich'naj li Roboame, Abías sbi. Inich'naj li Abiase, Asa sbi. 8 Inich'naj li Asae, Josafat sbi. Inich'naj li Josafate, Joram sbi. Inich'naj li Jorame, Uzías sbi. 9 Inich'naj li Uziase, Jotam sbi. Inich'naj li Jotame, Acaz sbi. Inich'naj li Acaze, Ezequías sbi. 10 Inich'naj li Ezequiase, Manasés sbi. Inich'naj li Manasese, Amón sbi. Inich'naj li Amone, Josías sbi. 11 Inich'naj li Josiase, Jeconías sbi. Li Jeconiase oy ep xchi'iltac ta voq'uel. Ja'o yorail ichucatic batel ta Babilonia li israeletique. 12 C'alal chucbilic xa'ox batele, inich'naj li Jeconiase, Salatiel sbi. Inich'naj li Salatiele, Zorobabel sbi. 13 Inich'naj li Zorobabele, Abiud sbi. Inich'naj li Abiude, Eliaquim sbi. Inich'naj li Eliaquime, Azor sbi. 14 Inich'naj li Azore, Sadoc sbi. Inich'naj li Sadoque, Aquim sbi. Inich'naj li Aquime, Eliud sbi. 15 Inich'naj li Eliude, Eleazar sbi. Inich'naj li Eleazare, Matán sbi. Inich'naj li Matane, Jacob sbi. 16 Inich'naj li Jacobe, José sbi, ja' ti laj yic' li María ti la svoq'ues li Jesuse, ja' li Cristoe. 17 Xchanlajunc'olal (14) xa'ox cristianoetic ijelovic li' ta banamil c'alal ivoc' li Davide, xlic ta Abraham c'alal ta David. Li yan xlic ta David c'alal ta yorail chucbil ibatic ta Babilonia banamile ijelov xa'ox yan chanlajunc'ol (14) noxtoc. Ti c'alal chucbil ibatic ta Babilonia c'alal ta Cristoe chanlajunc'ol (14) ijelov noxtoc. 18 C'alal ivoc' li Jesucristoe, ja' jech chac li'i: Li sme'e, ja' li Mariae, macbil xa'ox yu'un li Josee. C'alal mu'yuc to'ox yic'oj sbaique, oy xa'ox xch'ut li Mariae. Ja' ac'bil yu'un Ch'ul Espíritu. 19 Li Josee ja' lequil vinic; mu sc'an xac' ta q'uexlal li Mariae, ja' yu'un tsc'an tscomtsan ta mucul. 20 C'alal jech snopoj li Josee, ivaychin. Ta xvayech laj yil jun yaj'almantal Dios, jech i'albat: “José, vo'ot smomnich'onot David, mu xaxi' chavic' li Mariae, yu'un li yol xchi'inoje ja' ac'bil yu'un Ch'ul Espíritu. 21 Jun querem ta svoq'ues; Jesús, chavac'be sbi, yu'un ja' ta scolta yu'un smulic li jteclum yu'une”, xi. 22 Scotol ti jech ic'ot ta pasele yu'un ja' ic'ot o c'usi laj yal Cajvaltic ti c'alal la xch'amanbe ye yaj'alc'op ta vo'onee. Jech laj yal: 23 “A'yo ava'yic, ta xlic xchi'in yol jun tojol tseb, ta svoq'ues jun querem; Emanuel ta xac'be sbi”, xi ono'ox. “Dios li' jchi'uctic”, xi smelol li sbie. 24 C'alal ijulov li Josee, la xch'un li c'usi i'albat yu'un j'almantale, jech bat yic' li Mariae. 25 Pero mu'yuc to la xchi'in, ja' to c'alal ivoc' li yole. Li olole Jesús laj yac'be sbi.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52