1 Jisas Klays nap nɨsed yes ne okok tɨkel, amɨl apɨl gek nop tɨkɨlak tek agɨnɨgebin. Eblaham ne tɨkek tɨk dad amɨl, bɨnonɨm Depid nop tɨkɨlak. Nop tɨkelak, Depid ne tɨkek tɨk dad amɨl nɨm, Jisas Klays nop tɨkɨlak.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52