1 Ba, ibê Matêu ne ba pi'ôkkam ar amã ikabẽn jarẽ. Dja ba ar amã Jeju Kritu'ã ajarẽ. Metĩndjwỳnh ne 'ã Bẽnjadjwỳrbê kumkati mẽ. Kute 'ã Bẽnjadjwỳrbê kumkati mẽnhkôt ne me Jejumã Kritu jarẽ. Dja ba Jeju Kritu nhingêt kumrẽx'ã ar amã ajarẽ. Aben nhitepã ar amã ingêt djàri arẽnho tẽ. O tẽn arỳm 'ã ar amã pi'ôk no'ôk gar arẽn ama. Jeju nhingêtbê ne Dawi. Ne ingêt 'õdjwỳbê Abraão.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52