1 1 Tuy fag fagtapan gfoyung antam tam Isus Fagtayukan, fun Dabid at kasugfunanan ay anggan Abrayam at kasugfunanan at talagtagan. 2 Abrayam at baguama, Isak, ay at fufu, Akub, ay at fufu tud, Uda ay at ngay faduksay. 3 Uda at ngay baguama siginan Tamar, Fares ay Sara. Fares yangay at baguama, Esrum, ay at fufu, Aram. 4 Aram at baguama, Aminadab, ay at fufu, Nasun, ay at fufu tud, Salmun. 5 Salmun at baguama siginan Raab, Buas, ay Buas yangay at baguama siginan Rut, Ubed, ay at fufu, Ese. 6 Ese at baguama, fun Dabid, ay fun Dabid at baguama, Sulumun, siginan Urias at fagbubayun. 7 Sulumun at baguama, Rubuam, ay at fufu, Abias, ay at fufu tud, Asa. 8 Asa at baguama, Usafat, ay at fufu, Uram, ay at fufu tud, Usias. 9 Usias at baguama, Utam, ay at fufu, Akas, ay at fufu tud, Esekias. 10 Esekias at baguama, Manases, ay at fufu, Amus, ay at fufu tud, Usias. 11 Usias at ngay baguama, Ekunias ay at ngay faduksay, kaduge e nataban at ngay taw Udyu sas talun Babilunia. 12 Ay nu ntaban wan sas talun Babilunia, Ekunias at baguama, Salatiel, ay at fufu, Surubabel. 13 Surubabel at baguama, Abiud, ay at fufu, Eliakim, ay at fufu tud, Asur. 14 Asur at baguama, Saduk, ay at fufu, Akim, ay at fufu tud, Eliud. 15 Eliud at baguama, Eleasar, ay at fufu, Matan, ay at fufu tud, Akub. 16 Akub at baguama, Use, ay Use Maria at indugan. Maria Isus at mina. Nafangayan Isus te, Fagtayukan. 17 Kayu nia at katungudan siginans Abrayam anggan sas Dabid, labi ufatk sugfunanan taw. Ay siginans Dabid anggan e nataban at ngay taw Israel sas talun Babilunia, labi ufat yangayk sugfunanan taw. Ay siginan nu e nataban at ngay taw Israel sas talun Babilunia anggan sa tam Fagtayukan, labi ufat yangayk sugfunanan taw. 18 Kata tuy Isus Fagtayukan nu nsalug. At mina ban Maria, Use at bubay ban. Ay gina yud batang gtaladan, Maria gfafion wan. Ay at fagfafionun siginan at Masine fag Falad at fagmabalyananun. 19 Ay Use, Maria at algan at baindugan ban, kanya kabavn gfaning tua at matuyan. Use at amatanganan gfasaruayan yay Maria, laman wa gfaplan anya, ay wa kaylat gfasaful sa tiba te, nasaruayan yay. 20 Ay gina namatangan katanya, tam Fun at tagbarita at sadi nsure sa anya gina gtiug ay gtaginfanan. Ay glong te, Use, fun Dabid at kasugfunanan, lag kalimu nangadadua sas Maria, am bubay ban. Aroro at fagfafionun siginan at Masine fag Falad at fagmabalyananun. 21 Ay kanya gfasalug ban sik munama. Fangayani ban anya te, Isus. Aroro kanya at namalangfe ban at ngay taw siginan at ngay asalanan. 22 Ay katsi ansure wan katanya laman gfafasludan tam Fun at longan ebi ataw siginan at taglong at sadi te, 23 E sik diaga gfafion ban dewa yud e nasa anya, ay kanya gfasalug ban sik munama. Ay e gfangayan ban anya te, Emanuel. At masuad te, Dius si antam. 24 Ay Use nu nfulo wan, kanya namaning tam Fun at tagbarita at longan, ay nangadadua wan. 25 Ay Use ya batang sas Maria yakmay nsalug at fagfafionun fag munama. Ay Use nafangayan anya te, Isus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52