1 1 Librû nânj 'na' nej yì'nï̀n' nej dùguì' yi Ma̱'an Jesucristo huin da'nin sì'nï̀n David, huin da'nin sì'nï̀n Abraham. 2 Da'ní Abraham huin Isaac, ni̱ da'ní Isaac huin Jacob, ni̱ da'ní Jacob huin Judá ngà nej dinḯn sô'. 3 Da'ní Judá ngà nika sô' Tamar huin Fares ngà Zara, ni̱ da'ní Fares huin Esrom, ni̱ da'ní Esrom huin Aram. 4 Da'ní Aram huin Aminadad, ni̱ da'ní Aminadad huin Naasón, ni̱ da'ní Naasón huin Salmón. 5 Da'ní Salmón ngà Rahab huin Booz, ni̱ da'ní Booz ngà Rut huin Obed, ni̱ da'ní Obed huin Isaí. 6 Da'ní Isaí huin rey David, ni̱ rey David ganakaj nika Urias ni̱ da'ní nguèj nika sô' huin Salomón. 7 Ni̱ Da'ní Salomón huin Roboam, ni̱ da'ní Roboam huin Abías, ni̱ da'ní Abías huin Asa. 8 Da'ní Asa huin Josafat, ni̱ da'ní Josafat huin Joram, ni̱ da'ní Joram huin Uzias. 9 Da'ní Uzias huin Jotam, ni̱ da'ní Jotam huin Acaz, ni̱ da'ní Acaz huin Ezequías. 10 Da'ní Ezequías huin Manasés, ni̱ da'ní Manasés huin Amón, ni̱ da'ní Amón huin Josías. 11 Da'ní Josías huin Jeconias ngà nej dinḯn sô', ni̱ diû nânj ga'na' ga̱ya̱ka̱j nej stâdu ni̱ ga'anj daran' nej sij Babilonia. 12 Ne' rùkù nga ga'anj nej sij Babilonia, ni̱ da'ní Jeconias huin Salatiel, ni̱ da'ní Salatiel huin Zorobabel. 13 Da'ní Zorobabel huin Abiud, ni̱ da'ní Abiud huin Eleaquim, ni̱ da'ní Eleaquim huin Azor. 14 Da'ní Azor huin Sadoc, ni̱ da'ní Sadoc huin Aquim, ni̱ da'ní Aquim huin Eliud. 15 Da'ní Eliud huin Eleazar, ni̱ da'ní Eleazar huin Matán, ni̱ da'ní Matán huin Jacob. 16 Da'ní Jacob huin José, ni̱ nika José huin María, ni̱ da'ní María, huin Ma̱'an Señor Jesús gù'nàj Cristo. 17 Ni̱ daran' nej yi'nïn' nânj àsìj nga gayi'ij ngà Abraham ni̱ nda guchij ngà David gachîn yìgàn'ânj yi'nïn'ïn; àsìj David ni̱ nda ga'na' ga̱ya̱ka̱j nej stâdu ga'anj daran' nej sij Babilonia, gachîn a'ngô yìgàn'ânj yi'nïn'ïn; ni̱ àsìj nga ga'anj daran' nej sij Babilonia, ngà nda Ma̱'an Cristo gachîn a'ngô yìgàn'ânj yi'nïn'ïn. 18 Nga ga'nga Ma̱'an Jesucristo ni̱ huê dànanj gahuin: Ni̱ gà' hua̱ yu̱gui María nni Ma̱'an Jesús guendâ ga̱ra̱n rà'a ngà José, ni̱ nga nï̀n' gàchin ga̱ya̱ka̱j dugui' nguèj sij, ni̱ gà' nu̱n ri̱ki María gi'hiaj Ma̱'an Espíritu Santo. 19 Ni̱ José huin nika María, ni̱ huin sô' 'ngo̱ sí gi'hiaj sa ni̱ka̱a, ni̱ nun ga̱ran' ruhuâ sô' nga gini'in sô' nun ri̱ki María, ni̱ ganï̂n ruhuâ sô' gu̱du̱nâj huì sô' María. 20 Ni̱ nga ganï̂n ruhuâ sô' dànanj, ni̱ nngaj sô' atoj sô' ni̱ ganikïn' 'ngo̱ si-ángel Ma̱'an Señor riñan sô' ni̱ gata gu̱nïn sô': —José, huin da'ní David, si̱ gahuin ña̱'anj ruhuâ sò' ga̱na̱huin ra̱'â' nikat María, dadin' ne'ej nu̱n ri̱ki dânj, ni̱ Ma̱'an Espíritu Santo huin sa ga'nḯn ruhuâ riki na̱nj ánj. 21 Ni̱ ga̱'nga̱ 'ngo̱ da'nin ne'ej na'uu, ni̱ du̱gu'nàj' siyu̱gui JESÚS dadin' huê Ma̱'an huin sa gi̱'hiaj ga̱na̱ni̱n yiñan riñan nej gakï̱n'ïn. 22 Daran' nej nânj gahuin da'nga'a ni̱ gisîj nuguan' ga'min Ma̱'an Señor, nga gata, gu̱nïn si-profetaj: 23 Hia̱j rû'huaj, ni̱ gi̱nun ri̱ki 'ngo̱ siyànà ña̱an sani̱ nun gi̱ni̱'in síi sani̱ ga̱'nga̱ da'nin ne'ej na'uu, ni̱ dugû'nàj' siyu̱gui ne'ej dânj Emanuel, ni̱ Emanuel ruhuaj ga̱ta: Ma̱'an Ña'anj an huin ngà nê'. 24 Ni̱ gana'nï̂nj ñan José nga gisîj gatoj sô', ni̱ gi'hiaj sô' dàj rûn' ga'nïn' ángel suun riñan sô', ni̱ ganahuin ra̱'a sô' María. 25 Sani̱ nun gi̱ngaj sô' ngà María nda gisîj ga'nga da'nin ne'ej na'u yàhuà'a; ni̱ dugû'nàj sô' siyu̱gui ne'ej dânj JESÚS.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52