1 1 Yesu Kristo nawaalsa nɛɛnɛ. Koor Devid funɛ ya Yesu nawaal bunirɛ. Abraham gbaanko funɛ ya Yesu nawaal bunirɛ. 2 Abraham be funɛ ya Aizik. Aizik be funɛ ya Jekɔb. Jekɔb be funɛ ya Juda awa o niinbisa. 3 Juda bisa funɛ ya Pirɛs awa Zɛra. Ba niina funɛ ya Tamar. Pirɛz be funɛ ya Hɛzrɔn. Hɛzrɔn be funɛ ya Ram. 4 Ram be funɛ ya Aminadab. Aminadab be funɛ ya Nasɔn. Nasɔn be funɛ ya Salmɔn. 5 Salmɔn be funɛ ya Boaz. O niina funɛ ya Rehab. Boas be funɛ ya Ɔbɛd. O niina funɛ ya Ruf. Ɔbɛd be funɛ ya Jesi. 6 Jɛssɛ be funɛ ya koor Devid. Devid be funɛ ya Solomɔn. O niina funɛ ya Yuraya haan. 7 Solomɔn be funɛ ya Rehoboam. Rehoboam be funɛ ya Abaija. Abaija be funɛ ya Asa. 8 Asa be funɛ ya Jɛhɔsafat. Jɛhɔsafat be funɛ ya Jɔram. Jɔram be funɛ ya Yuzaya. 9 Yuzaya be funɛ ya Jɔtam. Jɔtam be funɛ ya Ahas. Ahas be funɛ ya Hɛzikaya. 10 Hɛzikaya be funɛ ya Manasi. Mariasɛ be funɛ ya Amɔn. Amɔn be funɛ ya Jɔsia. 11 Jɔsaya be funɛ ya Jakonaya awa o niinbisa. Saha naa nara fun wa kpaksi Ju tima a kaali tɔha naa ba funɛ yir Babilɔn chen di ba la nyɛn dooni. 12 Ba funɛ la tel Babilɔn chen, Jɛkonaya awa o haan fun lul be naa ba funɛ yir Sialtiɛl. Sialtiɛl be funɛ ya Zɛrubabɛl. 13 Zɛrubabɛl be funɛ ya Abayud. Abayud be funɛ ya Ilayakim. Ilayakim be funɛ ya Ezɔ. 14 Ezɔ be funɛ ya Zadɔk. Zadɔk be funɛ ya Ekim. Ekim be funɛ ya Ilayud. 15 Ilayud be funɛ ya Ɛlieza. Ɛlieza be funɛ ya Mattan. Mattan be funɛ ya Jekɔb. 16 Jekɔb be funɛ ya Josɛf naa ya Mɛri baal. Mɛri funɛ ya Yesu niina. Yesu funɛ ya Kristo naa Koosa fun ŋɔ di o zi wa tumu wuzu digi chen. 17 I gur nyama awa bisa a lagmi dɔŋ ni Abraham saha ti hali a wa tel Devid saha, ba funɛ ya nyama fidaanaasiwa awa bisa fidaanaasi. I gur ba a lagmi dɔŋ ni Devid saha ti hali saha naa ba fun wa kpa Ju tima a kaali Babilɔn, ba funɛ ya nyama fidaanaasiwa awa bisa fidaanaasi. I gur ba a lagmi dɔŋ ni chen saha ti hali saha naa ba fun wa lul Yesu Kristo, ba funɛ ya nyama fidaanaasiwa awa bisa fidaanaasi. 18 Chen funɛ tum ka ba zi lul Yesu. O niin Mɛri fun la nɔɔni di o kaa yu baal naa ba funɛ yir Josɛf, amaa o ha wa fun la o baal ti dama. Chen saha tirɛ o fun zim di Koosa siim weri nyɛ o kpak lo. 19 Josɛf funɛ ya wuti tiinnɛ. Chendaha o funɛ daŋni o tum chenani deŋlee. O wa funɛ daŋni o du Mɛri wa hiisa nara suwachak ni a la daŋni o sogli a vɛ un. 20 Josɛf funɛ lisi a nama maga, Koosa malaikasi ta digi fun wa o wati. Josɛf fun na un a chi oo deesi. Malaika ti fun ŋɔ un, "Josɛf, Devid bi luli, Koosa siim weri ti nyɛ Mɛri kpak lo. Ta ɔmi wa i kpa un wa i dama. 21 O zi lul nibabichɛlau. O wa bi, o zi wa yisi ba naa Koosa fun lisi nyɛ o titi niu ali ba tum tagna ni. Chendaha o lawa i du o sɔnu Yesu." Malaika ti fun kaali. 22 Kin naa maga funɛ ya chenani Koosa witiinsi ta digi fun sɔbi ali Koosa sɛm tɔn ti ni saha digi zi wa ya wutiu. 23 O fun ŋɔ di, "Butowe naa vɛ zim nibaal o zi wa kpak lo a lul nibabichɛla. Ba zi wa yir unnu Imanuɛl. Sɔn ti mun ya, 'Koosa nyɛn ya wati'." 24 Josɛf funɛ si do bar chɔɔli ni, o funɛ tum chenani Koosa malaika ti fun ŋɔ unnu a kpa Mɛri a kaali o dama. 25 Amaa o wa un waa fun chɔ hali o wa lul o nibabichɛl ti. O funɛ wa lul un, Josɛf fun du o sɔn Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52