1 1 Bipo bipo tru God i mekim kamap skai na graun na olgeta samting i stap long en. 2 Tasol graun i no bin i stap olsem yumi save lukim nau. Nogat. Em i stap nating na i narakain tru. Tudak i karamapim bikpela wara na spirit bilong God i go i kam antap long en. 3 Na God i tok olsem, “Lait i mas kamap.” Orait lait i kamap. 4 God i lukim lait i gutpela, na em i amamas. Na em i brukim tudak na tulait. 5 Tulait em i kolim “De,” na tudak em i kolim “Nait.” Nait i go pinis na moning i kamap. Em i de namba wan. 6 Bihain God i tok olsem, “Wanpela banis i mas kamap bilong banisim wara, bai wara i stap long tupela hap.” Orait dispela banis i kamap. God i mekim dispela banis i kamap bilong banisim wara antap na wara daunbilo. 8 Na dispela banis em i kolim “Skai.” Nait i go pinis na moning i kamap. Em i de namba 2. 9 Bihain God i tok olsem, “Wara i stap aninit long skai i mas i go bung long wanpela hap tasol, bai ples drai i kamap.” Orait ples drai i kamap. 10 Dispela ples drai God i kolim “Graun.” Na ol wara i bung pinis long wanpela hap em i kolim “Solwara.” God i lukim olgeta dispela samting i gutpela, na em i amamas. 11 Bihain God i tok olsem, “Graun i mas kamapim ol kain kain diwai na gras na kaikai samting.” Orait dispela samting i kamap. 12 Ol kain kain diwai na gras na kaikai samting i kamap long graun. God i lukim olgeta dispela samting i gutpela, na em i amamas. 13 Nait i go pinis na moning i kamap. Em i de namba 3. 14 Bihain God i tok olsem, “Ol lait i mas kamap long skai bilong makim tulait na nait, na bilong makim ol de na ol yia na ol kain kain taim bilong yia. 15 Ol dispela lait i mas kamap long skai bilong givim lait long graun.” Orait ol lait i kamap. 16 God i mekim kamap tupela bikpela lait. Bikpela em san bilong givim lait long de, na liklik em mun bilong givim lait long nait. Na God i mekim kamap ol sta tu. 17 Na em i putim ol dispela lait long skai bilong givim lait long graun, 18 na bilong bosim taim bilong san i mas lait na taim bilong nait i mas kamap, na bilong brukim tudak na tulait. God i lukim olgeta dispela samting i gutpela, na em i amamas. 19 Nait i go pinis na moning i kamap. Em i de namba 4. 20 Bihain God i tok olsem, “Solwara i mas pulap long ol kain kain samting i gat laip. Na ol pisin i mas kamap na flai nabaut long skai.” 21 Orait God i mekim kamap ol traipela pis na snek bilong solwara, na ol arapela kain samting bilong solwara, na ol kain kain pisin. God i lukim olgeta dispela samting i gutpela, na em i amamas. 22 Na God i mekim gutpela tok bilong givim strong long ol. Em i tokim ol olsem, “Yupela ol kain kain samting bilong solwara, yupela i mas kamap planti na pulapim olgeta hap bilong solwara. Na yupela ol pisin, yupela i mas kamap planti long graun.” 23 Nait i go pinis na moning i kamap. Em i de namba 5. 24 Bihain God i tok olsem, “Graun i mas kamapim ol kain kain samting i gat laip. Em i mas kamapim ol animal bilong ples na ol bikpela na liklik animal bilong bus.” Orait ol animal i kamap. 25 God i kamapim ol kain kain animal bilong ples na ol bikpela na liklik animal bilong bus. God i lukim olgeta dispela samting i gutpela, na em i amamas. 26 Bihain God i tok olsem, “Nau yumi wokim ol manmeri bai ol i kamap olsem yumi yet. Bai yumi putim ol i stap bos bilong ol pis na ol pisin na bilong olgeta kain animal na bilong olgeta samting bilong graun.” 27 Orait God i wokim ol manmeri na ol i kamap olsem God yet. God i mekim ol i kamap man na meri. 28 Na God i mekim gutpela tok bilong givim strong long ol. Em i tokim ol olsem, “Yupela i mas kamap planti na i go sindaun long olgeta hap bilong graun na bosim olgeta samting i stap long en. Mi putim ol pis na ol pisin na olkain animal bilong graun aninit long yupela.” 29 Na God i tok olsem, “Mi givim yupela ol kain kain diwai na gras i karim pikinini bilong kaikai. Na yupela i ken kisim kaikai long ol dispela samting. 30 Tasol mi givim ol grinpela lip na gras samting olsem kaikai bilong olgeta bikpela na liklik animal na bilong olgeta pisin.” Orait ol dispela samting i kamap olsem God i tok. 31 God i lukim olgeta dispela samting i gutpela, na em i amamas tru. Nait i go pinis na moning i kamap. Em i de namba 6.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52