1 1 Inu nərgɨ tɨpɨ Iesu Kristo rat mɨn, kit in Kig Tefɨt, kən kit mɨn in Epraham. 2 Epraham in tata rəha Aisak, kən Aisak in tata rəha Jekop, kən Jekop in tata rəha Juta ne pian mɨn, 3 kən Juta in tata rəha Peres ne Sera, rəhalau mama u Temar, kən Peres in tata rəha Hesron, kən Hesron in tata rəha Ram, 4 kən Ram in tata rəha Aminatap, kən Aminatap in tata rəha Nason, kən Nason in tata rəha Salmon, 5 kən Salmon in tata rəha Poas u rəhan mama Rehap, kən Poas in tata rəha Opet u rəhan mama u Rut, kən Opet in tata rəha Jese, 6 kən Jese in tata rəha Kig Tefɨt. Kən Kig Tefɨt in tata rəha Solomon u rəhan mama in pətan rəha Uria aupən, 7 kən Solomon in tata rəha Rehopoam, kən Rehopoam in tata rəha Apia, kən Apia in tata rəha Asa, 8 kən Asa in tata rəha Jehosafat, kən Jehosafat in tata rəha Jehoram, kən Jehoram in pipi rat rəha Usia, 9 kən Usia in tata rəha Jotam, kən Jotam in tata rəha Ahas, kən Ahas in tata rəha Hesekia, 10 kən Hesekia in tata rəha Manase, kən Manase in tata rəha Amon, kən Amon in tata rəha Josaea, 11 kən Josaea in tata rəha Jekonaea ne pian mɨn, kən uarisɨg lan, tɨkɨmɨr mɨn rəha noanol mɨn rəha Isrel kəmotəmɨk ilat motuwɨn Papilon məmə ilat okotuwa slef mɨn rəhalat. 12 Kən inu nərgɨ pipi mɨn itəm təmətuoun e nian noanol mɨn rəha Isrel kəmotuwɨn Papilon. Jekonaea in tata rəha Sealtiel, kən Sealtiel in pipi rəha Serupapel, 13 kən Serupapel in tata rəha Apiut, kən Apiut in tata rəha Eliakim, kən Eliakim in tata rəha Asor, 14 kən Asor in tata rəha Satok, kən Satok in tata rəha Akim, kən Akim in tata rəha Eliut, 15 kən Eliut, in tata rəha Eleasar, kən Eleasar in tata rəha Matan, kən Matan in tata rəha Jekop, 16 kən Jekop in tata rəha Josep u iərman rəha Meri. Kən Meri təmɨləs Iesu, kən kətaun-in məmə Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa. 17 Təmətuoun e Epraham mətoarus-pən Kig Tefɨt, pipi rat mɨn əm u neen kəməte rəkɨs nərgɨlat, ilat fotin. Kən təmətuoun mɨn e Kig Tefɨt mətoarus-pən noanol mɨn rəha Isrel kəmotuwɨn Papilon, pipi rat mɨn ilat rafin fotin. Kən təmətuoun mɨn e noanol mɨn rəha Isrel kəmotuwɨn Papilon mətoarus-pən Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, pipi rat mɨn ilat rafin fotin. 18 Inu namnusən rəha naiirən rəha Iesu Kristo. Mama rəha Iesu, nərgɨn u Meri, kɨnən rəkɨs məmə okos rəhan kətɨm kan məmə otətəu-pən suah kit, nərgɨn u Josep. Məto e nian kəsueamən əh muatɨg kitiəh, kən Josep təsuwɨnən əh mehm, məto Narmɨn Rəha Uhgɨn tɨnol məmə Meri tɨnəpək-əpək rəkɨs. 19 Kən rəhan iaguɨhl Josep in etəm ətuatɨp, kən tatətəlɨg-in məmə otapəs Meri, məto in təsolkeikeən məmə otol Meri taulɨs, kən nɨkin təht məmə otəsən-iarəpən kəm netəmim. 20 Məto nian nɨkin təmatəht məmə in otol nətəlɨgən əh, kən nagelo kit rəha Iərəmərə təmuwa ron e napɨlaiirən mən-ipən kəm in məmə, “Josep, mipɨ Tefɨt rat. Onəkəsəgɨnən məmə onakit Meri məmə in rəham pətan, məto-inu suakəku əh tətatɨg lan, in təmɨsɨ-pən əm o Narmɨn Rəha Uhgɨn. 21 Kən in otɨləs nətɨn kit iərman, kən onəkaun-in nərgɨn məmə Iesu məto-inu in otosmegəh rəhan mɨn netəmim e nolən tərat mɨn rəhalat.” 22 Natɨmnat mɨn rafin əh kəmotuwa kol əm nɨpahrienən e nəghatən rəha Iərəmərə itəm rəhan kit ien təmən aupən ikɨn məmə, 23 “Pətan əkəku kit itəm iərman təsuwɨnən əh ron, otəpəs məwɨg, kən panɨləs nətɨn kit iərman, kən okaun-in nərgɨn məmə Emanuel,” inu nɨpətɨn təmə, “Uhgɨn tətatɨg kitat min.” 24 Kən nian Josep təmaiir, kən təmətəu-pən əm nəghatən rəha nagelo rəha Iərəmərə. Kən təmuwɨn mit Meri muwa e rəhan latuənu məmə rəhan pətan, 25 məto in təməsuwɨnən əh mehm matuwɨn matuwɨn mətoarus-pən Meri tɨləs nətɨn iərman. Kən Josep təmaun-in nərgɨn məmə Iesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52