1 1 Kwopi nəɡkiariien i rani nəɡhi kaha kupwən me səvəi Iesu Kristo. In kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt mɨne kwənəkwus səvəi Epraham. 2 Epraham in tata səvəi Aesak, Aesak in tata səvəi Jekop, Jekop in tata səvəi Juta mɨne piəvni me, 3 Juta in tata səvəi Peres mɨne Sara. Mama səvənrau nə Tamar. Peres in tata səvəi Hesron, Hesron in tata səvəi Ram, 4 Ram in tata səvəi Aminatap, Aminatap in tata səvəi Nason, Nason in tata səvəi Salmon, 5 Salmon in tata səvəi Poas. Mama səvəi Poas nə Rehap. Poas in tata səvəi Opet. Mama səvəi Opet nə Rut. Opet in tata səvəi Jese, 6 Jese in tata səvəi Kiɡ Tevɨt. Kiɡ Tevɨt in tata səvəi Solomon. Mama səvəi Solomon nə Patsepa pran səvəi Uria kupwən. 7 Solomon in tata səvəi Rehopoam, Rehopoam in tata səvəi Apia, Apia in tata səvəi Asa. 8 Asa in tata səvəi Jehosafat, Jehosafat in tata səvəi Joram, Joram in tata səvəi Usia, 9 Usia in tata səvəi Jotam, Jotam in tata səvəi Ahas, Ahas in tata səvəi Hesekia, 10 Hesekia in tata səvəi Manase, Manase in tata səvəi Amon, Amon in tata səvəi Josaea, 11 Josaea in tata səvəi Jekonaea mɨne piəvni me. Ia nəpɨn nəha kɨnərhi irapw nəkur Isrel həier mhəuvən ia tənə Papilon. 12 Ia nəpɨn nəha nəkur Isrel həməier irə mhəuvən ia tənə Papilon, Jekonaea in tata səvəi Sealtiel, Sealtiel in tata səvəi Serupapel, 13 Serupapel in tata səvəi Apiut, Apiut in tata səvəi Eliakim, Eliakim in tata səvəi Asop, 14 Asop in tata səvəi Jatok, Jatok in tata səvəi Akim, Akim in tata səvəi Eliut, 15 Eliut in tata səvəi Eleasar, Eleasar in tata səvəi Matan, Matan in tata səvəi Jekop, 16 Jekop in tata səvəi Josef. Josef nə in iərman səvəi Meri. Meri nə in pran nə mama səvəi Iesu. Iesu nə kani nəɡhɨn nə Kristo. 17 Ro iamɨnhi irə fwe Epraham meste pehe Kiɡ Tevɨt tata me irəha pam fotin. Fwe Kiɡ Tevɨt meste pehe kɨnərhi irapw nəkur Isrel həier mhəuvən ia tənə Papilon tata me irəha pam fotin. Fwe ia nəpɨn nəha nəkur Isrel həməier irə mhəuvən ia tənə Papilon meste pehe Kristo rətui tata me irəha pam fotin. 18 In i nəɡkiariien sə rani Iesu Kristo mə rɨnəfo mətui. Mama səvənhi nəɡhɨn nə Meri. Fwe kupwən kəsisəɡ in mə tresi pen iərman riti nəɡhɨn nə Josef. Nəpɨn irau krouəpwəh narə pəriien ihi, Meri rətoni mə rɨno tɨpwɨn ia nəɡse Nənɨmwɨn Ikinan. 19 Josef in iərmama riti sə noien səvənhi ratukwatukw, rəpwəh nokeikeiien mə Meri traurɨs ia nəmri nərmama. Ro pen nətərɨɡien səvənhi mə trəpwəh afafa a in. 20 Mətə nəpɨn Josef ramətərɨɡ mə tro iamɨnhi, aɡelo riti səvəi Iərɨmənu rier pen tukwe ia nəməkrəhaien, mɨni mə, “Josef, kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt. Tikuvehi Meri mə pran səim, məpwəh nehekɨrien. Iəkunouihi nəha ia tɨpwɨn ruvehe ia nəɡse Nənɨmwɨn Ikinan. 21 Meri trərəhi tɨni iərman, tikaməkeikei mɨseɡi pen nəɡhɨn nə mə Iesu, tɨ nəri nə mə in truvehimɨru nərmama me səvənhi, muvehi raka nərəhaien me səvənraha.” 22 Narimnari me pam i həier pehe iamɨnhi mə nəɡkiariien i truvehe mukuə sə Iərɨmənu rɨməni irapw ia tərhui profet riti səvənhi fwe kupwən. 23 In rɨməni mə, “Həreɡi ro. Prən i rɨreirei ihi iərman tro tɨpwɨn, mərəhi tɨni iərman. Nənə irəha tuhəseɡi pen nəɡhɨn nə mə Emanuel.” (Nɨpwrai nəhaɡ nəha in i mə Kumwesən ramarə tukutaha.) 24 Nəpɨn Josef rətui ia napriien səvənhi, ro nəfe aɡelo nəha səvəi Iərɨmənu rɨməni pen tukwe in, muvehi Meri mə pran səvənhi, 25 mətə rɨpkapri pəri mhə irau min meste rərəhi tɨni iərman. Nənə Josef rɨseɡi pen nəɡhɨn nə mə Iesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52