1 1 Ɨnynᵻ -u ga ɗᵻ Dagᵻl -ded ɗᵻ 'Ed ɗᵻ Bᵻlan -Gunu, Jesu Kris 'du. 2 -U ɗᵻ nyanyᵻr' laag 'ti 'ɗᵻ magtub ɗᵻ 'nᵻm ɗᵻ -ɗu Bᵻlan -bᵻgᵻr 'de -gᵻjᵻru. 'Nᵻm ɗᵻ -ɗu Bᵻlan -bᵻgᵻr kᵻ ka ri: -Yᵻ -ka, nᵻ -kᵻj gun 'jin mᵻn -dᵻwᵻm dag "dᵻrᵻ nyan'ᵻm bom' dᵻwnii' -ɗᵻwᵻm. 3 Gerh ɗᵻ gun 'du ɗᵻ ga gool a gabrang dᵻgᵻr-, ka ri: -Ne nyan bom' ɗᵻ 'koj ɗᵻ Dol 'du, -ne am'u bom' ɗᵻ ɗib -ɗaj. (Malasi 3:1 Ejai 40:3) 4 'Tinti Ja̰ 'bᵻd lᵻb, 'nyam 'nᵻm a naam꞊. Ɗan -kᵻlyᵻᵻ' dagᵻl ka'yᵻ, -ne -ɗu -gᵻjᵻ'nen, wan' 'naa nyam'nen a 'naam, dag Bᵻlan 'aa -ye g -higᵻr -dɔg a ereny 'den dᵻgᵻr-. 5 'Nᵻm dᵻ 'hᵻny ɗᵻ Jude pɛd yᵻ, 'nᵻm pɛd ɗᵻ Jerujalɛm yᵻ, kᵻ oo''bᵻg -higᵻr. Kᵻ 'pᵻg ereny 'de -ded pɛd a 'nᵻm -toyᵻu꞊. Ɗan nyambᵻg' pɛd a 'naam ɗᵻ ba Jurdɛ tooo. 6 Ja̰ lᵻw gur'ᵻr ɗᵻ -lɔgma 'dᵻr ɗᵻ el'ᵻr, 'hir huroo' kan- dar. Ɗan 'wom -du yᵻ 'lag hɔɔn ɗᵻ dᵻm yᵻ. 7 Ɗan ga'yᵻ 'nᵻm gool: Gun mᵻn 'aa -o -tᵻran -to. Ɗan -u kan- -marwan ngany paan- -unᵻn gᵻy. Nᵻ mag ɗᵻ 'naa -nyᵻng dag 'naa ᵻrᵻb g ha ɗᵻ 'gaban' 'du ᵻy. 8 -Unᵻn nᵻ nyam'nen a naam꞊, -u ɗan bi 'aa nyam'nen a Jun ɗᵻ Edu꞊ -ɗᵻ. 9 Pamᵻn꞊ɗi Jesu -hagaa' a Najared 'hᵻny ɗᵻ Galile. Ɗan oo', Ja̰ nyamᵻr' a 'naam ɗᵻ ba Jurdɛ tooo. 10 Gɔny' 'ti, 'maanɗᵻ ɗan bᵻd a naam- ɗi, kaa' 'maan ɗᵻ wule ᵻrᵻbᵻr', Jun ɗᵻ 'Ed higaa' 'ᵻny a dᵻgᵻr- -dᵻre door ɗᵻ -dᵻ'mᵻr 'ti. 11 Ɗi kᵻ 'ɗo gerh bᵻraa' a wule 'ka ri: -Yᵻ -u -gunᵻn ɗᵻ nᵻ -laaj'ᵻm ngany, -ig'ᵻn ngany kan- -ye. 12 Gɔny' 'ti jun 'hur Jesu dag ''dᵻrᵻ 'aa bany" -gᵻjᵻu꞊. 13 Ɗan 'ᵻny 'am nja -dab wori a bany" -gᵻja, Sadan oo' -laamᵻr'. Jesu 'ᵻny a ba'rag ɗᵻ bany"- "gegᵻn deu꞊, bi 'nᵻm ɗᵻ -kᵻjᵻn ɗᵻ -haga wule 'kam kan- ɗan. 14 Kᵻ 'ɗam Ja̰ a -dangay꞊. Toy" 'du ɗi, Jesu hag' 'aa 'hᵻny ɗᵻ Galile, kᵻl' Ɗagᵻl ɗᵻ 'Ed dᵻ dɔgan ɗᵻ Bᵻlan 'du. 15 Ɗan 'ka -dᵻ: Dew dᵻgᵻd nyam gᵻy. Bᵻlan 'aa lagᵻm dɔgan 'du gɔny'nii' -rᵻ. -Ne -ɗu -gᵻjᵻ'nen, -ne -lag Dagᵻl ɗᵻ 'Ed a -gᵻjᵻnen꞊. 16 Ɗan 'ᵻny dag 'aa a ba ɗᵻ Galile kunga- ɗi, ɗan kaa' 'gawnan hɛ. Hᵻmᵻ'yᵻ Simo̰ yᵻ hᵻna- ɗᵻ Andre yᵻ. Kᵻ -pe lᵻw a ba tooo dag kᵻ -u 'gawnan ɗᵻ naam꞊. 17 Jesu kayᵻ- -dᵻ: -Ne -o -kumᵻn-. 'Naa am'nen 'nᵻm ɗᵻ jaabh 'nᵻm. 18 Gɔny' 'ti kang- kᵻ waa' lᵻwnan 'de ɗi, 'kaa -kumuu꞊. 19 'Maanɗᵻ 'aa -hᵻ'rᵻny -tᵻm ɗi, kaa' dᵻ'nan ɗᵻ Jebede 'du, Jag yᵻ hᵻna- ɗᵻ Ja̰ yᵻ. 'Kᵻny a baraw -gᵻjᵻru, kᵻ 'gᵻrᵻny lᵻwnan -to'yᵻ. 20 Gɔny' 'ti Jesu -wogbᵻg'. Kang- kᵻ waa' -ᵻw'yᵻ ɗᵻ Jebede kan- 'nᵻm ɗᵻ -kᵻjᵻn 'du a baraw -gᵻjᵻu꞊ ɗi, 'kaa -kumuu꞊. 21 'Kaabᵻg a 'dol ɗᵻ Kapernayom. Gɔny' 'ti -u kan- nja ɗᵻ Jwipnan 'de, Jesu him'ᵻr jaa' ɗᵻ jaabᵻr 'de -gᵻja wajuyᵻ- 'nᵻm 'bᵻr. 22 Pamᵻn꞊ɗi lᵻny' -to'yᵻ dag wa'ju 'du -ded ɗᵻ ɗan wajuyᵻ- -rᵻ. -U -dᵻre "Malan ɗᵻ Gerh 'de wᵻy, bi -u -dᵻre gun ɗᵻ ᵻny 'ɗᵻ dᵻgu- 'ti. 23 Pamᵻn꞊ɗi gun mᵻn ɗᵻ 'yi yᵻ kɔnh yᵻ, kamᵻr hag' a jaa' ɗᵻ jaabᵻr -arᵻ 'de -ɗᵻ -gᵻja, ga gool, 24 'ka ri: -Yᵻ -wa'nan -na ᵻny g -jige. 'Nᵻ 'jinan -u kan- -ye ni? -Ye, Jesu -arᵻ Najared. -Yᵻ -o ꞊sᵻgaau dag yaa' -haam'nan ɗi aa-? Nᵻ -han'ᵻm 'nᵻ. -Yᵻ -u -Arᵻ -Ɗajɗaj Pɛd ɗᵻ Bᵻlan 'du. 25 Jesu taagᵻr' kau- ri: Mag'ᵻm. Jaabh -bᵻgᵻm a wule. -Yᵻ bᵻd -gᵻja gᵻy. 26 'Ti ri kɔnh tᵻmᵻrᵻr' -marᵻd, ga' -gura ngany ɗi 'ɓᵻd ɗan ᵻnynᵻ -gᵻja gᵻy. 27 Ɗi lᵻny' 'nᵻm pɛd -to'yᵻ. Kᵻ -hur'ᵻrbᵻg a "gegᵻn deu꞊, kᵻ 'ka ri: Ɨnynᵻ -u nᵻn^? ᵻnynᵻ -u wa'ju -ded ɗᵻ -kamᵻn꞊. Ɗan wajuni- -u mᵻn^? -U -dᵻre -arᵻ lagᵻm dɔgan 'ti. Ɗan taagh 'yi yᵻ kɔnh yᵻ kan- 'tɔbga, kᵻ 'ɗo -bᵻgᵻr. 28 Lᵻw 'ti 'nᵻm pɛd kᵻ 'ɗo Jesu ko'ru a 'hᵻny dᵻgᵻd ɗᵻ Galile pɛd. 29 Gɔny' 'ti 'maanɗᵻ kᵻ bᵻdbᵻg a jaa' ɗᵻ jaabᵻr -da ɗi, 'kaabᵻg jaa' ɗᵻ Simo̰ -marᵻ Andre deu꞊. 'Kaa -makan꞊ Jag yᵻ Ja̰ yᵻ. 30 Simo̰ nua- kang'ay amᵻd', -higᵻd 'wᵻy ngany. Pamᵻn꞊ɗi kᵻ kau- Jesu -dag 'dᵻr. 31 Jesu 'aa -higru ɗam gᵻnyᵻd, lagᵻd' wule. Gɔny' 'ti kang'ay wad', ɗi tan 'am kan- kang-. 32 -Taynii꞊, 'maanɗᵻ dew -ab gᵻy ɗi, 'nᵻm pɛd kᵻ ɓᵻraa' kan- -wamgannan 'de a -higᵻr yᵻ. Kᵻ oo' kan- 'nᵻm ɗᵻ 'yi yᵻ kɔnh yᵻ ꞊kunkun yᵻ ambᵻg. 33 'Nᵻm ɗᵻ 'dol -gᵻjᵻu꞊ pɛd kᵻ jaabᵻr' a jaa' -bᵻgᵻr. 34 Jesu 'wany 'nᵻm ɗᵻ wᵻ'mᵻr -wamgan ɗᵻ 'ngawngaw yᵻ, ɗan 'jo 'yi yᵻ kɔnh yᵻ jun ɗᵻ kᵻ'mᵻr yᵻ 'nᵻm dᵻgyᵻu꞊. Bi ɗan 'gᵻrᵻny junnan -bᵻg'yᵻ -dag kᵻrᵻ ka dagᵻl ᵻy, dag kᵻ -han dagᵻl 'du ɗan. 35 Kan- 'maan -da -bad, Jesu hag' bᵻd pen' dag 'aa 'aa 'maan ɗᵻ gun pᵻy gᵻy -to, 'aa -hur g Bᵻlan. 36 -Kᵻn Simo̰ 'kaa kᵻ kᵻnyᵻr'. 37 'Maanɗᵻ kang- kᵻ toor" ɗi, kᵻ kau-: 'Nᵻm pɛd kᵻ kᵻnyᵻm-. 38 Ɗan kayᵻ- -dᵻ: Dee' 'dolnan ɗᵻ ᵻny toyᵻu꞊ -ɗᵻ -gᵻjᵻyᵻu꞊ yᵻ. 'Naa -kᵻl dagᵻl -to yᵻ. Ɨnynᵻ bi nᵻ -o g ri. 39 'Tinti ɗan 'aa 'dolnan ɗᵻ Galile pɛd. Ɗan 'him a "jaran ɗᵻ jaabᵻr deu꞊, kᵻl' dagᵻl yᵻ, 'jo junnan ngany yᵻ. 40 Gun ɗᵻ sa'rᵻr mᵻn -o 'aa Jesu -higᵻr, 'paj -gubo a -dᵻwᵻr. Amu- kɔgᵻr 'ka ri: 'Maanɗᵻ -yᵻ -ge ɗi, -yᵻ am'ᵻn wau' -higᵻn 'hiwᵻl. 41 Jesu kaa' -kon'mᵻn 'du, kᵻj' gᵻnya -gulᵻr', kau-: Nᵻ -ge lᵻ. Wau' -higᵻm 'hiwᵻl. 42 'Maanɗᵻ 'aa ka dagᵻl 'aa nyam a gᵻy ɗi, gɔny' 'ti ajh wal'. -Higᵻr 'hiwᵻl. 43 Pamᵻn꞊ɗi Jesu bangᵻr' -bangbang ɗi kau- "dᵻrᵻ 'aa 'maan 'du. 44 Jesu kau-: -Yᵻ ɗo 'ed, -yᵻ 'kau gun mᵻn ᵻy 'bad. Bi yaa' -kᵻl'u gun ɗᵻ -tiw'ᵻr dᵻg -higᵻm. -Yᵻ -ta'yᵻ -taag ɗᵻ pᵻre ɗᵻ pᵻl ɗᵻ -hig ɗᵻ Musa ka'ni dag yaa' -kᵻl g -yᵻrᵻ wany gᵻy pamᵻn꞊ -ɗᵻ yᵻ. 45 Ɗi gun ɗan hag' 'aa 'ga -ded hiig' dagᵻl ngany a -dᵻw 'wang 'wang. Ɗi Jesu 'mag -dᵻ 'him 'dol -gᵻjᵻru wᵻy taa". Ɗan 'ᵻny a pen' wany g 'nᵻm ɗᵻ kᵻ -haga maan꞊ pɛd ɗᵻ kᵻ -o -higᵻr -ɗᵻ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52