2 1 ኣብ መበል ኃምሳ መዓልቲ ድኅሪ ፋሲካ ዝውዕል በዓል ጰንጠቆስጤ ኲላቶም ኃቢሮም ነበሩ። 2 ብድንገት ከም ብርቱዕ ኣውሎ ንፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መጸ። ነታ ተቐሚጦሙላ ዝነበሩ ቤትውን መልኣ። 3 ልሳናት ሓዊ ዝመስል ድማ ተርአዮም፤ ተመቓቒሉ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ነፍስ ወከፎም ዓለበ። 4 ንዂሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም፤ መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ኸም ዝሃቦምውን ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ። 5 ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ሃገራት ኣሕዛብ ዝመጹ ንእግዚኣብሔር ዝፈርኁ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበሩ። 6 እዝ ድምፅዙይ ምስ ሰምዑ ብዙኅ ሕዝቢ ተኣከበ። ነፍስ ወከፎም በብቛንቋኦም ክዛረቡ ምስ ሰምዑ ኸዓ ተገረሙ። 7 ኲላቶም ተገሪሞምን ተደኒቖምን፦  እንሆ እዞም ዝዛረቡ ዂሎም ገሊላውያንዶ ኣይኮኑን? 8 ከመይ ኢልና ደኣ ዂላትና ብቲ ዝተወለድናሉ ቛንቋ እንትዛረቡ ንሰምዖም ኣለና? 9 ንሕና ሰብ ጳርቴን ሰብ ሜድን ሰብ ኢላምን እቶም ኣብ መሶጶታምያን ኣብ ይሁዳን ኣብ ቀጰዶቅያን ኣብ ጳንጦስን ኣብ እስያን ዝነብሩ 10 ኣብ ፍርግያን ኣብ ጵንፍልያን ኣብ ግብጽን ኣብ ከባቢ ቀሬኔ ዘለዋ ዓድታት ሊብያን ካብ ሮም ዝመጻእና ኣይሁድን ናብ ሃይማኖት ኣይሁድ ዝኣተና ወገን ኣሕዛብን 11 ሰብ ቀርጤስን ዓረብን ኢና፤ እንተ ኾነ እንሆ በብቛንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ግብሪ እግዚኣብሔር ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና በሉ። 12 ኲላቶም ደንጊጾም ዝብልዎ ጠፊእዎም ከዓ ንስንሳቶም  እዝ ነገር እዙይስ እንታይ ኮን ይኸውን! ተበሃሃሉ። 13 ገሊኣቶም ግና እናላገጹሎም  እዚኣቶም ጕዕሽ ወይኒ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም እናበሉ ሰሓቕዎም። 14 ሽዑ ጴጥሮስ ምስቶም ዓሠርተ ሓደ ተሢኡ ድምፁ ዓው ኣቢሉ ከምዙይ ኢሉ ተዛረቦም፦  ኣቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ዂልኻትኩምን እቲ ዝኾነ ነገር ምእንቲ ኽትፈልጡ ጽን ኢልኩም ስምዑ ኒ። 15 ከምቲ ንኣኻትኩም ዝመሰለኩም እዚኣቶም ሰኺሮም ኣይኮኑን፤ ገና ሣልሳይ ሰዓት ናይ መዓልቲ እዩሞ። 16 እዙይ ግና ኸምቲ ነቢይ ኢዩኤል ዝበሎ እዩ፦ 17 በተን መወዳእታ መዓልትታት ከምዙይ ክኸውን እዩ ይብል እግዚኣብሔር፤ ኣብ ልዕሊ ዂሉ ሰብ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ፤ ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ክንበዩ ኣጓብዝኩም ከዓ ራእይ ክርእዩ ኣረጋውትኹምውን ሕልሚ ኽሓልሙ እዮም። 18 እወ በተን መወዳእታ መዓልትታት እቲኣተን ኣብ ሰብኡትን ኣንስትን ኣገልገልተይ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ፤ ንሳቶም ከዓ ኽንበዩ እዮም። 19 ኣነ ድማ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ተኣምራት ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ኸዓ ምልክት ደምን ሓውን ጣቓን ክገብር እየ። 20 እታ ዓባይን እተገርምን መዓልቲ እግዚኣብሔር እንተይመጸት ፀሓይ ናብ ጸልማት ወርኂ ኸዓ ናብ ደም ክትልወጥ እያ። 21 ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዂሉ ድማ ኽድኅን እዩ።› 22  ኣቱም ሰብ እስራኤል ነዝ ነገር እዙይ ስምዑ ፤ ከምቲ ባዕልኻትኩም እትፈልጥዎ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ በቲ እግዚኣብሔር ብእኡ ኣብ ማእኸልኩም ዝገበሮ ኃይልን ተኣምራትን ምልክትን እግዚኣብሔር ዝመስከረሉ ሰብ እዩ ነይሩ። 23 ከምቲ ምዱብ ምኽሪ እግዚኣብሔርን ዘለዓለማዊ ፍልጠቱን ንዝተወፈየ ኢየሱስ ብኢድ ኃጢኣተኛታት ሰቐልኩምዎን ቀተልኩምዎን። 24 ሞት ኂዙ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ኸዓ እግዚኣብሔር መእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተሥኦ። 25 ዳዊትውን ብዛዕብኡ ኸምዙይ ይብል፦ ንእግዚኣብሔር ኲልሻዕ ኣብ ቕድመይ እርእዮ፤ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ኸዓ ኣይናወጽን እየ፤ 26 ስለዙይ ልበይ ተሓጐሰ፤ ልሳነይ ከዓ ዕልል በለት፤ ሥጋይውን ብተስፋ ኽነብር እዩ። 27 ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትኃድጋን ኢኻ፤ ንቕዱስካ ድማ ኣብ መቓብር ክብስብስ ኣይትገድፎን ኢኻ። 28 ንስኻ መንገዲ ሕይወት ኣፍለጥካኒ፤ ምሳይ ብምህላውካ ድማ ብታሕጓስ ክተጽግበኒ ኢኻ።› 29  ኣቱም ኣኅዋትና! እቲ ርእሲ ኣቦታት ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን መቓብሩ ኸዓ ኽሳዕ ሎሚ ኣባና ኸም ዘሎን ኣረጋጊጸ እነግረኩም ኣለኹ። 30 ንሱ ነቢይ ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ሓደ ካብ ፍረ ኸርሡ ኣብ ዝፋኑ ኸቐምጥ ማሕላ ኸም ዝመሓለሉ ይፈልጥ ነበረ። 31 ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ሥጋኡውን ምብስባስ ከም ዘይርኢ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ተዛረበ። 32 እግዚኣብሔር ነዝ ኢየሱስ ኣተሢእዎ እዩ፤ ንሕና ዂላትና ኸዓ ናይዝ ነገር እዙይ መሰኻኽር ኢና። 33 ሕዚ ድማ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ብኽብሪ ምስ ተቐመጠ ተስፋ መንፈስ ቅዱስውን ካብ ኣብ ምስ ተቐበለ ነዝ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ። 34 - 35 ዳዊት ባዕሉ ደኣ ጐይታ ንጐይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ኽሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ› ይብል እምበር ንሱስ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን። 36 እምበኣርከስ እግዚኣብሔር ነዝ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩምዎ ኢየሱስ እግዚኣብሔር ንእኡ ጐይታን መሢሕን ከም ዝገበሮ ዂሉ ቤተ እስራኤል ብርግጽ ይፍለጥ። 37 ሽዑ እዙይ ምስ ሰምዑ ልቦም ተነኽአ እሞ ንጴጥሮስን ነቶም ካልኦት ሓዋርያትን  ኣቱም ኣኅዋትና እንታይ ደኣ ንግበር? በልዎም። 38 ጴጥሮስ ድማ፦  ተነስሑ፤ ኃጢኣትኩም ምእንቲ ኽኅደገልኩም ኲልኹም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠመቑ፤ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክትቅበሉ ኢኹም። 39 እቲ ተስፋ ንኣኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዝጽውዖም ኣብ ርሑቕ ንዘለዉውን እዩሞ በሎም። 40 ካልእ ብዙኅ ነገርውን ነገሮምሞ  ካብዝ ኽፉእ ትውልዲ ርእስኹም ኣድኅኑ ኢሉውን መዓዶም። 41 እቶም ሽዑ ነቲ ቓሉ ዝተቐበሉ ተጠመቑ። በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ሠለስተ ሽሕ ዝኣኽሉ ኣመንቲ ተወሰኽዎም። 42 ንሳቶም ከዓ ትምህርቲ ሓዋርያት ብምክትታል ኃቢሮም ብምንባርን ብምቝራስ ኅብስትን ብጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ። 43 ብዙኅ ምልክትን ተኣምራትን ድማ ብኢድ ሓዋርያት ይግበር ነበረ፤ ኣብ ኲሎም ከዓ ፍርኃት ኮነ። 44 እቶም ዝኣመኑ ዂሎም ድማ ኃቢሮም ይነብሩ ነበሩ። ዘለዎም ኲሉ ኸዓ ናይ ኃባር ነበረ፤ 45 ንሳቶም መሬቶምን ጥሪቶምን ሸይጦም ንኹላቶም ከከም ዘድልዮም ይመቕልዎም ነበሩ። 46 በብመዓልቱውን ኣብ ቤተ መቕደስ እንተየቋረጹ ብኅብረት ጸኒዖም ይእከቡ ነበሩ። ኣብ ገዛውቶም ኅብስት እናቖረሱ ኸዓ ብታሕጓስን ብቕኑዕ ልብን ኣብ ማእዲ ይሳተፉ ነበሩ 47 ንእግዚኣብሔርውን የመስግኑ ነበሩ፤ ኣብ ቅድሚ ዂሉ ሕዝቢ ድማ ሞገስ ነበሮም፤ እግዚኣብሔር ከዓ ዝድኅኑ ዕለት ዕለት ናብቲ ማኅበር ይውስኽ ነበረ።
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52