1 1 Ǹtwum Lwɛn ye kɛ nywi Yesù Kristò, Mwɛn Mvɛ̀nnswæ̀b, m̀bɔ̀kì nɛ yon ɗunme, à nɛ. 2 Èzaì, ci-nlɛli kɛ ŋwum Mvɛ̀nnswæ̀b nun kɔe kɛ ɗèwǎ Mvɛ̀nnswæ̀b nun lɛ, «M̀vɛ̀nnswæ̀b ni lɛʼ lɛ: “Ywɔʼ fɛʼ, mùn yɛ̌ ci-ntwum nyɛ̀m fyi mbyî swiʼ swû ɓǎ nun fɔsì wù mbyi.” 3 Ɓɛ ta ǹkwu mwum ndɔʼ ywo kɛ nlim kyɔʼ, ye ta ɗæ̀mmì lɛ: “Fɔ̀sênì m̀ɓɛ̀n Nyɛli nyɛʼ, ɓyin ɗyilaʼ mɛ̀ mbyi ɓyon lwɛn.” » 4 Li nɛ Jân ci-njimnzi ɓwum kwaen kɛ nlim kyɔʼ, à ɗunmi ɓwum shɛ̌ lɛ: «Kwɛbsênì paʼ tòn shin, ɓyin ci ɓɛ jimnzi ɓyin, li, M̀vɛ̀nnswæ̀b yɛ̌ ɓyin ɓyɛbbi nyin zùsi.» 5 Ɓwum ɓye kɛ Yèrusàlɛ̀m lɛ̀ ɓye kɛ ŋgyɔʼ Jùdê nun hwæn kwaen, ɓɛ kiìn Jân cinni. Ɓɛ ɓe mɛ̀ ɓyɛbbi nyan kwàsea kɛ swiʼ ɓwum hwæn. Li, Jân jimnzi ɓon kɛ ɗuʼ nɛ ɓɛ ɓe lon lɛ Jùrdɛ̂n. 6 Mɛ̀ plè ɓye Jân ɓe swǐ, ɓɛ twoen ɓon lɛ̀ ǹnywǔn nyæ̀m nyɛ̌ ɓɛ ta lon lɛ ǹgàrìbà, à kpæm ǹkwùʼ lɛ̀ ǹkæ̀nndan kwæʼ. Ji nyon nɛ nun ɓe ji ɓe kìtæ̀ʼ, à ɗi tì kuʼ ɗwìʼ. 7 À ɓe shɛ̀ lɛ̀ ǹkwìn ɓwum lɛ: «Mwum nɛ tǎ kìn ɓe nyè yɛ̂m cinni ǹkimmɔʼ, à làn mùn. Mǔn wòli kan fɛʼ kim mùn wummi swiʼ shon, ɓǎ mun sû mɛ̀ nɗuʼ mɛ̀ dibaʼ ɓyon. 8 Mǔn, mùn tà ɓyin jimnzi lɛ̀ mlǎʼ. Ti lɛ̀ nun, à yɛ̌ ɓyin jimnzi lɛ̀ M̀pùn Nsanmi.» 9 Kwan màzwùm, Yesù waʼ kɛ Nàzàrɛ̂ʼ sɛ ɓe kɛ ŋgyɔʼ Gàlìlê nun, à ɓɛ̌n cǐ Jân. Jân jimnzi nun kɛ Jùrdɛ̂n nun. 10 Kwan sɛ Yesù kwain mlǎʼ nun, ɗɛb welì nun mɛʼ, à yɛn M̀pùn Nsanmi tǎ kyìlì kɛ nywi yon wɛ̌ pyìʼ. 11 Ɓɛ ywɔʼ ǹkwu mwum ndɔʼ ta waì kɛ ɗɛb, yɛ ta shɛ̀ lɛ: «Wù ni mwɛn nlim nyɛ̀m. Wù ni mùn kɛ nzwon nlim.» 12 Kwan læ̀b kan nyě màzwùm, M̀pùn Nsanmi kɛ̀nnzɔ̀ʼ Yesù kɛ nlim kyɔʼ. 13 À nòn kwe ǹgyìn mwum nyî. Kwe cìcǐ màzwǔm, mwum ndɔʼ ɓe kǎn kwe, suʼ mɛ̀ nyæ̀m. Satæ̀n kɛ̀nne nun ɓwɛbbi kwe. Kɛ nyě yi, mɛ̀ cikpuʼ Mvɛ̀nnswæ̀b ɓe kìn, ɓɛ fɛ nun ji. 14 Kɛ kwan màzwùm nun, ɓɛ ɓæn Jân, ɓɛ kɛ nun nye njè. Kɛ nyě yi, Yesù kɛ̌n ɓɛ̀n ɓe ŋgyɔʼ Gàlìlê, à ɗunmi Ǹtwum Lwɛn yɛ wai cǐ Mvɛ̀nnswæ̀b shɛ̌. 15 À ɓe lɛʼ lɛ: «Kwan wolimɛ, ywɔʼ Mvɛ̀nnswæ̀b yɛ ɗunmi ŋgyɔ̂ʼ wan nun. Kwɛbsênì m̀bɔ̀kì tòn nyin, ɓyin yili Ǹtwum Lwɛn.» 16 Kɛ nnàn yɛ nun ɓe mɛ̀ mbɛti swǔm Gàlìlê nèan, a ɓe nywɔʼ m̀bɔʼ ndɔʼ, à cinni mɛ̀ ci-mɓæn ŋgishì ɓon ɓî. Mɛ̀ myin nyan ɓe lɛ Sìmôn ɓon lɛ̀ ŋgyinni nyon Àndrê; lɛ̀ ɓɛ ta mvinjan swǐ kɛ ɗuʼ nun. 17 Yesù shɛ̀ lɛ̀ ɓon lɛ: «Ɗwoênnì mùn kɛ nyè. Mùn yɛ̌ ɓyin cǐ ɓyin fyôn mɛ̀ ci-mɓæn ɓwum.» 18 Ɓɛ ɗonnzi yì mvinjan yan, kɛ mɛ kwù zwɛm ǹnywɛ̀n, ɓɛ ɗwon Yesù nyè. 19 À kɛ̀nnɔʼ mbyî kwæʼ, à yɛn tì Jâʼ ɓon lɛ̀ ŋgyinni nyon Jân, ɓwɛn Zèbèdê. Ɓɛ ɓe kɛ ciʼ nyan nun, lɛ̀ ɓɛ ta yì mvinjan yan fɔ̀sea. 20 À yɛn ɓon ɗin, à lon ɓon. Bùba nyan, lɛ̀ mɛ̀ ci-she ɓye ɓe ciʼ nun hwæn, ɓɛ ɗonnzi ɓon, ɓɛ ɗwon Yesù kɛ nyè. 21 Yesù ɓe kɛ̀n ɓon lɛ̀ ɓwɛsɔʼ ɓyon, ɓɛ ɓɛn kɛ nsòn yɛ ɓɛ ɓe lon lɛ Kàpɛ̀rnàô. Nywɔʼ nɛ ɓe nywɔʼ mɛ̀ yìnnì mɛ̀ Yudà, Yesù ɗun nyenswæ̀b mɛ̀ Yudà, à ɗunmi lɛʼ-Nswæ̀b lìsea. 22 Ɓwum ɓye ɓe nun ywɔti, shìmmea cie ɓon lɛ̀ m̀bɔ̀kì nlìsàʼ nyɛ̌ nun ɓe lɛʼ-Nswæ̀b lìsea. Ntwiʼ m̀bɔ̀kì nlìsàʼ nyon ɓe kǎn wɛ̌ nyɛ̌ mɛ̀ ci-nlìmmì mɛ lwuà ɓe lìsàʼ. Ǹzæ̌ʼ lɛʼ yɛ ɓe nun kwean ŋwum ɓe kwan lɛ̀ ǹjìnndì nun. 23 Kɛ kwe nlim nyenswæ̀b màzwǔm, mwum ndɔʼ ɓe kwe, à cinni m̀pùn mɓyɛbbi kɛ nywi. À kun lɛ: 24 «Yesù, mwum Nàzàrɛ̂ʼ, yɛn sɛ wu kǐn kæb kɛ nyinnìm shɛʼ nun? Wù kǐn ɓǎ wù fyinni ɓwiʼ? Mùn lìmmâ wù seansean. Wù nɛ mwum nsanmi nɛ M̀vɛ̀nnswæ̀b fyii.» 25 Yesù ywɔmɛ li, à sìtì m̀pùn mɓyɛbbi ni, à shɛ̀ lɛ̀ nun lɛ: «Twɔ̂ʼ ŋwum, wù kwan mwum nɛ tòn nɛ nywi.» 26 M̀pùn mɓyɛbbi mgbunnzi nun, à kwan lɛ̀ m̀ɓwùm ŋgwusi. 27 Ɓwum ɓɛ ɓe kwe, sɛ cie ɓon shìmmea ǹzwɔnzwɔ̀ʼ. Ɓɛ ɗunmi cibbaʼ lɛ̀ ɓwùlu lɛ: «Yǎ paʼ lɛʼ sɛ ɗyě she? Paʼ nlìsàʼ ywum nywæb ndɔʼ sɛ ɓɛn ɗye lɛ̀ ǹjìnndì nun sɛ? Mwum tòn nɛ tǎ lɛli, kwo fɛʼ mɛ̀ mpùn mɓyibbɔa hwæn tà nun ywɔli.» 28 Li, lɛʼ Yesù lue nǒnnǒn ŋgyɔʼ Gàlìlê hwæn. 29 Ɓɛ kwanmɛ nyenswæb mɛ̀ Yudà, ɓɛ weɔ̀ʼ kɛ̀n næm. Ɗwòn màzwùm ɓe nyɛ̌ Sìmôn ɓon lɛ̀ Àndrê. Kɛ læm kɛ̀n shan nun, Jân ɓe kwe ɓon lɛ̀ Jâʼ. 30 Ɓɛ ɓɛn næm, lɛ̀ mvu Sìmôn ni ǹnònmi ntwiʼ nun ɓe lɛ̀ mbɛb. Yesù ɗun næm ɗin, ɓɛ shɛ nun lɛʼ màzwùm. 31 À kɛ̀nnɔ̀ʼ kɛ ke mlib ni, à ɓæn nun fyaʼ, à wasi nun zwô. Ŋ̀wasi yɛ nun wasi nun yi, mbɛb mlɔ̀ʼ m̀lib ni nywi, à waʼ zwô, à fɛ ɓon ji. 32 Nywɔʼ ɗuɔn ɗɛb nun ɗin, ɓwum ɗunmi mɛ̀ ŋgwɛ̀nŋgwɛ̀n ɓyan shi kɛ cǐ Yesù, lɛ̀ ɓwum ɓye cinne mɛ̀ mpùn mɓyibbɔa nun hwæn. 33 Ɓwum nsǒn màzwùm swɔle ɓònmbyi Yesù. 34 Mɛ̀ ŋgwɛ̀nŋgwɛ̀n mèan ɓɛ ɓe kwe, Yesù kimnzi ɓon hwæn, à fyinni tì kuʼ mɛ̀ mpùn mɓyibbɔa mèan. A ɓe kǎn yili lɛ mɛ̀ mpùn mɓyibbɔa ni lɛli, ntwiʼ mɛ̀ mpùn ni lìmme làn nyan m̀bɔ̀kì tòn nyɛ̌ nun ni nlim. 35 A ɓe shikpon hwìli lɛ̀ kpǒn, Yesù waʼ zwô, à kwan wan. À kwan myi, à kɛ̀n kɛ cìcì sɛ ɓwum ɓe kǎn. À ɓɛ̀n kwe, à ɗunmi M̀vɛ̀nnswæ̀b keli. 36 Sìmôn, lɛ̀ ɓwùlu ɓye fɔʼ, ɓɛ ɗunmi nun kæbbi. 37 Ɓɛ kɛn nun cinni, ɓɛ shɛ lɛ̀ nun lɛ: «Mwum hwæn tà wu kæbbi.» 38 Yesù fyònnzì lɛ̀ ɓon lɛ: «Ɓwiʼ yɛ tì kɛ̀nnènì kɛ mɛ nsòn sisɔʼ nyɛ̌ mɛ mbɛti, ɓǎ mun shɛ tì kuʼ lɛʼ-Nswæ̀b kwe. Ntwiʼ son sɛ ci mùn kìn fɛ.» 39 Li nɛ nun yòen nǒnnǒn ŋgyɔʼ Gàlìlê hwæn, à ɓe lɛʼ-Nswæ̀b shɛ̌ kɛ mɛ nyenswæ̀b mɛ Yudà ɓye ŋgyɔʼ màzwùm nun. À kònndì tì mɛ̀ mpùn mɓyibbɔa fyinni. 40 A ɓe nywɔʼ m̀bɔʼ ndɔʼ, ci-njinɔʼ ɓɛ̀n, à swummi Yesù kɛ swiʼ, lɛ̀ à tà nun swulea lɛ: «Ɓɛshɛ wu yili, wù wòli wù kimnzi mùn.» Yesù ywɔʼ li, 41 ǹlim kwɛn nun lɛ̀ nun. À næ̀nndì fyàʼ, à twuti nun, à shɛ̀ lɛ: «Ɛ̀n, mùn yilâ lɛ wù kimmɔʼ.» 42 Kɛ fyaʼ zwɛm ǹnywɛ̀n, ǹjinɔʼ mlɔʼ, à kimmɔʼ ɓe. 43 Mwum tòn ni kimmɔʼ li, Yesù sìtì nun, à fyɔ̀sì nun ɓe, 44 lɛ̀ à tà nun shɛ̌ lɛ: «Ɓa wù lwùm mwum ndɔʼ lɛʼ ton sɛ shɛ̌, son, kɛ̀nne, wù lìsàʼ wǔ nɛʼ cɛ̌ ci-mfɛ sàtìkæ̀ʼ nyenswæ̀b. Kɛ ŋkimmɔʼ ywû yɛ wu kimmɔʼ nun, wù fɛ sàtìkæ̀ʼ sɛ Mòîzɛ̀ lɛe lɛ ɓɛ fɛ ɓǎ mwum hwæn limmì lɛ wù kimmɔâ.» 45 Son, mwum tòn ni kwan wan, à ɗunmi lɛʼ si ɗæ̀mmɔʼ wan cìcì hwæn, han lɛʼ si ci Yesǔ yinnzi kan ti nywi ŋkwìn ɓwum nun kɛ nlim nsòn. À ɓe tì suʼ tòɔ̀n kɛ mbɛti mɛ nsòn, kɛ yi cìcì yɛ ɓwum ɓa nun. Kwo fɛʼ li, ɓwum ɓe waì yì cìcì hwæn, ɓɛ kiìn nun cinni.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52