ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า  ในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้า  พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะ  พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์  ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้  มีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอห์น  ท่านมาในฐานะสักขีพยานเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้น เพื่อว่าทุกคนจะได้เชื่อเพราะท่าน  ท่านไม่ใช่ความสว่างนั้น แต่ท่านมาเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้น  ความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้นั้นกำลังเข้ามาในโลก ๑๐ พระองค์ทรงอยู่ในโลกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์ แต่โลกไม่รู้จักพระองค์ ๑๑ พระองค์เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์ แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์ ๑๒ แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้น พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า ๑๓ ซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกาม หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า ๑๔ พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง ๑๕ ยอห์นเป็นพยานให้กับพระองค์ และร้องประกาศว่า "นี่แหละ คือพระองค์ผู้ที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงว่า พระองค์ผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้า" ๑๖ เพราะเราได้รับพระคุณซ้อนพระคุณจากความบริบูรณ์ของพระองค์ ๑๗ คือว่าเราได้ธรรมบัญญัตินั้นมาทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ ๑๘ ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย แต่พระบุตรองค์เดียวผู้สถิตในพระทรวงของพระบิดา ทรงสำแดงพระเจ้าแล้ว ๑๙ นี่เป็นคำพยานของยอห์น คือเมื่อพวกยิวส่งพวกปุโรหิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามท่านว่า "ท่านคือใคร?" ๒๐ ท่านก็ยอมรับและไม่ได้ปฏิเสธ คือยอมรับว่า "ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์" ๒๑ พวกเขาจึงถามว่า "ถ้าอย่างนั้นท่านเป็นใคร? ท่านเป็นเอลียาห์หรือ?" ยอห์นตอบว่า "ข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาห์" "ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะคนนั้นหรือ?" และยอห์นตอบว่า "ไม่ใช่" ๒๒ พวกเขาจึงถามว่า "แล้วท่านเป็นใคร? ขอให้ตอบมา จะได้ไปบอกคนที่ใช้เรามา ท่านจะตอบเรื่องตัวท่านว่าอย่างไร?" ๒๓ ท่านตอบว่า "เรา เป็นเสียงของคนที่ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารว่า 'จงทำมรรคา ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไป'~ ตามที่อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้" ๒๔ พวกฟาริสีเป็นคนส่งพวกเขาไปหายอห์น ๒๕ พวกเขาจึงถามยอห์นว่า "ถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์หรือเอลียาห์ หรือผู้เผยพระวจนะคนนั้นแล้ว ทำไมท่านถึงให้บัพติศมา?" ๒๖ ยอห์นตอบเขาว่า "ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำ แต่มีคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางพวกท่านที่ท่านไม่รู้จัก ๒๗ ท่านผู้นั้นมาภายหลังข้าพเจ้า แม้แต่สายรัดรองเท้าของท่าน ข้าพเจ้าก็ไม่สมควรที่จะแก้" ๒๘ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธานีฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นที่ซึ่งยอห์นกำลังให้บัพติศมา ๒๙ วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาหาท่าน ท่านจึงกล่าวว่า "จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป ๓๐ พระองค์นี้แหละที่ข้าพเจ้ากล่าวว่า 'ภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าเสด็จมา เพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้า' ๓๑ ข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์ แต่เพื่อให้พระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่อิสราเอล ข้าพเจ้าจึงให้บัพติศมาด้วยน้ำ" ๓๒ และยอห์นกล่าวเป็นพยานว่า "ข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนดังนกพิราบ และสถิตกับพระองค์ ๓๓ ข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์ แต่พระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้บัพติศมาด้วยน้ำ ได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า 'เมื่อเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยู่กับคนใด คนนั้นแหละจะเป็นคนให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์' ๓๔ และข้าพเจ้าก็เห็นแล้วและเป็นพยานว่าพระองค์นี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้า" ๓๕ รุ่งขึ้น ยอห์นยืนอยู่ที่นั่นอีกกับศิษย์ของท่านสองคน ๓๖ และท่านมองดูพระเยซูขณะที่พระองค์เสด็จผ่านไป และท่านกล่าวว่า "จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า" ๓๗ ศิษย์สองคนนั้นได้ยินท่านพูดอย่างนี้ก็ติดตามพระเยซูไป ๓๘ พระเยซูทรงเหลียวกลับและทอดพระเนตรเห็นเขาทั้งสองตามพระองค์มา จึงตรัสถามเขาว่า "ท่านหาอะไร?" เขาทั้งสองทูลพระองค์ว่า "รับบี (ซึ่งแปลว่าท่านอาจารย์) ท่านพักอยู่ที่ไหน?" ๓๙ พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า "มาดูเถิด" เขาก็ไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ประทับ และวันนั้นก็พักอยู่กับพระองค์ เพราะขณะนั้นประมาณสี่โมงเย็นแล้ว ๔๐ คนหนึ่งในสองคนนั้นที่ได้ยินยอห์นพูดและติดตามพระองค์ไป คืออันดรูว์น้องชายของซีโมนเปโตร ๔๑ แล้วอันดรูว์ก็ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อน และบอกเขาว่า "เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว" (ซึ่งแปลว่าพระคริสต์) ๔๒ อันดรูว์จึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซู เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเขาแล้วก็ตรัสว่า "ท่านคือซีโมนบุตรยอห์น คนจะเรียกท่านว่าเคฟาส" (ซึ่งแปลว่าศิลา) ๔๓ รุ่งขึ้นพระเยซูตั้งพระทัยจะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี พระองค์ทรงพบฟีลิปจึงตรัสกับเขาว่า "จงตามเรามา" ๔๔ ฟีลิปมาจากเบธไซดาเมืองของอันดรูว์และเปโตร ๔๕ ฟีลิปไปหานาธานาเอลและบอกเขาว่า "เราพบคนที่โมเสสกล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัติ และคนที่พวกผู้เผยพระวจนะกล่าวถึง คือ เยซูชาวนาซาเร็ธบุตรโยเซฟ" ๔๖ นาธานาเอลถามเขาว่า "สิ่งดีๆ จะมาจากนาซาเร็ธได้หรือ?" ฟีลิปตอบว่า "มาดูเถอะ" ๔๗ พระเยซูทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลมาหา พระองค์จึงตรัสเกี่ยวกับตัวเขาว่า "นี่แหละ ชาวอิสราเอลแท้ ในตัวเขาไม่มีอุบาย" ๔๘ นาธานาเอลทูลพระองค์ว่า "ท่านรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไร?" พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อก่อนที่ฟีลิปจะเรียกท่าน" ๔๙ นาธานาเอลทูลตอบพระองค์ว่า "รับบี พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล" ๕๐ พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เพราะเราบอกท่านว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อท่านจึงเชื่อหรือ? ท่านจะเห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีก" ๕๑ แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า "เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ท่านจะเห็นท้องฟ้าแหวกออกและพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์"
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52