เพื่อ​เสรี‍ภาพ​นั้น​เอง​พระ‍คริสต์​จึง​ได้​ทรง​ให้​เรา​เป็น​ไท เพราะ​ฉะนั้น จง​ตั้ง‍มั่น และ​อย่า​เข้า​เทียม​แอก​ของ​การ​เป็น​ทาส​อีก​เลย  นี่‍แน่ะ ข้าพ‌เจ้า​เปา‌โล ขอ​บอก​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ว่า ถ้า​ท่าน​ยอม​เข้า​สุหนัต พระ‍คริสต์​จะ​ไม่​ทรง​เป็น​ประ‌โยชน์​อะไร​ให้​แก่​ท่าน​เลย  ข้าพ‌เจ้า​ขอ​ย้ำ​ให้​ทุก​คน​ที่​ยอม​เข้า​สุหนัต​ทราบ​อีก​ว่า เขา​ถูก​ผูก‍มัด​ให้​ประ‌พฤติ​ตาม​ธรรม​บัญ‌ญัติ​ทั้ง‍สิ้น  ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ที่​ปรารถ‌นา​จะ​ถูก​ชำระ​ให้​ชอบ‍ธรรม​โดย​ธรรม​บัญ‌ญัติ ก็​ถูก​ตัด‍ขาด​จาก​พระ‍คริสต์ และ​หล่น​จาก​พระ‍คุณ​ไป​เสีย​แล้ว  เพราะ‍ว่า​โดย​พระ‍วิญ‌ญาณ​และ​ความ​เชื่อ เรา​ก็​รอ‍คอย​ความ​ชอบ‍ธรรม​ที่​เรา​หวัง​ว่า​จะ​ได้​รับ  เพราะ‍ว่า​ใน​พระ‍เยซู‍คริสต์​นั้น การ​เข้า​สุหนัต​หรือ​ไม่​เข้า​สุหนัต​ไม่​เกิด​ประ‌โยชน์​อัน​ใด แต่​ความ​เชื่อ​ซึ่ง​แสดง​ออก​เป็น​การ​กระ‌ทำ​ด้วย​ความ​รัก​นั้น​สำ‌คัญ  ท่าน​กำ‌ลัง​ก้าว‍หน้า ​ไป​ด้วย​ดี​อยู่​แล้ว ใคร​เล่า​ยับ‌ยั้ง​ท่าน​ไม่​ให้​เชื่อ‍ฟัง​ความ‍จริง?  การ​ชัก‌ชวน​อย่าง​นั้น​ไม่​ได้​มา​จาก​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​เรียก​ท่าน​ทั้ง‍หลาย  เชื้อ ​เพียง​เล็ก‍น้อย​ย่อม​ทำ​ให้​แป้ง​ดิบ​ฟู​ขึ้น​ได้​ทั้ง​ก้อน ๑๐ ข้าพ‌เจ้า​มี​ความ‍มั่น‌ใจ​ใน​ตัว​ท่าน​ใน​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ว่า ท่าน​จะ​ไม่​มี​ความ‍คิด​อย่าง​อื่น แต่​ผู้​ที่​มา​รบ‍กวน​ท่าน​นั้น จะ​เป็น​ใคร​ก็​ตาม​จะ​ต้อง​ได้​รับ​โทษ ๑๑ พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย ถ้า​ข้าพ‌เจ้า​ยัง​เทศ‌นา​ให้​เข้า​สุหนัต เหตุ‍ใด​ข้าพ‌เจ้า​ยัง​คง​ถูก​ข่ม‍เหง​อยู่? กาง‍เขน ก็​ไม่​เป็น​อุป‌สรรค​อีก​ต่อ‍ไป ๑๒ ข้าพ‌เจ้า​อยาก​ให้​คน​เหล่า​นั้น​ที่​รบ‍กวน​ท่าน ตอน​ตน​เอง ​เสีย​ด้วย ๑๓ พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย เพราะว่า​ท่าน​ถูก​เรียก​ให้​มี​เสรี‍ภาพ ขอ​แต่​เพียง​อย่า​ถือ​โอ‌กาส​ใช้​เสรี‍ภาพ​เพื่อ​ทำ​ตาม​เนื้อ‍หนัง แต่​จง​รับ‍ใช้​กัน​และ​กัน​ด้วย​ความ​รัก​เถิด ๑๔ เพราะ​ว่า​ธรรม​บัญ‌ญัติ​ทั้ง‍สิ้น​นั้น​สรุป​ได้​เป็น​คำ​เดียว คือ​ว่าจง​รัก​เพื่อน‍บ้าน​เหมือน​รัก​ตน​เอง ๑๕ แต่​ถ้า​ท่าน​กัด​และ​กิน​เนื้อ​กัน​และ​กัน จง​ระวัง​ให้​ดี ท่าน​จะ​ย่อย‍ยับ​ไป​ด้วย​กัน ๑๖ แต่​ข้าพ‌เจ้า​ขอ​บอก​ว่า​จง​ดำ‌เนิน​ชีวิต​ตาม​พระ‍วิญ‌ญาณ แล้ว​ท่าน​จะ​ไม่​สนอง​ความ​ต้อง‍การ​ของ​เนื้อ‍หนัง ๑๗ เพราะ‍ว่า​ความ​ต้อง‍การ​ของ​เนื้อ‍หนัง​ขัด‍แย้ง​พระ‍วิญ‌ญาณ และ​พระ‍วิญ‌ญาณ​ก็​ขัด‍แย้ง​เนื้อ‍หนัง เพราะ​ทั้ง‍สอง​ฝ่าย​ต่อ‍สู้​กัน ดัง‍นั้น​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​จึง​ไม่​สา‌มารถ​ทำ​สิ่ง​ที่​ท่าน​ปรารถ‌นา​จะ​ทำ ๑๘ แต่​ถ้า​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ได้​รับ​การ​ทรง‍นำ​โดย​พระ‍วิญ‌ญาณ ท่าน​ก็​ไม่​อยู่​ใต้​ธรรม​บัญ‌ญัติ ๑๙ การ​งาน​ของ​เนื้อ‍หนัง ​นั้น​เห็น​ได้​ชัด คือ​การ​ล่วง‍ประ‌เวณี การ​โส‌โครก การ​เส‌เพล ๒๐ การ​นับ‍ถือ​รูป‍เคารพ การ​ถือ​วิท‌ยา‍คม การ​เป็น​ศัตรู​กัน การ​วิวาท​กัน การ​ริษ‌ยา​กัน การ​ฉุน‍เฉียว​กัน การ​ใฝ่‍สูง การ​ทุ่ม‍เถียง​กัน การ​แตก‍ก๊ก​กัน ๒๑ การ​อิจ‌ฉา​กัน การ​เมา​เหล้า การ​เล่น​เป็น​พาล‍เกเร และ​การ​อื่นๆ ใน​ทำ‌นอง​นี้​ซึ่ง​ข้าพ‌เจ้า​เคย​เตือน​พวก​ท่าน​มา​ก่อน​ว่า คน​ที่​ประ‌พฤติ​เช่น​นั้น​จะ​ไม่​มี​ส่วน​ใน​แผ่น‍ดิน​ของ​พระ‍เจ้า ๒๒ ส่วน​ผล​ของ​พระ‍วิญ‌ญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ยินดี สันติ‍สุข ความ​อด‍ทน ความ​กรุณา ความ​ดี ความ​ซื่อ‍สัตย์ ๒๓ ความ​สุภาพ​อ่อน‍โยน การ​รู้‍จัก​บัง‍คับ​ตน เรื่อง​อย่าง‍นี้​ไม่​มี​ธรรม​บัญ‌ญัติ​ห้าม​ไว้​เลย ๒๔ ผู้​ที่​อยู่​ฝ่าย​พระ‍เยซู‍คริสต์​ได้​ตรึง​เนื้อ‌หนัง​ไว้​ที่​กาง‌เขน ​พร้อม‍กับ​ราคะ​และ​ตัณ‌หา​แล้ว ๒๕ ถ้า​เรา​มี​ชีวิต​อยู่​โดย​พระ‍วิญ‌ญาณ ก็​จง​ดำ‌เนิน​ชีวิต​ตาม​พระ‍วิญ‌ญาณ​ด้วย ๒๖ เรา​อย่า​อวด‍ตัว อย่า​ยั่ว​โทสะ​กัน และ​อย่า​อิจ‌ฉา​กัน​เลย
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52