๑๕  มี​บาง‍คน​ลง​มา​จาก​แคว้น​ยูเดีย​สั่ง‍สอน​พี่‍น้อง​ว่า ถ้า​ไม่​เข้า​สุหนัต​ตาม​จารีต​ของ​โม‌เสส ​ก็​จะ​ไม่​สา‌มา‌รถ​ได้​รับ​ความ‍รอด  เมื่อ​เกิด​การ​โต้‍แย้ง​และ​ถก‍เถียง​ระหว่าง​เปา‌โล​และ​บาร‌นา‌บัส​กับ​คน​เหล่า​นั้น​มาก‍มาย​แล้ว เขา​ทั้ง‍หลาย​ก็​ตั้ง​เปา‌โล​และ​บาร‌นา‌บัส​กับ​คน​อื่นๆ ให้​ขึ้น​ไป​หา‍รือ​กับ​บรร‌ดา​อัคร‌ทูต​และ​บรร‌ดา​ผู้‍ปก‍ครอง​ใน​กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม​เกี่ยว‍กับ​เรื่อง​ที่​เถียง​กัน​นั้น  คริสต‌จักร​จึง​จัด​ส่ง​ท่าน​เหล่า​นั้น​ไป และ​เมื่อ​เดิน‍ทาง​ผ่าน​แคว้น​ฟีนิ‌เซีย​กับ​แคว้น​สะ‌มา‌เรีย​พวก​ท่าน​ก็​เล่า​เรื่อง​ที่​พวก​ต่าง​ชาติ​กลับ‍ใจ​ใหม่ ทำ​ให้​พวก​พี่‍น้อง​มี​ความ​ยินดี​อย่าง‍ยิ่ง  เมื่อ​มา​ถึง​กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม คริสต‌จักร​และ​บรร‌ดา​อัคร‌ทูต​และ​บรรดา​ผู้​ปก‍ครอง​ก็​มา​ต้อน‍รับ​พวก​ท่าน แล้ว​พวก​ท่าน​จึง​เล่า​ให้​พวก​เขา​ฟัง​ถึง​เหตุ‍การณ์​ทั้ง​ปวง​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​ทำ​ร่วม​กับ​พวก​ท่าน  แต่​มี​บาง‍คน​ใน​พวก​ฟา‌ริสี​ที่​มี​ความ​เชื่อ​ยืน​ขึ้น​กล่าว​ว่า เรา​จำ​เป็น​ต้อง​กำ‍ชับ​พวก​เขา​ให้​เข้า​สุ‌หนัต​และ​ถือ​ปฏิ‌บัติ​ตาม​ธรรม​บัญ‌ญัติ​ของ​โม‌เสส  บรร‌ดา​อัคร‌ทูต​กับ​บรร‌ดา​ผู้​ปก‍ครอง​จึง​ประ‌ชุม​ปรึก‌ษา​กัน​ใน​เรื่อง​นั้น  เมื่อ​ถก‍เถียง​กัน​มาก​แล้ว เป‌โตร​จึง​ยืน​ขึ้น​กล่าว​ว่า “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย พวก​ท่าน​ทราบ​อยู่​แล้ว​ว่า เมื่อ​แรก‍เริ่ม​นั้น พระ‍เจ้า​ทรง​เลือก​ข้าพ‌เจ้า​จาก​ท่าม‍กลาง​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​มา​เป็น​ผู้​ประ‌กาศ​ถ้อย​คำ​แห่ง​ข่าว‍ประ‌เสริฐ​ให้​คน​ต่าง​ชาติ​ฟัง​และ​เชื่อ  พระ‍เจ้า​ผู้​ทรง​ทราบ​จิต​ใจ​มนุษย์​ทรง​รับ‍รอง​คน​ต่าง​ชาติ และ​ประ‌ทาน​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริสุทธิ์ ​แก่​พวก​เขา​เช่น​เดียว​กับ​ที่​ให้​แก่​เรา  พระ‍องค์​ไม่​ทรง​ถือ​เรา​ถือ​เขา แต่​ทรง​ชำระ​ใจ​พวก​เขา​ให้​บริ‌สุทธิ์​โดย​ความ​เชื่อ ๑๐ เมื่อ​เป็น​เช่น​นี้ ทำไม​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จึง​ทด‍ลอง​พระ‍เจ้า​โดย​วาง​แอก​บน​คอ​ของ​พวก​สา‌วก ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​บรรพ‌บุรุษ​หรือ​เรา​เอง​แบก​ไม่​ไหว ๑๑ แต่​ตรง​ข้าม เรา​เชื่อ​ว่า​เรา​เอง​จะ​รอด​โดย​พระ‍คุณ​ของ​พระ‍เยซู‍คริสต์‌องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​เช่น​เดียว​กับ​พวก​เขา” ๑๒ คน​ทั้ง‍หลาย​ก็​นิ่ง​ฟัง​บาร‌นา‌บัส​กับ​เปา‌โล​เล่า​เรื่อง​หมาย​สำ‌คัญ​และ​การ​อัศ‌จรรย์​ต่างๆ ซึ่ง​พระ‍เจ้า​ทรง​ทำ​ผ่าน​ท่าน​ทั้ง‍สอง​ท่าม‍กลาง​พวก​ต่าง​ชาติ ๑๓ หลัง​จาก​กล่าว​จบ​แล้ว​ยา‌กอบ​จึง​กล่าว​ว่า “พี่​น้อง​ทั้ง‍หลาย ขอ​ฟัง​ข้าพ‌เจ้า ๑๔ สิเม‌โอน​บอก​แล้ว​ว่า พระ‍เจ้า​ทรง​เยี่ยม‍เยียน​คน​ต่าง​ชาติ​ครั้ง​แรก​เพื่อ​จะ​ทรง​เลือก​ชน​กลุ่ม​หนึ่ง​ออก‍จาก​เขา​ทั้งหลาย​ให้​เป็น​ของ​พระ‍องค์ ๑๕ คำ​ของ​ผู้​เผย​พระ‍วจนะ​ก็​สอด‍คล้อง​กับ​เรื่อง​นี้ ดัง​ที่​เขียน​ไว้​แล้ว​ว่า ๑๖ ‘ภาย‍หลัง​เรา​จะ​กลับ​มา และ​เรา​จะ​สร้าง​พลับ‌พลา​ของ​ดา‌วิด​ซึ่ง​พัง‍ลง​แล้ว​ขึ้น​ใหม่ ที่​ย่อย‍ยับ​นั้น​เรา​จะ​ก่อ​ขึ้น​อีก และ​จะ​ตั้ง​ขึ้น​ใหม่ ๑๗ เพื่อ​คน​อื่นๆ จะ​แสวง‍หา​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า รวม​ทั้ง​คน​ต่าง​ชาติ​ทั้ง‍หมด​ที่​ออก​นาม​ของ​เรา องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ผู้​ทรง​แจ้ง​เหตุ‍การณ์​เหล่า​นี้ ๑๘ ให้​ทราบ​แต่​โบ‌ราณ​กาล​ตรัส​ไว้​แล้ว’ ๑๙ “เพราะ​ฉะนั้น​ตาม​ความ​เห็น​ของ​ข้าพ‌เจ้า อย่า​ให้​เรา​เพิ่ม​ความ​ยุ่ง‍ยาก​แก่​คน​ต่าง​ชาติ​ที่​กลับ​มา​หา​พระ‍เจ้า ๒๐ แต่​ให้​เขียน​จด‍หมาย​ถึง​พวก​เขา​ว่า ให้​งด​เว้น​เสีย​จาก​สิ่ง​ที่​เป็น​มล‌ทิน​เนื่อง​ด้วย​รูป​เคารพ จาก​การ​ล่วง‍ประ‌เวณี จาก​การ​กิน​เนื้อ​สัตว์​ที่​ถูก​รัด‍คอ​ตาย และ​จาก​การ​กิน​เลือด ๒๑ เพราะ‍ว่า​ตั้ง‍แต่​โบ‌ราณ​มา มี​คน​ประ‌กาศ​เรื่อง​ของ​โม‌เสส​ใน​ทุก​เมือง และ​มี​การ​อ่าน​เรื่อง​ของ​ท่าน​ใน​ธรรม‍ศาลา​ทุก​วัน​สะ‌บา‌โต” ๒๒ ขณะ​นั้น​พวก​อัคร‌ทูต​และ​พวก​ผู้‍ปก‍ครอง​กับ​ทุก‍คน​ใน​คริสต‌จักร เห็น‍ชอบ​ที่​จะ​เลือก​บาง‍คน​ไป​ยัง​เมือง​อัน‌ทิ‌โอก​พร้อม​กับ​เปา‌โล​และ​บาร‌นา‌บัส พวก​เขา​เลือก​ยูดาส​ผู้​ที่​มี​อีก​ชื่อ​ว่า​บาร‌ซับ‌บาส และ​สิ‌ลาส ทั้ง​สอง​คน​นี้​เป็น​คน​สำ‌คัญ​ใน​พี่‍น้อง ๒๓ พวก​เขา​เขียน​จด‍หมาย​ฝาก​ท่าน​ทั้ง​สอง​ไป​ว่า “พี่​น้อง​ที่​เป็น​อัคร‌ทูต​และ​ผู้​ปก‍ครอง ขอ​ส่ง​คำ​ทัก‍ทาย​มา​ยัง​พี่‍น้อง​ชาว​ต่าง​ชาติ​ที่​อยู่​ใน​เมือง​อัน‌ทิ‌โอก อยู่​ใน​แคว้น​ซีเรีย และ​อยู่ใน​แคว้น​ซิ‌ลี‌เซีย ๒๔ เนื่อง​จาก​เรา​ได้​ยิน​ว่า​มี​บาง‍คน​ใน​เรา แม้​ว่า​จะ​ไม่​ได้​รับ​คำ‍สั่ง​จาก​เรา​ก็​ตาม ได้​ไป​พูด​ให้​ท่าน​ทั้งหลาย​เกิด​ความ​ไม่​สบาย​ใจ​และ​ทำ​ให้​ความ‍คิด​ของ​ท่าน​สับสน​วุ่นวาย ๒๕ เรา​จึง​เห็น​พ้อง​กัน​ที่​จะ​เลือก​บาง​คน​ไป​หา​พวก​ท่าน​พร้อม​กับ​บาร‌นา‌บัส​และ​เปา‌โล​ผู้​เป็น​ที่‍รัก​ของ​เรา ๒๖ และ​เป็น​ผู้​อุทิศ​ชีวิต​เพื่อ​พระ‍นาม​พระ‍เยซู‍คริสต์‌องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ของ​เรา ๒๗ เพราะ​ฉะนั้น​เรา​จึง​ส่ง​ยูดาส​กับ​สิ‌ลาส​มา พวก​เขา​จะ​เล่า​เรื่อง​เดียว​กัน​นี้​ให้​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ฟัง​ด้วย​วา‍จา ๒๘ เพราะ‍ว่า​พระ‍วิญ‌ญาณ​บริ‌สุทธิ์​และ​เรา​เห็น​ชอบ​ที่​จะ​ไม่​วาง​ภาระ​บน​พวก​ท่าน​เว้น​แต่​สิ่ง​ต่างๆ ที่​จำ‍เป็น ๒๙ คือ​ให้​ละ‍เว้น​การ​กิน​อาหาร​ที่​ถูก​นำ​ไป​บูชา​รูป‍เคารพ การ​กิน​เลือด การ​กิน​เนื้อ‍สัตว์​ที่​ถูก​รัด‍คอ​ตาย และ​การ​ล่วง‍ประ‌เวณี ถ้า​พวก​ท่าน​ละ‍เว้น​จาก​สิ่ง​เหล่า​นี้​ก็​เท่า​กับ​ท่าน​ได้​ทำ​สิ่ง​ที่​ดี ขอ​ให้​อยู่​เย็น​เป็น​สุข​เถิด” ๓๐ เมื่อ​ลา​จาก​กัน​แล้ว ท่าน​เหล่า​นั้น​ก็​ลง​ไป​ยัง​เมือง​อัน‌ทิ‌โอก และ​เมื่อ​เรียก​คน​ทั้ง‍ปวง​ประ‌ชุม​กัน​แล้ว จึง​มอบ​จด‍หมาย​ฉบับ​นั้น​ให้ ๓๑ เมื่อ​อ่าน​แล้ว​ต่าง​ก็​มี​ความ​ชื่น‍ชม‍ยินดี​ใน​คำ​หนุน​ใจ​นั้น ๓๒ ยูดาส​กับ​สิ‌ลาส​เป็น​ผู้​เผย​พระ‍วจนะ​ด้วย จึง​กล่าว​คำ​หนุน‍ใจ​พี่‍น้อง​หลาย​ประ‌การ​และ​ช่วย​ให้​มี​กำ‌ลัง​ใจ ๓๓ เมื่อ​พัก​อยู่​ระยะ​หนึ่ง​แล้ว พี่‍น้อง​ก็​ส่ง​ท่าน​ทั้ง​สอง​กลับ​มา​ยัง​คริสต‍จักร​ที่​ส่ง​ท่าน​มา​โดย​อวย‍พร​ให้​มี​สันติ‍สุข ๓๕ เปา‌โล​กับ​บาร‌นา‌บัส​ก็​ยัง​อยู่​ต่อ​ที่​เมือง​อัน‌ทิ‌โอก​เพื่อ​สั่ง‍สอน​และ​ประ‌กาศ​พระ‍วจนะ​ของ​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ด้วย​กัน​กับ​คน​อื่น​อีก​หลาย‍คน ๓๖ เมื่อ​ผ่าน​ไป​ระยะ​หนึ่ง เปา‌โล​จึง​พูด​กับ​บาร‌นา‌บัส​ว่า “ไป​กัน​เถอะ กลับ​ไปเยี่ยม​พี่‍น้อง​ใน​ทุก​เมือง​ที่​เรา​ประ‌กาศ​พระ‍วจนะ​ของ​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ดู​ว่า​เขา​ทั้ง​หลาย​เป็น​อย่าง‍ไร​กัน​บ้าง” ๓๗ บาร‌นา‌บัส​นั้น​อยาก​จะ​พา​ยอห์น​ผู้​มี​อีก​ชื่อ​หนึ่ง​ว่า​มา‌ระ‌โก​ไป​ด้วย ๓๘ แต่​เปา‌โล​เห็น​ว่า​ไม่​ควร​พา​ไป เพราะ​ครั้ง​ก่อน​ยอห์น​ละ​ท่าน​ทั้ง​สอง​ที่​แคว้น​ปัม‌ฟี‌เลีย และ​ไม่​ได้​ไป​ทำ​งาน​ด้วย​กัน ๓๙ ทั้ง‍สอง​เกิด​ความ​ขัด‍แย้ง​อย่าง​รุน‍แรง​จน​ต้อง​แยก​กัน บาร‌นา‌บัส​จึง​พา​มา‌ระ‌โก​ลง​เรือ​ไป​ยัง​เกาะ​ไซ‌ปรัส ๔๐ แต่​เปา‌โล​นั้น​เลือก​สิ‌ลาส และ​เมื่อ​พี่‍น้อง​ฝาก​ท่าน​ทั้ง‍สอง​ไว้​ใน​พระ‍คุณ​ของ​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​แล้ว​ท่าน​ก็​ไป ๔๑ ท่าน​เข้า​ไป​ใน​แคว้น​ซีเรีย​กับ​แคว้น​ซิ‌ลี‌เซีย​หนุน​ใจ​คริสต‌จักร​ให้​เข้ม‍แข็ง​ขึ้น
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52