ข้าพ‌เจ้า​มี​เสรี‍ภาพ​ไม่​ใช่​หรือ? ข้าพ‌เจ้า​เป็น​อัคร‌ทูต​ไม่​ใช่​หรือ? ข้าพ‌เจ้า​เห็น​พระ‍เยซู​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ของ​เรา​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ? ท่าน​ทั้ง‍หลาย​เป็น​ผล‍งาน​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ใน​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ไม่​ใช่​หรือ?  ถ้า​ข้าพ‌เจ้า​ไม่‍ได้​เป็น​อัคร‌ทูต​ใน​สาย‍ตา​ของ​คน‍อื่น ก็​ต้อง​เป็น​อัคร‌ทูต​ใน​สาย‍ตา​ของ​ท่าน​ทั้ง‍หลาย เพราะ​พวก​ท่าน​คือ​ตรา​แห่ง​อัคร‌ทูต​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ใน​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า  ถ้า​ใคร​ไต่‍สวน​ข้าพ‌เจ้า ข้าพ‌เจ้า​ก็​จะขอ​กล่าว​แก้​ว่า  เรา​มี​สิทธิ์​กิน​และ​ดื่ม​ไม่​ใช่​หรือ?  เรา​มี​สิทธิ์​พา​พี่‍น้อง​ซึ่ง​เป็น​ภรรยา​ไป​ด้วย​เหมือน​อย่าง​บรร‌ดา​อัคร‌ทูต​อื่นๆ น้องๆ ของ​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า และ​เค‌ฟาส​ไม่‍ใช่​หรือ?  เฉพาะ​ข้าพ‌เจ้า​และ​บาร‌นา‌บัส​เท่า‍นั้น​ที่​ไม่‍มี​สิทธิ์​เลิก​ทำ‍งาน​หา​เลี้ยง‍ชีพ​หรือ?  ใคร​บ้าง​ที่​เป็น​ทหาร​ด้วย​ค่า‍จ้าง​ของ​ตัว​เอง? ใคร​บ้าง​ที่​ทำ‍สวน​องุ่น​และ​ไม่​กิน​ผล‍องุ่น​ใน​สวน​นั้น? ใคร​บ้าง​ที่​เลี้ยง​ฝูง‍แกะ​และ​ไม่​กิน​น้ำ‍นม​ของ​ฝูง​แกะ​นั้น?  ข้าพ‌เจ้า​กล่าว​อย่าง​นี้​ตาม​วิสัย​ของ​มนุษย์​หรือ? ธรรม​บัญ‌ญัติ​ก็​กล่าว​อย่าง​นี้​ด้วย​ไม่​ใช่​หรือ?  เพราะ​ว่า​ใน​ธรรม​บัญ‌ญัติ​ของ​โมเสส​มี​เขียน​ไว้​ว่า“อย่า​เอา​ตะกร้อ​ครอบ​ปาก​วัว​เมื่อ​มัน​กำ‌ลัง​นวด​ข้าว​อยู่” พระ‍เจ้า​ทรง​เป็น​ห่วง​วัว​หรือ? ๑๐ พระ‍องค์​ตรัส​เพื่อ​เรา​โดย​เฉพาะ​ไม่‍ใช่​หรือ? ข้อ‍ความ​นั้น​เขียน​ไว้​เพื่อ​เรา แสดง‍ว่า​คน​ที่​ไถ‍นา​สม‍ควร​จะ​ไถ​ด้วย​ความ​หวัง และ​คน​ที่​นวด‍ข้าว​ก็​สม‍ควร​จะ​นวด​ด้วย​ความ​หวัง​ว่า​จะ​ได้​รับ​ประ‌โยชน์ ๑๑ ถ้า​เรา​หว่าน​ปัจ‌จัย​ฝ่าย​จิต​วิญ‌ญาณ​ให้​แก่​พวก​ท่าน แล้ว​จะ​มาก​ไป​หรือ​ที่​เรา​จะ​เกี่ยว​ปัจ‍จัย​ฝ่าย​กาย ​จาก​ท่าน ๑๒ ถ้า​คน‍อื่น​มี​สิทธิ์​ได้​รับ​ประ‌โยชน์​จาก​ท่าน​ทั้ง‍หลาย เรา​ก็​มี​สิทธิ์​ยิ่ง‍กว่า​นั้น​อีก​ไม่​ใช่​หรือ? แต่​ถึง​กระ‌นั้น เรา​ก็​ไม่‍ได้​ใช้​สิทธิ์​นี้​เลย แต่​เรา​ยอม​ทน​ทุก‍อย่าง​เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​วาง​สิ่ง​กีด‍ขวาง​ใดๆ ต่อ​ข่าว​ประ‌เสริฐ​ของ​พระ‍คริสต์ ๑๓ ท่าน​รู้​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ​ว่า​พวก​ที่​ทำ‍งาน​ต่างๆ ของ​พระ​วิหาร​ก็​กิน​อา‌หาร​ของ​พระ​วิหาร และ​พวก​รับ‍ใช้​ที่​แท่น‍บูชา​ก็​รับ​ส่วน​แบ่ง​จาก​เครื่อง​บูชา​นั้น ๑๔ ทำ‌นอง​เดียว​กัน องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ได้​ทรง​สั่ง​ไว้​ว่า คน​ที่​ประ‌กาศ​ข่าว​ประ‌เสริฐ​ควร​ได้​รับ​การ​เลี้ยง​ชีพ​ด้วย​ข่าว​ประ‌เสริฐ ๑๕ แต่​ข้าพ‌เจ้า​ไม่‍ได้​ใช้​สิทธิ์​เหล่า‍นี้​เลย และ​ข้าพ‌เจ้า​ไม่​ได้​เขียน​เช่น​นี้​เพื่อ​ให้​เขา​ทำ​อย่าง​นั้น​กับ​ข้าพ‌เจ้า เพราะ‍ว่า​ข้าพ‌เจ้า​ยอม​ตาย​ดี‍กว่า​ที่​จะ​ให้​ใคร​ทำ‌ลาย​เหตุ​แห่ง​การ​อวด​ของ​ข้าพ‌เจ้า ๑๖ เพราะ‍ว่า​ถ้า​ข้าพ‌เจ้า​ประ‌กาศ​ข่าว​ประ‌เสริฐ ข้าพ‌เจ้า​ก็​ไม่‍มี​เหตุ​ที่​จะ​อวด​ได้ เพราะ‍ว่า​ข้าพ‌เจ้า​จำ​ต้อง​ทำ และ​ถ้า​ไม่​ประ‌กาศ วิบัติ​จะ​เกิด​กับ​ข้าพ‌เจ้า ๑๗ เพราะ​ถ้า​ข้าพ‌เจ้า​ประ‌กาศ​ด้วย​ความ​สมัคร‍ใจ ก็​จะ​ได้​บำ‌เหน็จ แต่​ถ้า​ไม่​สมัคร‍ใจ ภารกิจ​นี้​ก็​ทรง‍มอบ​ให้​แล้ว ๑๘ แล้ว​บำ‍เหน็จ​ของ​ข้าพ‌เจ้า​คือ​อะไร? ก็​คือ​ว่า​ใน​การ​ประ‌กาศ​ข่าว​ประ‌เสริฐ​นั้น ข้าพ‌เจ้า​ประ‌กาศ​โดย​ไม่​คิด​ค่า‍จ้าง เพื่อ​จะ​ไม่‍ต้อง​ใช้​สิทธิ์​ใน​ข่าว​ประ‌เสริฐ​เต็ม‍ที่ ๑๙ แม้​ว่า​ข้าพ‌เจ้า​เป็น​ไท​โดย​ไม่​ได้​อยู่​ใต้​ใคร ข้าพ‌เจ้า​ก็​ยัง​ยอม​เป็น​ทาส​ของ​ทุก‍คน เพื่อ​จะ​ได้​คน​มา​มาก​ยิ่ง​ขึ้น ๒๐ ต่อ​พวก​ยิว​ข้าพ‌เจ้า​ก็​เป็น​เหมือน​ยิว เพื่อ​จะ​ได้​พวก​ยิว​มา ต่อ​พวก​ที่​อยู่​ใต้​ธรรม​บัญ‌ญัติ ข้าพ‌เจ้า​ก็​เป็น​เหมือน​คน​อยู่​ใต้​ธรรม​บัญ‌ญัติ (แต่​ตัว​ข้าพ‌เจ้า​ไม่‍ได้​อยู่​ใต้​ธรรม​บัญ‌ญัติ) เพื่อ​จะ​ได้​พวก​ที่​อยู่​ใต้​ธรรม​บัญ‌ญัติ​นั้น​มา ๒๑ ต่อ​พวก​ที่​อยู่​นอก​ธรรม​บัญ‌ญัติ​ข้าพ‌เจ้า​ก็​เป็น​เหมือน​คน​นอก​ธรรม​บัญ‌ญัติ (ข้าพ‌เจ้า​ไม่‍ได้​อยู่​นอก​พระ‍บัญ‌ญัติ​ของ​พระ‍เจ้า แต่​อยู่​ใต้​พระ‍บัญ‌ญัติ​แห่ง​พระ‍คริสต์) เพื่อ​จะ​ได้​พวก​ที่​อยู่​นอก​ธรรม​บัญ‌ญัติ​นั้น​มา ๒๒ ต่อ​พวก​คน​อ่อน‍แอ​ข้าพ‌เจ้า​ก็​เป็น​คน​อ่อน‍แอ​เพื่อ​จะ​ได้​พวก​คน​อ่อน‍แอ​มา ข้าพ‌เจ้า​ยอม​เป็น​คน​ทุก​แบบ​ต่อ​ทุก‍คน เพื่อ​ช่วย​บาง‍คน​ให้​รอด​โดย​ทุก​วิถี​ทาง ๒๓ ข้าพ‌เจ้า​ทำ​ทุก‍อย่าง เพราะ​เห็น​แก่​ข่าว​ประ‌เสริฐ​เพื่อ​ข้าพ‌เจ้า​จะ​ได้​มี​ส่วน​ใน​ข่าว​ประ‌เสริฐ​นั้น ๒๔ ท่าน​ทั้ง‍หลาย​รู้​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ​ว่า​พวก​ที่​วิ่ง​แข่ง​นั้น​ก็​วิ่ง​ด้วย​กัน​ทุก‍คน แต่​คน​ที่​ได้​ราง‌วัล​นั้น​มี​เพียง​คน​เดียว? จง​วิ่ง​เหมือน​ผู้​ที่​จะ​ชิง​ราง‌วัล​ให้​ได้ ๒๕ ส่วน​นัก‍กีฬา​ทุก‍คน​ก็​ควบ‍คุม​ตัว​เอง​ใน​ทุก​ด้าน พวก​เขา​ทำ​เพื่อ​จะ​ได้​มง‌กุฎ​ใบ‍ไม้​ที่​ร่วง‍โรย​ได้ แต่​มง‌กุฎ​ของ​เรา​จะ​ไม่​ร่วง‍โรย​เลย ๒๖ ดัง​นั้น​ข้าพ‌เจ้า​ไม่​ได้​วิ่ง​แข่ง​โดย​ไม่​มี​เป้า‍หมาย ข้าพ‌เจ้า​ไม่‍ได้​ต่อ‍สู้​เหมือน​อย่าง​นัก‍มวย​ที่​ชก​ลม ๒๗ แต่​ข้าพ‌เจ้า​ทุบ​ตี​ร่าง‍กาย​และ​ควบ‍คุม​มัน​ไว้ เพราะ​เกรง‍ว่า​เมื่อ​ข้าพ‌เจ้า​ประ‌กาศ​ข่าว​ประ‌เสริฐ​แก่​คน‍อื่น​แล้ว ตัว​เอง​กลับ​เป็น​คน​ที่​ใช้​การ​ไม่‍ได้
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52