๑๑ มี​บาง‍คน​ใน​พวก​ท่าน​เคยเป็น​อย่าง​นี้ แต่​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ได้​รับ​การ​ล้าง​ชำระ​แล้ว ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​บริ‌สุทธิ์​แล้ว และ​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​ชอบ‍ธรรม​แล้ว​โดย​พระ‍นาม​ของ​พระ‍เยซู‍คริสต์​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​และ​โดย​พระ‍วิญ‌ญาณ​แห่ง​พระ‍เจ้า​ของ​เรา
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52