1 'Crɩɩnɩɛ ‑gbo, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩ ɛɛ ꞊tu. ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑gbɛ, ɔ mɔ bodɩɔ Dafidɩ a 'yuo a 'yu a 'Yuu nɩ. Dafidɩ a ‑gbɛ, ɔ mɔ ‑wɛ Abrahamʋ a 'yuo a 'yu a 'yuu nɩ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52