1 1 Gittaabooda rooproobanga Yeesu Gristo, balleanda Dawdi, balleanda Abrahaamu. 2 Abrahaamu gwajiilu Isakka, Isakka gwajiilu Yakkobo, Yakkobo gwajiilu Yuuda ea oorjooga ghaamwat. 3 Yuuda gwajiilu Bereesi ea Seera nea ghaamwat ea Damaari, Bereesi gwajiilu Hesroon. Hesroon gwajiilu Araamu, 4 Araamu gwajiilu Aminadabu, Aminadabu gwajiilu Nashooni, Nashooni gwajiilu Salmoon, 5 Salmoon gwajiilu Boas nea ghaamwat ea Rahaabu, Boas gwajiilu Obeedi nea ghaamwat ea Rutti, Obeedi gwajiilu Yeese, 6 Nea Yeese gwajiilu sugoochcheanda was Dawdi. Dawdi gwajiilu Sulemaani nea gheamatta ea gatmooda Uriya gil, 7 Sulemaani gwajiilu Rehoboamu, Rehoboamu gwajiilu Abiya, Abiya gwajiilu Asa, 8 Asa gwajiilu Yehoshafatti, Yehoshafatti gwajiilu Yoraam, Yoraam gwajiilu Usiya, 9 Usiya gwajiilu Yottam, Yottam gwajiilu Ahaasi, Ahaasi gwajiilu Hesekkiya, 10 Hesekkiya gwajiilu Manaase, Manaase gwajiilu Amooni, Amooni gwajiilu Yosiya, 11 Yosiya gwajiilu Yekkoniya ea oorjooga ghaamwat, niih damanda ghayi abeeda siippaleaga fuga Yahuudi gaweay ng'eanyiida Babiloon gil. 12 Ing'atta gibaleakta buuneeda weay Babiloon gwajiilu Yekkoniya Shaltieli, Shaltieli gwajiilu Serubabeeli, 13 Serubabeeli gwajiilu Abihuudi, Abihuudi gwajiilu Eliyakkiimu, Eliyakkiimu gwajiilu Asoori, 14 Asoori gwajiilu Sadokki, Sadokki gwajiilu Akkimu, Akkimu gwajiilu Eliyuudi, 15 Eliyuudi gwajiilu Eliyasaari, Eliyasaari gwajiilu Mattani, Mattani gwajiilu Yakkobo, 16 Yakkobo gwajiilu Yoseefu siyeeda Mariya was gheamatta Yeesuuyda suguura Gristo. 17 Asi jeachcheenga sean ng'eada Abrahaamu ea ghwahitta Dawdi ea damanang'wan, ghang'eada Dawdi ea ghwahitta gibaleaktida bea Babilooniin jeachcheenga ea damana ang'wan, nea gidang'eada gibaleaktida bea Babilooniin ea ghwahitta Gristo jeachcheenga ea damana ang'wan. 18 Jeatta siji Yeesu Gristo ghayi gwasnu. Mariyaayda was ghaamwat damanda duu gonyearra Yoseefu, damanda miih ghabeawa heedean geadaah nea gweayiideat aba uurda Gurorooda Ghaydit; 19 iiduw Yoseefooda was siyeadaannyi aba gideaba niny siida doabiwaat gil ea magassa gideaba gayghoabwaspwas hean gagasa gwanung'usa heeda nea ghoahudaada. 20 Iiduw nea gudugoottemsheesa ng'asheanji ghwahidu headaannyi Malaykajeanda Ng'uttamiida aba jeeda girgweatka ak gwayeeshsha, “Yoseefu, balleanda Dawdi, adibeali ea nung'waada gheenda Mariya ghoaw gatmoadang'u, aba gideaba gweayumeani iittaannyiin ghwanyas aba uurda Gurorooda Ghaydit. 21 Gaygwaji balleanda ak gayguureewana ghawungaaschi Yeesu, aba gideaba niny gaygwalealu buuneadaannyi aba jeeda riing'eega nyaawa.” 22 Ghwahiti ng'asheesu seaniin goomajeek ng'asheanda Ng'uttamiida rukuna ghuutta sibaneeda nea gwayi: 23 “Ng'ulla gaygagweayiit huda miyeasat ak gaygwaji balleanda, ak gajeeguura gheawungaaschi Imanuweeli” (nea gideaba, Aseetta sindeawi). 24 Ing'atta nea ghang'eada Yoseefu ruweanga gwasinda baloolda girrukusiinda malaykajeanda Ng'uttamiida; ak ghwaat gatmoadannyi, 25 ea mawa heeda ea gwaji balleanda; ak gaguura gheawungaaschi Yeesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52