1 1 Ñaã nixĩ ga Ngechuchu ya Cristuarü o̱xigü ga nuxcümaü̃güxü̃. Rü yematanüwa rü Dabí nixĩ ga wüxi, rü Abráü̃ nixĩ ga to. 2 Abráü̃ nixĩ ga nanatü ga Ichaá. Rü Ichaá nixĩ ga nanatü ga Acobu. Rü Acobu nixĩ ga nanatü ga Yudá rü naẽneẽgü. 3 Rü Yudá nixĩ ga nanatü ga Paré rü Charu. Rü Tamara ngĩnegü nixĩ ga yema taxre. Rü Paré nixĩ ga nanatü ga Eró. Rü Eró nixĩ ga nanatü ga Aráü̃. 4 Rü Aráü̃ nixĩ ga nanatü ga Aminadá. Rü Aminadá nixĩ ga nanatü ga Nachú. Rü Nachú nixĩ ga nanatü ga Charamú. 5 Rü Charamú nixĩ ga nanatü ga Boú rü Raá iyixĩ ga naẽ. Rü Boú nixĩ ga nanatü ga Obe, rü Ruti iyixĩ ga naẽ. Rü Obe nixĩ ga nanatü ga Ichaí. 6 Rü Ichaí nixĩ ga nanatü ga ãẽ̱xgacü ga Dabí. Rü ãẽ̱xgacü ga Dabí nixĩ ga nanatü ga Charumóũ. Rü Bechabé ga Uría nama̱xchire̱x ixĩcü iyixĩ ga naẽ ga Charumóũ. 7 Rü Charumóũ nixĩ ga nanatü ga Doboáü̃. Rü Doboáü̃ nixĩ ga nanatü ga Abía. Rü Abía nixĩ ga nanatü ga Achá. 8 Rü Achá nixĩ ga nanatü ga Yochapá. Rü Yochapá nixĩ ga nanatü ga Yuráü̃. Rü Yuráü̃ nixĩ ga nanatü ga Uchía. 9 Rü Uchía nixĩ ga nanatü ga Yotáü̃. Rü Yotáü̃ nixĩ ga nanatü ga Acá. Rü Acá nixĩ ga nanatü ga Echequía. 10 Rü Echequía nixĩ ga nanatü ga Manaché. Rü Manaché nixĩ ga nanatü ga Amú. Rü Amú nixĩ ga nanatü ga Yochía. 11 Rü Yochía nixĩ ga nanatü ga Yeconía rü naẽneẽgü. Rü yexguma nixĩ ga Babiróniãcü̱̃ã̱x ga churaragü Yudíugüxü̃ íyauxü̃xü̃ rü Babiróniããnewa nagagüãxü̃. 12 Rü yexguma Babiróniãwa Yudíugüxü̃ nagagüguwena rü Yeconía nixĩ ga nanatü ga Charatía. Rü Charatía nixĩ ga nanatü ga Chorobabé. 13 Rü Chorobabé nixĩ ga nanatü ga Abiú. Rü Abiú nixĩ ga nanatü ga Eriaquíü̃. Rü Eriaquíü̃ nixĩ ga nanatü ga Achó. 14 Rü Achó nixĩ ga nanatü ga Chadó. Rü Chadó nixĩ ga nanatü ga Aquíu. Rü Aquíu nixĩ ga nanatü ga Eriú. 15 Rü Eriú nixĩ ga nanatü ga Ereachá. Rü Ereachá nixĩ ga nanatü ga Matáü̃. Rü Matáü̃ nixĩ ga nanatü ga Acobu. 16 Rü Acobu nixĩ ga nanatü ga Yuche. Rü Yuche nixĩ ga María ngĩte. Rü María iyixĩ ga naẽ ya Ngechuchu ya Cristu ixĩcü. 17 Rü yemaãcü Abráü̃wa inaxügü ga yema Ngechuchuarü o̱xigü rü 14 nixĩ ñu̱xmata Dabíwa nangu. Rü to ga 14 inaxügü ga Dabíwa rü ñu̱xmata Babiróniãcü̱̃ã̱x ga churaragü Yudíugüxü̃ íyauü̃xguwa nangu. Rü to ga 14 inaxügü ga yexguma Yudíugüxü̃ ínayauü̃xguwena rü ñu̱xmata Cristu buxguwa nangu. 18 Rü ñaãcü nixĩ ga yexguma nabuxgu ga Ngechuchu. Rü naẽ ga María rü marü Yuchemaã ixãtechaü̃. Natürü naxü̃pa ga nügüna na nangugüxü̃ rü marü Tupanaãẽ i Üünexü̃ãrü ĩnüãxü̃́ ixãxãcü. 19 Rü Yuche ga María ngĩtechaü̃ ixĩcü rü wüxi ga mecü nixĩ. Rü yemaca̱x tama nanango̱xẽẽchaü̃ ga yema na naxãxãcüxü̃ ga María. Rü nagu narüxĩnü ga bexmamare ngĩxü̃ na ínatáxü̃. 20 Rü yexguma yemagu ínaxĩnüyane, rü wüxi ga daxũcü̱̃ã̱x ga Tupanaãrü orearü ngeruü̃, rü nanegüwa naxca̱x nango̱x rü namaã nidexa. Rü ñanagürü nüxü̃: —Pa Yuche Pa Dabítanüxü̃x, ¡tãxṹ i ngĩxü̃ cuxoxü̃ i María na ngĩmaã cuxãmaxü̃! Erü Tupanaãẽ i Üünexü̃ ngĩxna ĩnüxü̃gagu nixĩ i naxãxãcüxü̃. 21 —Rü ngĩma tá ngĩxü̃́ nangẽxma i wüxi i ngĩxãcü, rü cuma rü tá Ngechuchugu cunaxüéga. Rü ngẽma tá nixĩ i naẽ́ga, erü nüma tá norü pecadugüwa ínananguxü̃xẽẽ i norü duü̃xü̃gü —ñanagürü. 22 Rü guxü̃ma ga yema orearü ngeruü̃ nüxü̃ ixuxü̃ rü nangupetü na yanguxü̃ca̱x ga Cori ga Tupanaãrü ore ga nuxcümaü̃xü̃ ga norü orearü uruü̃ nüxü̃ ixuxü̃ ga ñaxü̃: 23 “Rü tá tauemacü ngĩxü̃ inayarütaxu i ngẽma nge i taguma yatüxü̃ cua̱xcü. Rü tá nayatü. Rü Emanuẽ́ tá nixĩ i naẽ́ga. Rü ngẽma naẽ́ga rü ‘Tupana tamaã inarüxã̱ũ̱x’, ñaxü̃chiga nixĩ”, ñanagürü. 24 Rü yexguma pewa naḇaixãchigu ga Yuche, rü nanaxü ga yema Tupanaãrü orearü ngeruü̃ ga daxũcü̱̃ã̱x namaã nüxü̃ ixuxü̃. Rü Maríamaã naxãma̱x. 25 Natürü taguma ngĩxü̃ nacua̱x ñu̱xmata nabu ga guma ngĩne. Rü Ngechuchugu nanaxüéga.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52