1 1 Ntɛnɛ̀ Yesu Kirisi yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ kó kufuku: Yesu yɑ̀ɑ̀rì kótì tu Dɑfiti kɛ̀ Dɑfiti kóo yɑ̀ɑ̀rì kótì mɛ ntó tú Abɑrɑhɑmmu. 2 Abɑrɑhɑmmu weè pɛitɛ́ Isɑki, kɛ̀ Isɑki pɛitɛ́ Sɑkɔbu, kɛ̀ Sɑkɔbu pɛitɛ́ Sudɑɑ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀. 3 Kɛ̀ Sudɑɑ pɛitɛ́ Pedɛsi nɛ̀ Isɑrɑɑ kɛ̀ bɛ yɔ̃ ntú Tɑmɑɑ, kɛ̀ Pedɛsi pɛitɛ́ Esidommu, kɛ̀ Esidommu pɛitɛ́ Arɑmu. 4 Kɛ̀ Arɑmu pɛitɛ́ Aminɑdɑbu, kɛ̀ Aminɑdɑbu pɛitɛ́ Nɑsɔ̃ɔ̃, kɛ̀ Nɑsɔ̃ɔ̃ pɛitɛ́ Sɑdimɔɔ. 5 Kɛ̀ Sɑdimɔɔ pɛitɛ́ Boɑsi, kɛ̀ Dɑhɑbu ntú o yɔ̃. Kɛ̀ Boɑsi pɛitɛ́ Obɛdi kɛ̀ Uduti ntú o yɔ̃. 6 Kɛ̀ Obɛdi pɛitɛ́ Isɑii, kɛ̀ Isɑii pɛitɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti. Kɛ̀ Dɑfitii pɛitɛ́ Sɑdomɔɔ kòo yɔ̃ ntú Udii pokù Dɑfiti do kùɔ Udii kɛ́túótɛ́ wè. 7 Kɛ̀ Sɑdomɔɔ pɛitɛ́ Odoboɑmmu, kɛ̀ Odoboɑmmu pɛitɛ́ Abiɑ, kɛ̀ Abiɑɑ pɛitɛ́ Asɑɑ. 8 Kɛ̀ Asɑɑ pɛitɛ́ Sosɑfɑɑ, kɛ̀ Sosɑfɑɑ pɛitɛ́ Sodɑmmu, kɛ̀ Sodɑmmu pɛitɛ́ Osiɑsi, 9 kɛ̀ Osiɑsii pɛitɛ́ Soɑtɑmmu, kɛ̀ Soɑtɑmmu pɛitɛ́ Akɑɑsi, kɛ̀ Akɑɑsii pɛitɛ́ Esekiɑsi. 10 Kɛ̀ Esekiɑsii pɛitɛ́ Mɑnɑnsee, kɛ̀ Mɑnɑnsee pɛitɛ́ Amɔɔ, kɛ̀ Amɔɔ pɛitɛ́ Sosiɑsi, 11 kɛ̀ Sosiɑsii pɛitɛ́ Yekonniɑsi nɛ̀ o nɛí. Dɛ mɔ̀nnì ndi Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ pĩ̀ḿmúmɛ̀ kɛ́kònnɛ̀. 12 Bɛ̀ bɛ̀ kònnɛ̀ dìì mɔ̀nnì Bɑbidɔnni dɛ mɔ̀nnì ndi Yekonniɑsi pɛitɛ́mɛ̀ Sɑdɑtiɛri, kɛ̀ Sɑdɑtiɛri pɛitɛ́ Sodobɑbɛɛdi. 13 Kɛ̀ Sodobɑbɛɛdi pɛitɛ́ Abiudi, kɛ̀ Abiudii pɛitɛ́ Ediɑkimmu, kɛ̀ Ediɑkimmuu pɛitɛ́ Asɔɔri. 14 Kɛ̀ Asɔɔri pɛitɛ́ Sɑdɔki, kɛ̀ Sɑdɔki pɛitɛ́ Akimmu, kɛ̀ Akimmuu pɛitɛ́ Ediudi. 15 Kɛ̀ Ediudii pɛitɛ́ Ediesɛɛ kɛ̀ Ediesɛɛ pɛitɛ́ Mɑtɑ̃ɑ̃ kɛ̀ Mɑtɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ Sɑkɔbu, 16 kɛ̀ Sɑkɔbu pɛitɛ́ Sosɛfu. Weè Sosɛfu do puokɛ Mɑɑri wèè pɛitɛ́ Yesu bɛ̀ tu wè Kirisi. 17 Abɑrɑhɑmmu kó dimɔ̀nnì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Dɑfiti tidɑpùntɔ̃ntì bo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ tìnɑ̀ɑ̀ ndi. Dɑfiti kó dimɔ̀nnì kɛ́tuɔkɛnɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmúmɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀kɛ tidɑpùntɔ̃ntì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ tìnɑ̀ɑ̀. Bɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmúmɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni kɛ́tuɔkɛnɛ̀ bɛ̀ pɛitɛ́mɛ̀ Yesu kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀kɛ tidɑpùntɔ̃ntì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ tìnɑ̀ɑ̀. 18 Ntɛ dɛ̀ wũɔ̃kɛ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛitɛ́ Yesu Kirisi. Sosɛfu weè do pɔ̃ Mɑɑri Yesu yɔ̃, kɛ mu nyí nhò duɔ́nɛ̀, kòo púónnɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó muwɛ̃rímú. 19 Sosɛfu wèè do pɔ̃ Mɑɑri kòo tu wèè dé Kuyie, ò í ndɔ́ kóò yetɛ kɛ̀ dɛ̀ nfeí ò yɑ̀ɑ̀ bo sĩnkùnnɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Mɑɑri yètìrì, kɛ nɛ́ ndɔ́ kóò yetɛ disɔ̀rì. 20 Ò kpɑɑ́ kɛ mɛ ntoti o yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì mɑrìi ò bɛ́innɛ̀ tidɔùntì kɛ dɔ̀: Sosɛfu, Dɑfiti yɑɑ̀birɛ, bɑ́ nyĩɛ̃̀kù ɑ bo túótɛ́mɛ̀ ɑ pokù Mɑɑri, kɛ yɛ̃́ ò pùómmɛ̀ nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó muwɛ̃rímú mmu. 21 Ò bo pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɑ̀ɑ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Yesu, weè yóó dɛɛtɛ́ o nìtìbɛ̀ bɛ yɛi mmiɛkɛ. 22 Dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ do tùɔ̀kɛní kɛ̀ dɛ̀ bo dɔɔ̀ Kuyie ndo nɑ̀kɛ́ tìnti ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kòo tì bɛ́i, nkɛ dɔ̀: 23 Dɛsɑpùmbirɛ dɛ̀ɛ̀ mu nyí duɔ́nɛ̀ onitidɔ̀ù dɛ̀ bo púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Emɑnniyɛɛri, (dɛ̀ɛ̀ tu Kuyie nti bonɛ̀). 24 Sosɛfu èntɛ dìì mɔ̀nnì kɛ́dɔɔ̀ Kuyie ntɔ̃nnì ò nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́túótɛ́ o pokù Mɑɑri, 25 ò mɛ nyí nhò duɔ́nɛ̀ koò yɑ̀ɑ pɛitɛ́nɛ̀ dɛbirɛ kɛ̀ Sosɛfuu dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52