1 1 Koneda 'isilefo ma Yesus Kristus 'awi edete de wi dotumu, 'o Dautino de 'o Abrahamuno. 'O Abrahamuoka de sigado 'o Dautuku, manga ronga-ronga konee: 2 'O Abraham 'awi ngowaka 'o Ishak, 'o Ishak 'awi ngowaka 'o Yakub, 'o Yakub 'awi ngowaka 'o Yehuda de wi riaka dodoto, 'o Yehuda 'awi ngowaka 'o Peres de 'o Zerah, manga 'esa ngo Tamar, 'o Peres 'awi ngowaka 'o Hezron, 'o Hezron 'awi ngowaka 'o Ram, 'o Ram 'awi ngowaka 'o Aminadab, 'o Aminadab 'awi ngowaka 'o Nahason, 'o Nahason 'awi ngowaka 'o Salmon, 'o Salmon 'awi ngowaka 'o Boas, ma 'esa ngo Rahab, 'o Boas 'awi ngowaka 'o Obed, ma 'esa ngo Rut, 'o Obed 'awi ngowaka 'o Isai, 'o Isai 'awi ngowaka ma Koana 'o Dautu. 6 'O Dautoka de sigado ma 'orasi 'o Israeloka yaki'umo 'o Babelika, manga ronga-ronga 'isilefoku konee: 'O Dautu 'awi ngowaka 'o Salomo gee ma 'esa 'o Uria ma bao. 'O Salomo 'awi ngowaka 'o Rehabeam, 'o Rehabeam 'awi ngowaka 'o Abia, 'o Abia 'awi ngowaka 'o Asa, 'o Asa 'awi ngowaka 'o Yosafat, 'o Yosafat 'awi ngowaka 'o Yoram, 'o Yoram 'awi ngowaka 'o Uzia, 'o Uzia 'awi ngowaka 'o Yotam, 'o Yotam 'awi ngowaka 'o Ahas, de 'o Ahas 'awi ngowaka 'o Hizkia, 'o Hizkia, 'awi ngowaka 'o Manasye, 'o Manasye 'awi ngowaka 'o Amon, 'o Amon 'awi ngowaka 'o Yosia, de 'o Yosia 'awi ngowaka 'o Yekhonya de wi riaka dodoto. 12 Ma 'orasi 'o Israeloka yaki'umo 'o Babelika sigado 'o Yesus wosupu 'o duniano manga ronga-ronga konee: 'O Yekhonya 'awi ngowaka 'o Sealtiel, 'o Sealtiel 'awi ngowaka 'o Zerubabel, 'o Zerubabel 'awi ngowaka 'o Abihud, 'o Abihud 'awi ngowaka 'o Elyakim, 'o Elyakim 'awi ngowaka 'o Azur, 'o Azur 'awi ngowaka 'o Zadok, 'o Zadok 'awi ngowaka 'o Akhim, 'o Akhim 'awi ngowaka 'o Eliud, 'o Eliud 'awi ngowaka 'o Eleazar, 'o Eleazar 'awi ngowaka 'o Matan, 'o Matan 'awi ngowaka 'o Yakub, 'o Yakub 'awi ngowaka 'o Yusuf, 'o Yusuf ngo Maria ma rokata. Ngo Marianou 'o Yesus wosupu gee ma Jo'oungu ma Dutu Wiiri-iriki. 17 So 'o Abrahamuoka de sigado ma Koana 'o Dautuku, 'o lape mogiooko de soatuku. 'Asa de ma Koana 'o Dautoka de sigado 'o Israeloka 'o Babelika yaki'umo, 'o lape mogiooko de soatukoli. De ma 'orasi 'o Israeloka yaki'umo 'o Babelika sigado ma Yesus Kristus wosupu 'o duniano, 'o lape mogiooko de soatukoli mita. 18 'O Yesus woboa 'o duniano ma jarita konee: Ma 'orasi ngo Maria 'o Yesus ma 'esa de 'o Yusuf 'asa ka 'o demo 'iputusoka ma koyomatoomunuwasi 'ena ngo Maria miroesokau. 'O Yusuf kowanakowa 'ato muna miroesoka ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wi Ngomasa 'imanarama. 19 So womau watoakou ma kawomasiriidino sababu 'una ge'ena wi singina 'isure, so wooluku womisimae-maeke 'o kawasaka. 20 'O Yusuf watiba-tibangi ma hali ge'ena de wonanere 'ato ma Jo'oungu ma Dutu wi mala'ekati 'iboa de 'ingose, <<Yusuf 'o Dautu wi ngowaka! 'Uwa nimodongo moningaamoko ngo Maria; sababu muna miroesoka ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wi Ngomasa 'Itebi-tebini 'imanarama. 21 De dua muna 'asa momaku'arene de mi ngowaka 'o nauru, salingou wonisironga 'o Yesus, sababu ka 'una duga 'asa watuusu 'o nyawa 'iodumu manga sowono.>> 22 Ge'ena 'iodumu 'idadi la 'isoka kokia naga gee 'o nabii wimoi wosidemokau 'ato, 23 << 'O mosolese mimoi dua 'asa miroesoka de momaku'arene mi ngowaka 'o nauru, 'o ngowaka gu'una 'asa wisironga 'o Imanuel.>> Ngone tanu, <<Ma Jo'oungu ma Dutu naga de de ngone.>> 24 Gee womomikie, de wotagi ngo Maria mi'ese so womingaamokokau sababu wamoteke 'isoka 'o mala'ekati wisidemo-demokau gee. 25 Ma 'o Yusuf kowomasiganuwasi ngo Mariaka sigado momaku'arenoka. Momaku'arenoka de mi ngowaka 'o nauru gu'una 'o Yusuf wisironga 'o Yesus. em Penyuntingan: Ning 26-6-'08 Edit Koreksi Penterjemah: Ning 23-7-2008
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52