1 1 Ocõo bairo Jesucristo cʉ ñicʉa wame ã. Ʉpaʉ David ãnacʉ pãramina cãñupʉ Jesucristo. Abraham pãramipʉna cãñupʉ David. 2 Abraham macʉ cãñupʉ Isaá. Isaá macʉ Jacobo cãñupʉ. Jacobo punaa cãñuparã Judá cʉ yarã mena. 3 Judá maca Tamá cawamecʉcore nʉmocʉtiri Fares, Sara capunaa cʉjupʉ. Fares macʉ Esrom cãñupʉ. Esrom macʉ Aram cãñupʉ. 4 Aram macʉ Aminadá cãñupʉ. Aminadá macʉ Naasón cãñupʉ. Naasón macʉ Salmón cãñupʉ. 5 Salmón canʉmo cʉjupʉ Rahabo cawamecʉcore. Na macʉ Booz cãñupʉ. Booz canʉmo cʉjupʉ Rut. Na macʉ Obé cãñupʉ. Obé macʉ Isaí cãñupʉ. 6 Isaí macʉ David cãñupʉ. Uría nʉmo cãnibatacore canʉmo cʉjupʉ David. Na macʉ Salomón cãñupʉ. 7 Salomón macʉ Roboam cãñupʉ. Roboam macʉ Abías cãñupʉ. Abías macʉ Asa cãñupʉ. 8 Asa macʉ Josafá cãñupʉ. Josafá macʉ Joram cãñupʉ. Joram macʉ Usías cãñupʉ. 9 Usías macʉ Jotam cãñupʉ. Jotam macʉ Acás cãñupʉ. Acás macʉ Esequías cãñupʉ. 10 Esequías macʉ Manasé cãñupʉ. Manasé macʉ Amón cãñupʉ. Amón macʉ Josía cãñupʉ. 11 Josía punaa Jeconía cʉ bairã mena cãñuparã Babilonia maja Israel majare na ya macapʉre na cajee aáti yʉteapʉre. 12 To bairi Jeconía Babiloniapʉre Israel maja menare cʉ na cane aátacʉ Saratié pacʉ cãñupʉ. Cabero Saratié Sorobabére camacʉ cʉjupʉ. 13 Sorobabé macʉ Abiú cãñupʉ. Abiú macʉ Eliaquim cãñupʉ. Eliaquim macʉ Asor cãñupʉ. 14 Asor macʉ Sadó cãñupʉ. Sadó macʉ Aquim cãñupʉ. Aquim macʉ Eliú cãñupʉ. 15 Eliú macʉ Eleasar cãñupʉ. Eleasar macʉ Matán cãñupʉ. Matán macʉ Jacobo cãñupʉ. 16 Jacobo macʉ José cãñupʉ. José maca María manapʉ cãñupʉ. María Jesu paco cãñupo. Dio cʉ cajooricʉ, Cristo paco cãñupo yua. 17 To bairi Abraham berore catorce poari bero macacʉ cãñupʉ David. David bero aperã catorce poari bero cãñuparã tunu Babiloniapʉre Israel majare na na cajee aáti paʉre. Ti paʉ macacʉ berore aperã catorce poari bero cãñupʉ Cristo yua. 18 Ocõo bairo cãñupe Jesucristo cʉ cabuiarique. Cʉ paco María José nʉmo cãnipao cãñupo cõa. José mena co cãniparo jʉgoyepʉna mere ʉta cãñupo Dio Espíritu Santo cʉ carotiro menare. 19 Co manapʉ cãnipaʉ José cañuʉ cãñupʉ. To bairi ʉta co cãniere majiri José co canegaquetibajupʉ. To bairi, “Mʉ yʉ nequetigʉ yua,” co caĩgabajupʉ. Aperã bobooro co tʉgooñari, caroo majuu ãmo ĩrema ĩi yajioropʉ co caĩgabajupʉ. 20 To bairo cʉ caĩ tʉgooñari paʉna cʉ caquẽguerijepʉre Dio tʉ macacʉ jĩcaʉ ángel cʉ tʉpʉ buia ejari ocõo bairo cʉ caĩñupʉ Josére David tirʉmʉpʉ macacʉ pãramire: —José, cʉ caĩñupʉ. —Maríare mʉ nʉmo cãnipaore co tee tʉgooñaquẽja ʉta co cãnibato quenare. Dio cʉ Espíritu Santo cʉ carotiro mena ʉta ãmo. 21 Caʉmʉ Macʉ cʉtigomo. Cʉ yarã caroorije na cátiere na camajiriobojapaʉ anigʉmi cʉ̃a. To bairi JESU cʉ mʉ wameyegʉ. 22 To bairona Dio ye quetire buiori majocʉ tirʉmʉpʉ macacʉ cʉ caĩ ucaricarore bairona cabaiyupe. Ocõo bairo caucayupi buio jʉgoyeyei: 23 Jĩcao cãromio caʉmʉ mena cãniquẽco anibaco quena ʉta anigomo. To bairi caʉmʉ Macʉ cʉtigomo. EMANUEL cʉ wameyegarãma, caĩ ucayupi Dio ye quetire buiori majocʉ cãniñaricʉ. Ti wame EMANUEL ĩgaro ĩ, “Dio mani mena ãmi,” ĩgaro ĩ. 24 To bairi José yopi, Dio tʉ macacʉ cʉ carotirore bairona cájupʉ. Cʉ tʉpʉ co caneajupʉ cʉ nʉmore yua. 25 To bairo átibacʉ quena co mena cãniquẽjupʉ co Macʉ cʉ cabuiaparo jʉgoye. Co Macʉ cʉ cabuiaro JESU cʉ cawameyeyupʉ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52