1 1 Isa, Ala xa Mixi Sugandixi naxan fatan Dawuda nun Iburahima bɔnsɔɛ ra, a benbae xilie nan yi ki: 2 Iburahima naxa Isiyaga sɔtɔ. Isiyaga naxa Yaxuba sɔtɔ. Yaxuba naxa Yuda nun a taarae nun a xunyae sɔtɔ. 3 Yuda naxa Peresi nun Sera sɔtɔ, Tamari xa die. Peresi naxa Xesiron sɔtɔ. Xesiron naxa Arami sɔtɔ. 4 Arami naxa Aminadabo sɔtɔ. Aminadabo naxa Naxason sɔtɔ. Naxason naxa Salimon sɔtɔ. 5 Salimon naxa Boosu sɔtɔ, Raxabi xa di. Boosu naxa Obedo sɔtɔ, Ruti xa di. 6 Obedo naxa Yisayi sɔtɔ. Yisayi naxa Dawuda sɔtɔ. Mangɛ Dawuda naxa Sulemani sɔtɔ Uriya xa ginɛ saabui ra. 7 Sulemani naxa Robowami sɔtɔ. Robowami naxa Abiya sɔtɔ. Abiya naxa Asa sɔtɔ. 8 Asa naxa Yehosafati sɔtɔ. Yehosafati naxa Yehorami sɔtɔ. Yehorami naxa Yusiya sɔtɔ. 9 Yusiya naxa Yotami sɔtɔ. Yotami naxa Axasi sɔtɔ. Axasi naxa Xesekiya sɔtɔ. 10 Xesekiya naxa Manasi sɔtɔ. Manasi naxa Amon sɔtɔ. Amon naxa Yosiya sɔtɔ. 11 Yosiya naxa Yekoniya nun a xunyae sɔtɔ, Isirayilakae xaninxi Babilɔn tɛmui naxɛ. 12 E to siga Babilɔn, Yekoniya naxa Salatiyeli sɔtɔ. Salatiyeli naxa Sorobabeli sɔtɔ. 13 Sorobabeli naxa Abiyudi sɔtɔ. Abiyudi naxa Eliyakimi sɔtɔ. Eliyakimi naxa Asoro sɔtɔ. 14 Asoro naxa Sadɔki sɔtɔ. Sadɔki naxa Aximi sɔtɔ. Aximi naxa Eliyudi sɔtɔ. 15 Eliyudi naxa Eleyasari sɔtɔ. Eleyasari naxa Matan sɔtɔ. Matan naxa Yaxuba sɔtɔ. 16 Yaxuba naxa Yusufu sɔtɔ. Yusufu naxa Mariyama dɔxɔ. Mariyama nan findi Isa nga ra, naxan xili Ala xa Mixi Sugandixi. 17 A birin nalanxi benba dɔxɔ fu nun naani, keli Iburahima ma sa dɔxɔ Dawuda ra. A birin nalanxi benba dɔxɔ fu nun naani, keli Dawuda ma, han Isirayilakae siga tɛmui naxɛ Babilɔn. A birin nalanxi benba dɔxɔ fu nun naani, keli Isirayilakae siga tɛmui ma Babilɔn, han a sa dɔxɔ Ala xa Mixi Sugandixi xa waxati ra. 18 Ala xa Mixi Sugandixi Isa xa bari raba yi ki nɛ: Yusufu nu bara Isa nga Mariyama xa kote dɔxɔ, kɔnɔ beenun e xa kafu, Mariyama naxa tɛɛgɛ Ala Xaxili Sɛniyɛnxi xa kaabanako saabui ra. 19 A xa mɔri Yusufu to findixi tinxintɔɛ ra, a mu nu waxi Mariyama xili kanafe. A naxa natɛ tongo e xa fatan gundoɲɔxɔɲa kui. 20 A nu a maɲɔxunma na fe ma tɛmui naxɛ, Marigi xa malekɛ nde naxa mini a ma xiye kui, a a masen a bɛ, «Yusufu, i tan naxan kelixi Dawuda bɔnsɔɛ, i naxa gaaxu i xa ginɛ Mariyama futife ra, barima a tɛɛgɛxi di naxan ma, a fatanxi Ala Xaxili Sɛniyɛnxi xa kaabanako nan na. 21 Mariyama fama di xɛmɛ nan baride. I xa a xili sa Isa, barima a tan nan fama a xa ɲama rakiside e xa yunubie ma.» 22 Na birin naba nɛ alako Marigi naxan masen namiɲɔnmɛ saabui ra, a xa kamali alɔ a sɛbɛxi Kitaabui kui ki naxɛ, 23 «Ginɛdimɛdi tɛɛgɛma nɛ, a di xɛmɛ bari. E a xili falama nɛ Emanuwɛli.» Na nan na ki, «Ala na won ya ma.» 24 Yusufu to xunu, a naxa Marigi xa malekɛ xa yaamari rabatu, a a xa ginɛ xa futi xiri. 25 Kɔnɔ a mu a kolon ginɛ ra han Mariyama xa di xɛmɛ bari xanbi. A naxa na di xili sa Isa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52