1 1 Gu Dabii gio gu Abraam jir di' pɨx am gu bopxi'ñ guch Xoi'kam. Ja'pni ja'k moo tu tu'ii': 2 Gu Abraam maa'n tu mar kat na Isaak tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' moo gu Isaak maa'n jup tu mar kat na Jakob jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' moo gu Jakob jɨ'kchip tu maamar kat, maadɨt jir di' gui' na Judaa tɨɨgich. 3 Mi' dhɨr ba' gu Judaa gook jup tu maamar kat, maa'n Paaris tɨɨgich, gu jumai ba' Saara, gu ja naan ba' Tamaar jup tɨɨgich. Ba' gu Paaris maa'n jup tu mar kat, Isroom jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Isroom maa'n jup tu mar kat, Araam jup tɨɨgich. 4 Mi' dhɨr ba' gu Araam maa'n jup tu mar kat, Aminadaa jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Aminadaa maa'n jup tu mar kat, Nasoon jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Nasoon maa'n jup tu mar kat, Salomoon jup tɨɨgich. 5 Ba' gu Salomoon mi' dhɨr maa'n jup tu mar kat na Boos jup tɨɨgich, gu dɨ'ɨɨ'n ba' Raab jup tɨɨgich. Ba' gu Boos mi' dhɨr maa'n jup tu mar kat, Obed jup tɨɨgich, gu dɨ'ɨɨ'n ba' Rut jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Obed maa'n jup tu mar kat, Isayii jup tɨɨgich. 6 Mi' dhɨr ba' gu Isayii maa'n jup tu mar kat na pui' tɨɨgich Dabii. Mi' dhɨr ba' gu Dabii maa'n jup tu mar kat na Salomoon jup tɨɨgich, gui' nar dɨ'ɨɨ'n gui' na bɨɨpɨ' dɨr jir bɨnga'n kat gu Uriiyas. 7 Ba' gu Salomoon mi' dhɨr maa'n jup tu mar kat, Roboam jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Roboam maa'n jup tu mar kat, Abiiyas jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Abiiyas maa'n jup tu mar kat, Asaa jup tɨɨgich. 8 Mi' dhɨr ba' gu Asaa maa'n jup tu mar kat, Josapaat jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Josapaat maa'n jup tu mar kat, Joraam jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Joraam maa'n jup tu mar kat, Usiiyas jup tɨɨgich. 9 Mi' dhɨr ba' gu Usiiyas maa'n jup tu mar kat, Jotaam jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Jotaam maa'n jup tu mar kat, Akaas jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Akaas maa'n jup tu mar kat, Esekiiyas jup tɨɨgich. 10 Mi' dhɨr ba' gu Esekiiyas maa'n jup tu mar kat na Manasees jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Manasees maa'n jup tu mar kat, Amoon jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Amoon maa'n jup tu mar kat, Josiiyas jup tɨɨgich. 11 Mi' dhɨr ba' gu Josiiyas jɨ'kchip tu maamar kat jano' na mɨt pai' dhuuk ja u'uuk gu Israel kam ja'tkam mu ja'k Babiloonia. Ba' maadɨt Jekoniiyas tɨɨgich gui' jɨ' nam jir maamra'n kat. 12 Ba' mɨkkat gatuuk nam pai' dhuuk mu ja'k xi oi'ñkat Babiloonia, maa'n jup tu mar kat gu Jekoniiyas na Salatial jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Salatial maa'n jup tu mar kat, Robabeel jup tɨɨgich. 13 Mi' dhɨr ba' gu Robabeel maa'n jup tu mar kat, Abiot jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Abiot maa'n jup tu mar kat, Eliakiim jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Eliakiim maa'n jup tu mar kat, Asoor jup tɨɨgich. 14 Mi' dhɨr ba' gu Asoor maa'n jup tu mar kat, Sadook jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Sadook maa'n jup tu mar kat, Akiim jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Akiim maa'n jup tu mar kat, Eliob jup tɨɨgich. 15 Mi' dhɨr ba' gu Eliob maa'n jup tu mar kat, Eliasaar jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Eliasaar maa'n jup tu mar kat, Mataan jup tɨɨgich. Mi' dhɨr ba' gu Mataan maa'n jup tu mar kat, Jakob jup tɨɨgich. 16 Mi' dhɨr ba' gu Jakob maa'n jup tu mar kat na Josee jup tɨɨgich, gui' nar bɨnga'n kat gu Mariiya gui' nar dɨ'ɨɨ'n guch Xoi'kam gui' na Jesuus tɨɨ', gui' na saak Dios pu'ñi bha jootsa' jix dhaam dɨr. 17 Ba' jano' dɨr nat pai' dhuuk maaxir gu Abraam, mambhɨɨx daman maakob ai mɨt gu ja'tkam nat ba'p ba maaxir gu Dabii. Gio ba' mi' dhɨr gatuuk ja'kbui' aixkam jup ai mɨt na mɨt maaxir jano' dɨr nat pai' dhuuk gu Dabii maaxir mi' juugɨt na mɨt pai' dhuuk ja u'uuk gu Israel kam ja'tkam mu ja'k Babiloonia. Gio ba' mi' dhɨr jano' nam pai' dhuuk mu ja'k xi oi'ñkat Babiloonia gu Israel kam ja'tkam, ja'kbui'p ai mɨt mambhɨɨx daman maakob na mɨt maaxir gu ja'tkam mi' juugɨt nat pai' dhuuk maaxir guch Xoi'kam gui' na saak Dios pu'ñi bha jootsa' jix dhaam dɨr. 18 Ja'pni ja'k jum duu guch Xoi'kam jano' nat pai' dhuuk maaxir. Gu dɨ'ɨɨ'n Mariiya tu taanda' am na sap bɨɨma'n tu kiicha' maa'n gu chio'ñ na pui' tɨɨ' Josee, gu' ji na gu' bɨɨpɨ' dɨr nat chakui bɨɨma'n tu kiicha, dɨɨlh pɨx bar alhi'ch kɨɨkam ka' gu Mariiya, sia kum tɨi chakuir jum bɨpnagɨm, na gu' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' nat pui' ja'k bhaan jum tajaa na ba' dɨɨlh pɨx ba tɨgia' maa'n gu alhii. 19 Gu' ba' na gu' gu Josee jup jir jix bhai'kam ka', gui' na bɨɨma'n jix chu kiicham ka' gu Mariiya, pui' bam aagɨt nam jix xɨ'lhim xim jɨ'dɨlhkadai gɨt cham tu' bhaan ji chu a'gat, na gu'x joi'gɨ'n gu Mariiya, ba' cham aa' na ba ji iattulhdha' ja bui gu gɇ'gɇrkam jum aa'ndam, nam ba' cham tu chiñia' nam mu'aa'. 20 Ba' pui' bam aagɨk na moo mai' ba bua' gɨt gu Mariiya, gu' ji nat gu' ba tɨɨ maa'n gu nobii'ñ guch Gɨ'kora' tɨɨtki' bhaan na sap jup tɨtda: ―Aapi' Josee nap jir boxii'ñ gu Dabii, cha'p jax jum aagɨt bɨɨma'n xi chu kiichai gu Mariiya, na gu' gu alhii gui' na tɨgia', dhi' gux Dhuudu' kam jix Uañ Ii'mda' pɨx nat pui' ja'k tu duu nat bhaan jum tajaa. 21 Ba' gui' jɨ' gu alhii na tɨgia' gu Mariiya, Jesuus jap tɨɨtgɨ', na gu' dhi' ya ja'p uañchuda' gu ja ua'tulhdhara' gu Israel kam ja'tkam. Pui' ku ba'r am na pu'ñi ja'k tɨɨ'nka'. 22 Ba' dhi' pu'ñi ja'k tum duu jano' nat tum kuugalh gu pui' nat jax ja'k tɨ'ɨɨk bɨjɨk guch Gɨ'kora' nat bhaan jim ua'rgidhak maadɨt gui' nam bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk, nat pui' ja'k tu ua'nak na ja'pnim kai'ch: 23 Dɨɨlh pɨx ba tɨgia' gu alhii maa'n gu ubii tɨyaa. Emanoil jam ba' tɨɨtgɨ'. Ba' dhi' ja'p kai'ñkam jup jum kai'ch: Jich a'm tɨ nɨi'ñ gu Dios. 24 Ba' nat pai' dhuuk ba ñiñia gu Josee, cham jax ji chɨ'ɨɨk bhai'p ji bhɨi gu Mariiya na jax ba tɨtda gu nobii'ñ gu Dios. 25 Ku gu' chakui maap jix bhai' tu oi'ñcha mɨt ji ja'p na moo na jax no'm jir jum bɨpnagɨm. Dai gatuuk nat pai' dhuuk ba tɨɨ gu alhii gu Mariiya na mɨt ba' maap ba tu oi'ñcha. Ba' gu Josee, Jesuus tɨɨt gu alhii nat jax chia na tɨɨtgɨ' gu nobii'ñ gu Dios.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52