1 1 Dota: mo hande Yesu Ketisona: apa:meina: bikimanu wape pa:la:ekie. Deipidita: Yesuna: meiyeke hayekeme. Kutupa Eipoloha:ma:ta: Deipidina: meiyeke hayekeme. 2 Eipoloha:ma:ma:ta: Aisa:ke mondu wiekeme. Aisa:kema:ta: Dieikope mondu wiekeme. Dieikopema:ta: Diuda hama̱la̱: hama̱la̱: mondu wiekeme. 3 Diudama:ta: Petese pita: Seta yaapo mondu wiekeme. Ipilika: ama:na: bikita: Tama. Petesema:ta: Hesotono mondu wiekeme. Hesotonoma:ta: La:mi mondu wiekeme. 4 La:mima:ta: Amina:da:be mondu wiekeme. Amina:da:bema:ta: Na:sioni mondu wiekeme. Na:sionima:ta: Sa:limoni mondu wiekeme. 5 Sa:limonima:ta: Boa:si mondu wiekeme. Boa:sina: ama:ta: Leiha:pe hayekeme. Boa:sima:ta: Obedi mondu wiekeme. Ipika: ama:ta: Luti hayekeme. Obedima:ta: Diesi mondu wiekeme. 6 Diesima:ta: mo hande kini halo pieke hali Deipidi mondu wiekeme. Deipidima:ta: Solomono mondu wiekeme. Koto Solomono ipika: ama:ta: titina: Yutaeyama: miekeme. 7 Solomonoma:ta: Leoboeme mondu wiekeme. Leoboemema:ta: Abidia mondu wiekeme. Abidiama:ta: Asa mondu wiekeme. 8 Asama:ta: Dia:hosapa:ti mondu wiekeme. Dia:hosapa:tima:ta: Diehotami mondu wiekeme. Diehotamima:ta: Asaiya mondu wiekeme. 9 Asaiyama:ta: Diota:mi mondu wiekeme. Diota:mima:ta: Eiha:si mondu wiekeme. Eiha:sima:ta: Hesikaiya: mondu wiekeme. 10 Hesikaiya:ma:ta: Ma:na:se mondu wiekeme. Ma:na:sema:ta: A:mono mondu wiekeme. A:monoma:ta: Diosaiya mondu wiekeme. 11 Diosaiyama:ta: mo hande Isulai wanda:hali Ba:biloni dipula hatuku peme natena:ta: Dia:hoya:kini hama̱la̱: hama̱la̱: mondu wiekeme. 12 Ba:biloni nane hata:ta: Dia:hoya:kinima:ta: Sieletieli mondu wiekeme. Sieletielima:ta: Setubabele mondu wiekeme. 13 Setubabelema:ta: Abiudi mondu wiekeme. Abiudima:ta: Eliakimi mondu wiekeme. Eliakimima:ta: Aso mondu wiekeme. 14 Asoma:ta: Sa:doki mondu wiekeme. Sa:dokima:ta: Akimi mondu wiekeme. Akimima:ta: Eliudi mondu wiekeme. 15 Eliudima:ta: Eliasa mondu wiekeme. Eliasama:ta: Ma:tani mondu wiekeme. Ma:tanima:ta: Dieikope mondu wiekeme. 16 Dieikopema:ta: mo hande Meti mieke hali Diosepe mondu wiekeme. Metima:ta: mo hande Yesu biki ma:nda: Ketiso lo pieke hali mondu wiekeme. 17 Koto ekina: Eipoloha:ma:ma: kini pu mea pua Deipidima: tombo wia koto pa:ta: haemeke apa:meita: kiki yaapona: tonkopu haemekeme. Deipidima: kini pu mea pua Ba:biloni pemeke ekima: tombo wia koto pa:ta: haemeke apa:meita: kiki yaapona: tonkopu haemekeme. Kutaa make mo Ba:biloni pemeke ekima: kini pu mea pua Ketisoma: tombo wia koto pa:ta: haemeke apa:meita: kiki yaapona: tonkopu ombu haemekeme. 18 Yesu Ketisona: ma:nda:la: ekita: dupa. Ipika: ama: Metita: Diosepena: tome wandiki hayekepate ipika: da a̱i̱ na peke hata: mo Holi Sipitidima: pitayeke weki mendia:peke yekeeki hando wiekeme. 19 Diosepe epeke hali yaalo mo Meti yaala:ma: homaaluekema: hone na wieke handaa ipilika: tome haepekeeki a:mbao mina:pa:lalueke hone wiekeme. 20 Diosepema: koto piki honemanu witolo haena:ta: timba ma:nda:na: ipika: upa pa:ta: yama: Koda:na: enisolo homeke opolo a:pa alota: Deipidina: weki Diosepeo. Meti naka: wanda: haena: muluekema:ta: paala:ma: na homa:peke. Pa ekipeke mo weki pita:la: ekita: mo Holi Sipitidima: kone peawala:me. 21 Mo wekita: hali weki mendilieke. Kutu pia:ka:na: ipika: wanda:hali mea da:taalo pa:la: ekina: yeketa: ipika: biki Yesue lelipipikie leekeme. 22 Meti pa:ta: do haumanu peayeke ekita: mo Tekehalima: amba: titina: ipika: potopede hali pa:ta: yama: la: wieke pimanu paeyao peneme yaaluekema: yeke piekeme. 23 Mo potopede halima:ta: dupa leekeme. Mo halima: na watake wandikina: weleke pa:ta:ta: weki weleke lombaata: hali weki mendilieke. Koto wekina: bikita: Imanua:le lelieke leekeme. Koto bikina: teketa: Koda: niki ame̱le̱ a:pa hala:me. 24 Diosepe tiaota: mo hande enisoloma: leeke tupa: Metima: ipika: wanda: haena: miekeme. 25 Kutu piekepate mo weki pa pita: paleke haena:ta: loke na apa:taepekeme. Mo weki hamba: mieketa: Diosepema: ipika: bikita: Yesue leekeme.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52