1 1 Siintaaryeetaab kōōtaab mbo Yēēsu Kiriistō :nyi. Kichōōnēē :Yēēsu kōōtaab Bāytooyiintēēt Tāwuti. Kuchōōnēē :Tāwuti kōōtaab Abraam. 2 Ki kwaaniitaab Isaka :Abraam. Nto Isaka ki kwaaniitaab Yāākōbō. Ki kwaaniitaab Yuuta ākoo mbo ng'eetaab kaam :Yāākōbō. 3 Ki kwaaniitaab Bērēēs ākoo Seera :Yuuta (Nto kaamet ku Tamaar.) Ki kwaaniitaab Ēsirōōn :Bērēēs. Nto Raam ku kwaan :Ēsirōōn. 4 Ki kwaaniitaab Aminataab :Raam. Kwaaniitaab Nāāsyōōn ku Aminataab. Kwaaniitaab Sālmōōn ku Nāāsyōōn. 5 Nto Sālmōōn ku kwaaniitaab Boowaas. (Ki kaametiitaab Boowaas Raab.) Ki kwaaniitaab Ōbēēt Boowaas. (Nto kaametiitaab Ōbēēt ku Ruut.) Kwaaniitaab Yeese ku Ōbēēt. 6 Kwaaniitaab Bāytooyiintēēt Tāwuti ku Yeese. Ki kwaaniitaab Sōlōmōōn :Tāwuti. (Nto kaametiitaab Sōlōmōōn ku koorkoonoo kibo chiichoo /kikēēkuurēē Uriiya.) 7 Kwaaniitaab Reewobowaam ku Sōlōmōōn. Kwaaniitaab Abiiya ku Reewobowaam. Kwaaniitaab Aasa ku Abiiya. 8 Ki kwaaniitaab Choosfaat ku Aasa. Kwaaniitaab Yooraam ku Choosfaat. Nto kwaaniitaab Usiiya ku Yooraam. 9 Kwaaniitaab Yootam ku Usiiya. Nto Yootam ku kwaaniitaab Aas. Ki kwaaniitaab Esekyaa :Aas. 10 Kwaaniitaab Manaase :Esekyaa. Nto kwaaniitaab Āmōōn ku Manaase. Ki kwaaniitaab Yoosyaa :Āmōōn. 11 Kwaaniitaab Yeekonnyaa ākoo mbo ng'eetaab kaam ku Yoosyaa. Bēsyōōsyēchooto chēē /kikēēnāmēē Yuutayeek /ānkēēyib bākuyēk motwoor ām Bābulōōn. 12 Yu /kābākēēyib kuba Bābulōōn, kunyōōr :Yeekonnyaa wēēriit nyēē /kikēēkuurēē Syāāltyēēl. Kwaaniitaab Sērubābēēl ku Syāāltyēēl. 13 Kwaaniitaab Ābiyuut ku Sērubābēēl. Kwaaniitaab Elyaakim :Ābiyuut. Nto kwaaniitaab Asoor ku Elyaakim. 14 Ki kwaaniitaab Sātōōk :Asoor. Kwaaniitaab Achiim ku Sātōōk. Nto kwaaniitaab Ēlyuut ku Achiim. 15 Kwaaniitaab Ēlyēēsēēr :Ēlyuut. Kwaaniitaab Maatan ku Ēlyēēsēēr. Kwaaniitaab Yāākōbō ku Maatan. 16 Nto kwaaniitaab Yōōsēēf ku Yāākōbō. Nto Yōōsēēf ki saanteetaab Maaryaa nyoo kaametiitaab Yēēsu nyoo /kēēkuurē kule Kiriistō. 17 Kunyoo kung'eetee Abraam ākoy Tāwuti ku binuutēk taman āk ang'wan. Kung'eetee Tāwuti ākoy bēsyōōsyēchoo /kikēēyibēē Yuutayeek kuba Bābulōōn ku binuutēk taman āk ang'wan. Nto kung'eetee bēsyōōsyēchooto /kikēēyibē Yuutayeek kuba Bābulōōn ākoy yēē /kikēēsichē Kiriistō ku binuutēk alak taman āk ang'wan. 18 Wuu nyi :wōlēē /kikēēsikto Yēēsu Kiriistō. Kimāchē sukoomut keey :Maaryaa ākoo chiichoo /kikēēkuurēē Yōōsēēf. Nteenee kutoombo kōōmutē keey, kōōnkēt :Maaryaa kule nyikiis ām kāāmuukēywēēkaab Tāmirmiryēētaab Yēyiin. 19 Ki chii :Yōōsēēf nyēē churtaat. Ām yooto koosoot kutay Maaryaa ām kēēlto nyēē mākāsē :chii kule simamuy :Maaryaa ām taayeetaab biiko. 20 Nto yu tākumii kōōsōōtē :Yōōsēēf ng'aleechu, kuchōōnchi :malayikeet ām kiirwootik ānkumwoochi kule, "Yōōsēēf nyēbo kōōtaab Tāwuti, -meetay kuyēk :Maaryaa koorkēēng'uung'. Tāmirmiryēētaab Yēyiin nyēē makuyey kumanach :Maaryaa mooyoonoo. 21 Mākusich wēēriit ānku +mēēkuur kule Yēēsu. Itoochi kaaynaanaa kuuyu makooraraach biikyii ām ng'ōōkiswookikwaa." 22 Kiyēyākiis :ng'aleechu tukul sukuyityiin :ng'aleechaa kimwooyē :Yēyiin kubununēē ng'ālooltooyiintēēt ake kule, 23 "Mākunyikisiit :ārung'oonyoo ānku mākusich wēēro nyēē +mākēēkuurēē Ēmānwēēl. (Ibooru :kaaynaani bo Ēmānwēēl kule 'Kēēboontē keey Yēyiin.') " 24 Yu kakāwokung'eetee :Yōōsēēf rwoo, kuyey kuu yoo kimwoochinē :malayikeetaab Yēyiin. Kiimut Maaryaa. 25 Kiibuur :Yōōsēēf nyēē mānāātuuyo āk Maaryaa ākoy yu kāwokusich :Maaryaa wēēroo. Ām yooto kutoochi :Yōōsēēf wēērooto kaayneet kule Yēēsu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52