1 1 Ɲyɛ Yesu Kirisita à fworo mpiimu i ke, pire mɛyi yi ɲyɛ ɲje: Yesu à fworo saanŋi Dawuda e, Dawuda s'à fworo Ibirayima tùluge e. 2 Ɲyɛ Ibirayima à Ishaka si, ka Ishaka si Yakuba si, ka Yakuba si Zhuda ná u sìɲɛɛbii si, 3 Ka Zhuda si Pɛrɛzi ná Zera si. (Pire nuŋi mɛge mpyi Tamari.) Ka Pɛrɛzi si Ɛsirɔn si, ka Ɛsirɔn si Aramu si, 4 ka Aramu si Aminadabu si, ka Aminadabu si Nashɔni si, ka Nashɔni si Salamani si, 5 ka Salamani si Bwazi si. (Uru nuŋi mɛge mpyi Arahabu.) Ka Bwazi si Obɛdi si. (Uru nuŋi mɛge mpyi Uruti.) Ka Obɛdi si Zhese si, 6 ka Zhese si saanŋi Dawuda si. Ka saanŋi Dawuda si Solomani si. (Uru nuŋi u mpyi Uri cwoŋi.) 7 Ka Solomani si Oroboyamu si, ka Oroboyamu si Abiya si, ka Abiya si Azafu si. 8 Ka Azafu si Zhozafati si, ka Zhozafati si Zhoramu si, ka Zhoramu si Oziyasi si. 9 Ka Oziyasi si Zhoyatamu si, ka Zhoyatamu si Akazi si, ka Akazi si Ezekiyasi si, 10 ka Ezekiyasi si Manase si, ka Manase si Amɔni si, ka Amɔni si Zhoziyasi si, 11 ka Zhoziyasi si Zhekoniya ná u sìɲɛɛbii si. (Lire tèni i Babilɔn shiinbil'à Izirayɛli shiinbii kul'a kàre piye yyére.) 12 Ɲyɛ pi à pi cye yaha Babilɔn i, ka pi i núr'a pa ke, ka Zhekoniya si Salatiyɛli si, ka Salatiyɛli si Zorobabɛli si, ka Zorobabɛli si Abiyudi si, 13 ka Abiyudi si Eliyakimu si, ka Eliyakimu si Azori si, ka Azori si Sadɔki si, 14 ka Sadɔki si Akimu si, ka Akimu si Eliyudi si, ka Eliyudi si Eliyazari si, 15 ka Eliyazari si Matan si, ka Matan si Yakuba si, 16 ka Yakuba si Yusufu si. Ɲyɛ Yusufu cwoŋi mɛge mpyi Mariyama. Uru u à Yesu si, ŋgemu pi maha yiri Kile Niɲcwɔnrɔŋi ke. 17 Mà lwɔ́ Ibirayima tèni na mà pa nɔ saanŋi Dawuda wuuni na, tulyeye kɛ ná sicyɛɛr'à tòro. Mà lwɔ́ saanŋi Dawuda tèni na fo mà sà nɔ tèni i Babilɔn shiinbil'à Izirayɛli shiinbii kul'a kàre piye yyére ke, ka tulyeye kɛ ná sicyɛɛre si ntòro mú. Mà lwɔ́ Izirayɛli shiinbii tèecûni na Babilɔn shiinbil'á, mà sà nɔ Kile Niɲcwɔnrɔŋi tèesini na, ka tulyeye kɛ ná sicyɛɛre si ntòro mú. 18 Ɲyɛ Yesu Kirisita siŋkanni l'à pyi nde: Mariyama u ɲyɛ u nuŋi ke, uru na mpyi Yusufu tàcwo. Ŋka mà jwo Yusufu u u lèŋɛ ke, u yacere wu u mpyi Kile Munaani sífente cye kurugo. 19 U tànɔŋi Yusufu mpyi a tíi, u la ɲyɛ a mpyi si Mariyama mɛge kɛ̀ɛge mɛ. U la mpyi si u nàmbage fyìinnɛ ŋwɔhɔre e. 20 Mà u yaha ná tire sɔ̀nŋɔre e, ka Kafooŋi Kile mɛ̀lɛkɛŋi wà si uye cyêe u na ŋɔɔge k'e, maa jwo: «Dawuda tùluge shinŋi Yusufu, ma hà raa fyáge si ma tàcwoŋi Mariyama lèŋɛ mɛ, ɲaha na yɛ yaceni li ɲyɛ u á ke, Kile Munaani sífente cye kurugo u à li ta. 21 U sí n‑pa si pùnambile, maa li mɛge le Yesu, ɲaha na yɛ uru u sí n‑pa u shiinbii kapegigii yàfa pi na, si pi shwɔ.» 22 Ɲcyii karigii pun'à pyi bà li si mpyi Kafooŋi Kile à u tùnntunŋi tun ná jwumpe mpemu i ke, puru si fûnŋɔ mɛ. U mpyi a jwo: 23 «Yii lógo, pùcepyinɔcembaala sí n‑pa laa lwɔ́ si pùnambile si, uru pyàŋi mɛge sí n‑le Emanuwɛli» kuru mɛge ɲwɔhe ku ɲyɛ: «Kile ɲyɛ ná wuu e.» 24 Ɲyɛ Yusufu à pa ɲɛ̀ ke, maa li pyi bà Kafooŋi Kile mɛ̀lɛkɛŋi mpyi a yi jwo mɛ, maa Mariyama lèŋɛ mà pyi u cwo. 25 Ŋka u ɲyɛ a sínni ná Mariyama i mɛ, fo mà sà nɔ u tèetigeni na. U à tîge pùnambile, ka Yusufu si li mɛge le Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52