1 1 Yeesu Kirisi yɛ Tɑfiti kɛyɑsɛ lɛ, Tɑfiti pɔ́ɔn kɔ Apirɑhɑm kɛyɑsɛ. Upikpurɛ ɑnyiri yɛ nnyɛ́: 2 Apirɑhɑm yɛɛ Isɑɑki mɑri, Isɑɑki pɔ́ɔ Yɑkupu mɑru, Yɑkupu pɔ́ɔ Yutɑ nɛ upimɑrɛcɔ mɑ́rɛi, 3 Yutɑ pɔ́ɔ Perɛsi nɛ Serɑ mɑru. Piuni yɛɛ Tɑmɑɑ. Perɛsi pɔ́ɔ Hɛsirɔɔ mɑru, Hɛsirɔɔ pɔ́ɔ Arɑm mɑru, 4 Arɑm pɔ́ɔ Aminɑtɑpi mɑru, Aminɑtɑpi pɔ́ɔ Nɑsɔɔ mɑru, Nɑsɔɔ pɔ́ɔ Sɑlimɑni mɑru, 5 Sɑlimɑni pɔ́ɔ Poosi mɑru. Pi yɛ Poosi uni sée rɛ Rɑhɑpi. Poosi pɔ́ɔ Opɛti mɑru. Uyɛ̃ uni yɛɛ Ruuti. Opɛti pɔ́ɔ Yesee mɑru, 6 Yesee pɔ́ɔ uyɔ́ɔpi Tɑfiti mɑru, Tɑfiti pɔ́ɔ Sɑlomɔɔ mɑru. Sɑlomɔɔ uni yɛ mɛkɛɛ-mɛ Urii sɔ́ɔnlɛnlɛ. 7 Sɑlomɔɔ pɔ́ɔ Ropowɑm mɑru, Ropowɑm pɔ́ɔ Apiyɑ mɑru, Apiyɑ pɔ́ɔ Asɑɑ mɑru, 8 Asɑɑ pɔ́ɔ Yosɑfɑti mɑru. Yosɑfɑti pɔ́ɔ Yorɑm mɑru. Yorɑm pɔ́ɔ Osiyɑsi mɑru, 9 Osiyɑsi pɔ́ɔ Yotɑm mɑru, Yotɑm pɔ́ɔ Akɑɑsi mɑru, Akɑɑsi pɔ́ɔ Esekiyɑsi mɑru, 10 Esekiyɑsi pɔ́ɔ Mɑnɑsee mɑ́ru, Mɑnɑsee pɔ́ɔ Amɔɔ mɑru, Amɔɔ pɔ́ɔ Yosiyɑsi mɑru, 11 Yosiyɑsi pɔ́ɔ Yekoniyɑ nɛ upimɑrɛcɔ mɑ́rɛi. Likumúŋɛ́ kpɛ-i kɑpi Isirɑyɛɛli pikɔ́ cɔ́pii ɑpí nɛ Pɑpilɔɔni kuyu sĩ. 12 Kɑpi Isirɑyɛɛli pikɔ́ n cɔ́pii ɑpí nɛ Pɑpilɔɔni kuyu sĩ mɛmɑ́ɑ́ kɛ Yekoniyɑ pɔ́ɔ pɛɛ Seɑlitiyɛli mɑri, Seɑlitiyɛli pɔ́ɔ Soropɑpɛɛli mɑru, 13 Soropɑpɛɛli pɔ́ɔ Apihuuti mɑru, Apihuuti pɔ́ɔ Eliyɑkim mɑru, Eliyɑkim pɔ́ɔ Asɔɔ mɑru, 14 Asɔɔ pɔ́ɔ Sɑtɔki mɑru, Sɑtɔki pɔ́ɔ Akim mɑru, Akim pɔ́ɔ Eliwuuti mɑru, 15 Eliwuuti pɔ́ɔ Eleyɑsɑɑ mɑru, Eleyɑsɑɑ pɔ́ɔ Mɑtɑni mɑru, Mɑtɑni pɔ́ɔ Yɑkupu mɑru, 16 Yɑkupu pɔ́ɔ Mɑɑri ulɑ Yosɛfi mɑru. Mɑɑri kɛ́mɛɛ́ kɛ Yeesu kɑpi yɛ kɔ n sée rɛ Kirisi uu léemɛ. 17 Lɛ̃ nnyɑ, kɑí nɛ Apirɑhɑm-i n kpísi ɑí nɛ Tɑfiti-i pɑ́, li wɑlɛ ncɔpuri ɑnɑi kɛfi nɛ ɑnɑ. Kɑi Tɑfiti-i n kpísi ɑí nɛ kumúŋɛ́ kpɛ-i kɑpi Isirɑyɛɛli pikɔ́ n cɔ́pii ɑpí nɛ Pɑpilɔɔni kuyu sĩ pɑ́, li wɑlɛ ncɔpuri ɑnɑi kɛfi nɛ ɑnɑ. Kɑi kɔ kei n kpísi ɑí nɛ Kirisi imɑrɛtuŋɛ pɑ́, li wɑlɛ ncɔpuri ɑnɑi kɛfi nɛ ɑnɑ ɑcɔ. 18 Lɛ̃ kɑpi Yeesu Kirisi m mɑ́ri yɛ nní: Uuni Mɑɑri kɑpí pɛɛ Yosɛfi feleilɛ̃, ɑmɑ́ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn tíyɛsɛ uu fɑpisi u nɛ Yosɛfi ɑ́pi kɔ kɑhɑnɛ kulee rimpɛ́nɛ. 19 Uulɑ Yosɛfi yɛ ɑsei ute lɛ, úu pɛɛ́ lɑ ukɛ́ unɔ́si isɛi lukɛisɛ kuyu kukɛ́ kṍ, uu pɛɛ́ n lɑ ukɛ́ risɛ́ɛ́ nɛ u lɑkɑsɛ. 20 Kuu ń we un likɛcɑ́ɑ́ músu, Upíimɑ uleecɑɑtumɛ unyinɛ uu kɛlɑ́rɛ́-i u kpɑ́fúmɛ uu u mɑɑ rɛ: Tɑfiti kɛpirɛ̃ Yosɛfi, Mɑɑri pikpíkɛ́ ɑ́pi kɑpɛ pɔ́ n cɔ́ŋlɛ̃. Nfɑ́ɑsɔnɛ mɛɛ tíyɛsɛ kuu fɑpisi. 21 U kɛwɑ́ntisi mɑrunɛ ɑɑ kɛ séi rɛ Yeesu. Kɛkɛɛ sɔ́nti kɛkɛ́ kɛmpuri pikɔ́ ɑkópɛ kɛ́mɛɛ lesɛ. 22 Lɛ̃ nnɛ́í ɑi wɑi, Upíimɑ rinɔɔ kuu mɛkɛɛ ɑntepu Esɑyi m mɑ́ɑsɛ rikɛ́ nɛ n li nnyɑ. Lɛlɛɛ rɛ: 23 Ukpére yɛɛ úu utisi n nyu yɛ́ kɛfɑ wɑ, uu kɛwɑ́ntisi mɑru ɑpi kɛ séi rɛ Emɑnuyɛɛli, liɑsei rɛ Uléécɑɑ yɛ kɛrɔ́mɛɛ́ we. 24 Kɛ Yosɛfi uu n yisi, uu lɛ̃ kɛ Upíimɑ uleecɑɑtumɛ uu u n símisi wɑi, uu Mɑɑri kunɔ́si kpísi. 25 Amɑ́ u nɛ uyɛ̃ ɑ́pi kulee ripɛ́nɛ uú hɑ nɛ kɛwɑ́ntisi mɑru. Kuu kɛ m mɑ́ri, Yosɛfi uu kɛ séi rɛ Yeesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52