1 1 Yesu aulafo kolofala mino oluti wamo ya kulini etito ya ne. Yesu Kilisto ya Defiti kipa ufa fiyaigu yauti ya ne. Ido Defiti ya Abalahamu kipa ufa fiyaigu yauti ya ne. 2 Abalahamukafo Aisaka kedami. Ido Aisakakafo Yekopu kedami. Ido Yekopukafo Yuda yaki ido kunalafo-mota yaki kedami. 3 Ido Yudakafo Pelesite Selate kedami ya kipawa lele onibo ya Tamali ya ne. Ido Pelesikafo Hesiloni kedami. Ido Hesilonikafo Lamu kedami. 4 Ido Lamukafo Aminadapu kedami. Ido Aminadapukafo Nasoni kedami. Ido Nasonikafo Salimoni kedami. 5 Ido Salimonikafo Bowasi kedami ya kipawa olafo ya Lahapu ya ne. Ido Bowasikafo Obeti kedami ya kipawa olafo ya Luti ya ne. Ido Obetikafo Yesi kedami. 6 Ido Yesikafo kiyabani we wenaba Defiti kedami. Ido Defitikafo Solomoni kedami ya kipawa olafo ya komu ya Ulia olonafo ne. 7 Ido Solomonikafo Lehobowami kedami. Ido Lehobowamikafo Abiya kedami. Ido Abiyakafo Asa kedami. 8 Ido Asakafo Yehosafati kedami. Ido Yehosafatikafo Yolami kedami. Ido Yolamikafo Usia kedami. 9 Ido Usiakafo Yotamu kedami. Ido Yotamukafo Ehasi kedami. Ido Ehasikafo Hesekia kedami. 10 Ido Hesekiakafo Manase kedami. Ido Manasekafo Emoni kedami. Ido Emonikafo Yosaiya kedami. 11 Ido Yosaiyakafo Yekonia yaki ido kunalafomota yaki kedami ya aya kamenalo ya Babiloni wenena kimiwenina yate Isilaeli wenena numunido meleti gilimiti uti ebanina Babilonika nela fi gedamo. 12 Ido Babilonika nelalo utamo kamena yalo ya Yekoniakafo Sealitiyeli kedami. Ido Sealitiyelikafo Selubabeli kedami. 13 Ido Selubabelikafo Abiyuti kedami. Ido Abiyutikafo Eliyakimu kedami. Ido Eliyakimukafo Asoli kedami. 14 Ido Asolikafo Sadoku kedami. Ido Sadokukafo Ekimi kedami. Ido Ekimikafo Eliyuti kedami. 15 Ido Eliyutikafo Eleyasa kedami. Ido Eleyasakafo Matani kedami. Ido Matanikafo Yekopu kedami. 16 Ido Yekopukafo Yosefe kedami. Ido Yosefe ya Malia wanafo ne. Ido olonafo Maliakafo Yesu kedami ya kuliya Kilistole, loto ya ne. 17 Etiti minamo, ya Abalahamu kede melami kipa minado yaloti oloto piyamo wenenawa fotini (14) wenenawa etiti oloto piti fulu uti uti ato dito dito aiga yalo Defiti oloto piyami. Ido Defiti kede melami kipa minado yaloti oloto piyamo wenenawa fotini (14) wenenawa ayaidana oti oloto piti fulumo idato, aiga yalo kuwonibo yate Isilaeli wenena Babilonika nelau olu fulo gedato minamo. Ido Babilonika minamo kamena yaloti oloto piyamo wenenawa ya fotini (14) wenenawa oloto piti folato, oloto piti folato ayaidana o minomo wato wato ena yalo ya aiga Kilisto oloto piyaiye. 18 Ena Yesu Kilisto oloto piyami ka ya etito ne. Olafo Malia Yosefe ko mele edafa, u ekelámami kamenalo ya Goti Ouna Felegagakafo mona mele edaito ya Malia nomilipala mulunau nemo ya eyámae. 19 Etiti eyámafa, ido wanafo Yosefe ya monala efe limoma nenako, ya olu ukanalo koli edetenae, loto yamu kala auma wito kito momona oto ilifi fulitenae, loto kolaiye. 20 Eti loto netawa yamu kala ki minaito ya moda Wekola enisolela makafo famoku oloto pi umuto eti loumami, Defiti nakulafo Yosefeyo, ologafo Malia olunae, lotoma koli komámaneyo. Nomilipala mulunau nemo ya Goti Ounalekati nemo ya felegaga ne. 21 Felegaga neto ya nalafo kedageto ya amokafo wenenala lifimanina olu mofuto olu omuni kenagoliye, loto kuliya Yesule, loto melo, loto loumaiye. 22 Ena netawa muki o fedami yamu Wekolakafo ka polofete welalo melaito eti limo, 23 Kolalo. Nomili ma weki onámami nomili ma nomilipala mulunau minoto nalafo ma kedageto kuliya ya Emanuwelile, loti melenagilae. Ido kuliya monawa ya Goti ya lalimoteki ne, loto ka mono lufuwau (Ais 7:14) ya nemo kawa ya wiyaiye. 24 Ena Yosefe onototo nedito Wekola enisolelakafo ka loumami ya welalo meyalo meleto olonafodo ya ekelámoto, 25 minomo uti uti yalo ya nalafo kedaito, ya kuliya Yesule, loto melaiye.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52