1 1 Ná Zeezi duo nɩɛ: Zeezi naabál nɛ́ ká Davidi; Davidi má naabál nɛ́ ká Abɩrahaŋ. 2 Abɩrahaŋ nɛ́ lʋ́l Ɩzakɛ. Ɩzakɛ lʋl Zakɔbɛ. Zakɔbɛ má lʋl Ziida rɩ́rʋ́ maábɛlɛm 3 Ziida má rɩ́rʋ́ háálɔ Tamaarɛ lʋl Pɛrɛsɛ rɩ́ Zeram Pɛrɛsɛ má lʋl Ɛsɩrɔŋm Ɛsɩrɔŋ má lʋl Araŋm 4 Araŋ má lʋl Amɩnadabɛm Amɩnadabɛ má lʋl Naasɔŋm Naasɔŋ má lʋl Salmɔŋm 5 Salmɔŋ má rɩ́rʋ́ háálɔ Rahabɛ lʋl Bʋazɛm Bʋazɛ má rɩ́rʋ́ háálɔ Riti lʋl Ɔbɛdɛm Ɔbɛdɛ má lʋl Izayi. 6 Izayi má lʋl kuóro Davidim Kuóro Davidi má rɩ́ Iiri háálɔ lʋl Salomoŋ. 7 Salomoŋ má lʋl Robohaŋm Robohaŋ má lʋl Abiyam Abiya má lʋl Azam 8 Aza má lʋl Zozafam Zozafa má lʋl Zoraŋm Zoraŋ má lʋl Ɔzɩyasɛm 9 Ɔzɩyasɛ má lʋl Zʋataŋm Zʋataŋ má lʋl Akazɛm Akazɛ má lʋl Ɩzɩkɩyasɛm 10 Ɩzɩkɩyasɛ má lʋl Manasem Manase má lʋl Amɔŋm Amɔŋ má lʋl Zɔzɩyasɛm 11 Zɔzɩyasɛ má lʋl Yekoniya rɩ́rʋ́ maábɛlɛm Ɛ́ tɛ́ŋ mɛ́ nɛ́ ɓa yoo kɛsɛ Ɩzɩrayɛl duo nɩɛ mʋ́ Babɩlɔɔnɛ. 12 Ɓa kɛsɛ́ ná har rɩ́ mɛ́ nɛ́m Yekoniya má lʋl Salasɩɛlɛm Salasɩɛlɛ má lʋl Zɔrɔbabɛlm 13 Zɔrɔbabɛl má lʋl Abiyudim Abiyudi má lʋl Ɩlɩyakɩŋm Ɩlɩyakɩŋ má lʋl Azɔɔrɛm 14 Azɔɔrɛ má lʋl Sadɔkm Sadɔk má lʋl Akimim Akimi má lʋl Eliyidim 15 Eliyidi má lʋl Ɩlɩyazaarɛm Ɩlɩyazaarɛ má lʋl Mataŋm Mataŋ má lʋl Zakɔbɛm 16 Zakɔbɛ má lʋl Zɔzɛfɛ. Zɔzɛfɛ sɩɛ́ ja Maari. Maari má nɛ́ sɩɛ́ lʋ́l Zeezi nam ɓa háá yɩ́rɛ Kirisi. 17 Ɛ́ wɩ́ɛ́, a pɔ́ Abɩrahaŋ woo mí ká kaá mʋ́ Davidi woo, woó woówa fí rí baná nɛ́. A baa pɔ́ Davidi má woo mí, ká kaá mʋ́ tɛ́ŋ ná mɛ́ ɓa há yóé kɛsɛ Ɩzɩrayɛl duo nɩɛ mʋ́ Babɩlɔɔnɛ mɛ́, ɓa má nɛ́ woó woówa fí rí baná. Ká a baa pɔ́ ɛ́ tɛ́ŋ má mɛ́, ká kaa mʋ́ yakɛ Kirisi mí, ɓa má nɛ́ woó woówa fí rí baná. 18 Ná Zeezi Kirisi lʋlɛ́ naasɛ: Zɔzɛfɛ nɛ́ fa cɔ́ Zeezi maá Maari rʋ́ʋ́ ja. Amá ɓa fa ha wɩ náŋá jɛ́ɛ́, ká Maari ka puo, a tɩŋ Wɩɩsɛ Sabɩɩna dóé mí. 19 Ʋ boŋzoŋ Zɔzɛfɛ ná sɩɛ́ fa ká nɩtaŋá rɛ́. Ʋ wɩ có rʋ́ʋ́ hɩɩ̃sɛ Maari, nɩɛ sɩ́ɛ́ mɛ́, ɛ́ nɛ́ ʋ bɩ́ɩ́nʋ́ tɩɩ mɛ́ rʋ́ʋ́ lʋɔrɛ tɔ́ʋ́. 20 Ʋ sɩɛ́ fa há kéŋ ɛ́ sabɩɩna, ɛ́ nɛ́ Nyuutɩna malɩ́ka nɔ́ŋɔ kóú rí duose mí, a bʋ́lʋ́ rɩ́ bʋlɛ́: "Davidi nihĩ Zɔzɛfɛ, sɩ́ ló rí héwíŋ kánɩ́, pi Maari rʋ́ʋ́ ɛ́ɩ́ háálɔ, bee wɩ́ɛ́ bio ná puo ʋ há kené, ʋ lɛ́ Wɩɩsɛ Sabɩɩna dóé ní. 21 Ʋ sɩ́ lʋl bál rɩ́ɩ́ pɔ́ʋ́ yɩr Zeezi, bee wɩ́ɛ́ ʋ nɩ́ɩ́ á rʋ́ʋ́ lɔ́ʋ́ dunɩɛ tá wɩ́bɔma nɛ́sɛ mɛ́." 22 Wɩ́ɛ́ nyáŋ wuu há tʋ́mɛ́, Nyuutɩna há ɛ́ɛ́ ʋ wɩ́laabʋllɔ bʋl wɩ́ɩ́ ná nʋɔ nɛ́ súé. Ʋ há sɛ́q 23 "Toopero ná ha há wɩ bál ɛ̃ sɩ́ ka puoq a lʋl heŋbóle, rɩ́wɔ́ pɔ́ʋ́ yɩr Ɩmanʋɛl." Ʋ mʋ́l nɛ́ ká: Wɩɩsɛ mɩ́ŋrá sɩ́sɩ́ɛ́nnʋ́wa. 24 Zɔzɛfɛ há ísé, ʋ á Nyuutɩna malɩ́ka há sʋ́ʋ́ tʋŋ ɛ́. Ʋ já Maari a kaa mʋ́ʋ́ jaa. 25 Amá ʋ wʋ́ʋ́ mɛ́ tɩ́kɛ́, ká ʋ lʋl heŋbólé, ʋ hóú yɩr Zeezi.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52