1 1 Daawitinna Abirihaami sircho ikkinohu Yesuusi Kiristoositi ilamate kiiro aante noote. 2 Abirihaami Yisihaaqi ilino; Yisihaaqi Yaiqoobi ilino; Yaiqoobi Yihudanna Yihudi roduuwa ilino. 3 Yihudi Faareesinna Zaara Taamaari yinanni manchonni ilino. Faareesi Hetsirooni ilino; Hetsirooni Araami ilino. 4 Araami Aminaadaabi ilino; Aminaadaabi Neasooni ilino; Neasooni Salmooni ilino. 5 Salmooni Rahaabi yinanni manchonni Boeezi ilino; Boeezi Ruuti yinanni manchonni Iyoobeedi ilino; Iyoobeedi Isseyi ilino. 6 Isseyi Moote ikkiha Daawiti ilino. Moote Daawiti Ooriyo galtenni Selemooni ilino. 7 Selemooni Roobiaami ilino; Roobiaami Abiya ilino; Abiya Asaafi ilino. 8 Asaafi Iyoosaafiixi ilino; Iyoosaafiixi Iyoraami ilino; Iyoraami Ooziyaani ilino. 9 Ooziyaani Iyoataami ilino; Iyoataami Akaazi ilino; Akaazi Hiziqiyaasi ilino. 10 Hiziqiyaasi Minaase ilino; Minaase Amooni ilino; Amooni Iyosiyaasi ilino. 11 Iyosiyaasi Israeele Baabilooni gobba qafadante hadhu waro Yoakiininna roduuwasi ilino. 12 Baabilooni gosa Israeele qafadduhu gedensaanni, Yoakiini Salatiyaali ilino; Salatiyaali Zerubaabeeli ilino. 13 Zerubaabeeli Abiyudi ilino; Abiyudi Eeliyaaqeemi ilino; Eeliyaaqeemi Azoori ilino. 14 Azoori Saadooqi ilino; Saadooqi Akiimi ilino; Akiimi Eliyudi ilino. 15 Eliyudi Aliaazaari ilino; Aliaazaari Mataani ilino; Mataani Yaiqoobi ilino. 16 Yaiqoobi Yooseefi ilino; Yooseefi Yesuusi Kiristoosa iltu Maariyaamira minaannaati. 17 Kunni garinni Abirihaaminni Daawiti geeshsha nooti 14 ilamaati. Daawitinni kayisse Baabilooni qafado geeshsha 14 ilamaati. Baabilooni qafadonni kayisse Kiristoosi ilama geeshshano 14 ilamaati. 18 Yesuusi Kiristoosi ilaminohu kunninni aane noo garinniiti: Amasi Maariyaami Yooseefira huuccante heedhe adhantukkinni, Qullaawu Ayyaaninni godobbe noota anfi. 19 Huucci're noosehu Yooseefi dancha mancho ikkinohura, Maariyaami mannu albaanni shollisha giwe, mannu afikkinni suutunni agurara hedi. 20 Konne coye wodanaho wodhe hee'reenna, Mootichu sokkaasinchi haaqeete leelle, «Daawiti Beetto Yooseefi, ati huucci'roottoti Maariyaami godobbinohu Qullaawu Ayyaaninniitina ise adha waajjitooti. 21 Ise labbaa beetto iltanno; isi mannasi cubbunni gatisanno daafira su'masi Yesuusa yite fushshatto» yiisi. 22 Kuni baalu ikkannohu Maganu himanaanchi himanino coyi wo'manno gedeeti: 23 «Kuneeti, seemo godobbe labbaa beetto iltanno; su'masino Amaanueeli yinanni» Amaanueeli yaa, «Maganu ninke ledo no» yaate. 24 Yooseefi goxichunni baqqi yee kae Mootichu sokkaasinchi hajajinosire wonshi; Maariyaamino minisira abbi'ri. 25 Ikkollana qaaqqo ilta geeshsha ise ledo galtimmate xaadooshshe diassi'rino. Qaaqqohono su'ma Yesuusa yee fushshi.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52