1 1 Men bɑ lwøbi gøl yɑɑ Yëso Mesiy, en ɑ kwɑɑr Debïd, o bɑ kwɑɑr Abrɑhɑm. 2 Cɑg kì ri Abrɑhɑm gïti ri Rɑ̈dh Debïd, kwɑyy møg-ɑ bɑ ɑlwøb: Isɑɑk, Yɑgob, Yeudɑ̀ geki nyiimen, kí Peredh kí Dherɑ̀, (meyi gen bɑ Tɑmɑr.) Ëdhrön, Rɑm, Aminɑdɑb, Nɑɑcön, Sɑlmön, Boɑdh, Obed (meye bɑ Ruth), Yesì, kì Rɑ̈dh Debïd. 6 Cɑg kì ri Debïd gïti kɑ ɑ́køøl ji yïnø Bɑbïl, kwɑyy møg-ɑ bɑ ɑgwed: Debïd, Sølømøn, Reöboɑm, Abiyɑ̀, Asɑ̀, Yöcɑpɑt, Yeörɑm, Udhiyɑ̀, Yöthɑm, Akɑɑdh, Kedhekiyɑ̀, Mɑnɑsè, Amön, Yöciyɑ̀, Yöyɑkin geki nyiimen. 12 Cɑg kì bɑng kɑ ɑ́køøl ji Bɑbïl gïti kɑ ɑ́øør Yëso piny, kwɑyy møg-ɑ bɑ ɑgwed: Yöyɑkin, Ceɑltiel, Dherubɑbïl, Abikud, Eliɑkim, Adhör, Dhɑdök, Akim, Eliud, Eliɑdhɑr, Mɑtɑn, Yɑgob, kí Yosep ɑ ɑ́nywøm Meerì, ɑ bɑ meyi Yëso ɑ cwøl ɑ́ Mesiy. 17 Rïjj-ɑ cɑ̈gi kì ri Abrɑhɑm gïti ri Debïd bɑ pyɑ̈rø wïdɑ́ngwen; o rïjj-ɑ cɑ̈gi kì ri Debïd gïti kɑ ɑ́køøl ji yïnø Bɑbïl bɑ pyɑ̈rø wïdɑ́ngwen; o rïjj-ɑ cɑ̈gi kì ri køøli ji yïnø Bɑbïl gïti ri Mesiy bɑ pyɑ̈rø wïdɑ́ngwen. 18 O men bene kër-ɑ ɑ́øør Yëso Mesiy piny: Meerì ɑ́bëëd e onywømø yi Yosep, de ɑ́yod yije dɑ dhɑnhø men-ɑ óyodø ki tegi Wëykwërø, e nuti dɑ̈gi yïe. 19 O Yosep ɑ́bëëd ɑ́ jɑl me døj, nuti dwɑddi wøwi møgɑni, de gø ɑ́dwɑdde’ tɑ̈ngø kì gød. 20 Kɑ̈ng-ɑ ɑ́nudd e orumø kì ri møgɑni, ɑcwöb wëywöni Wë kì bøle kì yethi lɑ̈g, kɑ gø köbbe kinni, “Yosep, kwɑɑr Debïd, yï ko böggi ki kwɑnyi Meerì ɑ́ cyëgí. Mɑ́ dhɑnhø men-ɑ yije ɑ́yod kɑ tegi Wëykwërø. 21 Óøør piny ki wɑ̈d, kɑ nyinge ócɑɑg ɑ́ Yëso, mɑ́ jie óyiele kì yij orøøg gen.” 22 Møgɑni bënn ɑ́cwöb kɑ per kinni, o møg-ɑ ɑ́kømmi yi Wë ki dhø jɑltöng mee pɑ̈dhi gen kɑ̈jji gen; kinni, 23 “Nyɑnɑjur me nuti pɑ̈nyø nywɑlø yi jɑlø, óngøl ki dhɑnhø, kɑ øør-ɑ piny ki wɑ̈d, o ócɑg ɑ́ Imɑnwel.” (A wɑngi kinni, “Jwøk nud kì kellee.”) 24 Keny-ɑ ɑ́cyëëw Yosep, kɑ møg-ɑ ɑ́cïgii yi wëywöni Wë gwøge ceth, kɑ Meerì kwɑnye ɑ́ cyëge. 25 De nuti buddø ki gøn, kì kɑɑm-ɑ́ nuti pɑ̈dh en wɑ̈de piny. Kɑ cɑg yi Yosep ɑ́ Yëso.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52