1 1 Hiko hi Pablo ya mihay apostol, ya in-utoh ni Apo Namalyari. Alwan tawo ya namili hên nangiutoh kangko, ta ya nangiutoh kangko, ay hi Apo Jesu-Cristo, haka ya Tatang na, hi Apo Namalyari, ya namabiyay kanan oman. 2 Hilay kalamo ko di, ya patêl ha Panginoon, ay kalamo ko hên ampangumusta kamoyun patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon bahên ha probinsyan Galacia. 3 An-ihalangin naên kaw ya dyanan kaw dayi hên kapatêkbêkan nakêm, haka ingalwan kaw dayi ni Apo Namalyari ya Tatang tamo, haka Panginoon Jesu-Cristo. 4 Ha kalabayan nan Tatang tamo, hi Apo Namalyari, ay indin ni Apo Jesu-Cristo ya lawini na hên matsi, gawan ha kasalanan tamo, ta êmên kitamo miligtas haka midayo ha kaganawan nangarawak ya angkalyari amêhên di ha luta. 5 Puriên hi Apo Namalyari hên angga-angga. Amen. 6 Hi Apo Namalyari ya nanagyat kamoyu, gawan ha ayn kapantag ya ingalo ni Apo Jesu-Cristo. Ampag-êpapah ako kamoyu ta nataluh yo yan tinalibatokan ta nagtugigih kaw ha alwan pêtêg ya toro. 7 Ya Mangêd ya Habi, ya miligtas kitamo gawan ha paniwala tamo kan Apo Jesu-Cristo, ay ahina maioman. Noa, main ampanggulo hên ihip yo ta labay lan itumbalik ya habayto ya kaptêgan. 8 Main man anghel ya ubat ha langit, o miha kannaên man, ya ampamitoro hên halanghang ha intoro naên kamoyu, ay parusaan ya dayi ni Apo Namalyari ha impiyerno. 9 Omanên kina êt habiên kamoyu ya habaytoy hinabi naên haton bayri, no main mamitoro kamoyu hên kaatag ya toro ha tinanggap yoy nay toro, ay parusaan ya dayi ni Apo Namalyari ha impiyerno. 10 Hino ya mahabi yo ha an-ipamwang ko? Kapareho ko, o hi Apo Namalyari ya labay kon pahiglaên? Kayno êndat yo no hikoy ampanapol êt hên pamandayêw hên tawo, hên nanad ha mana kon andaygên. No ampanapol akon pamandayêw hên tawo, ay alwa kon tagahuyo ni Apo Jesu-Cristo. 11 Patêl ko, labay kon mamwangan yo ya Mangêd ya Habi ya impamwang ko kamoyu, ay alwan ubat ha kaihipan tawo. 12 Alwan tawo ya namidaoh o namitoro hên habayto kangko, noa, hi Apo Jesu-Cristo ya namipamwang hên habayto kangko. 13 Kayno nabalitaan yo kina no ay-êmên ya biyay ko hên haton bayri ha pamanhumonol ko ha paniwala naên hên Israelita. Hên hato ay hadyay pamairap ko kanlan ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ta labay kon ubuhên hilan patsên. 14 Ha kal-atan naên Israelita ya kapareho kon edad ay hiko ya pinakamahipêg ha pamanhumonol ha kaugalian hên ninuno naên. 15 Noa, gawan ha ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari, ay pinili na kina hên hato êt, bayo ko in-anak, ta daygên na kon tagahuyo na. 16 Kabay hên impamwang na kangko ya Anak na ya hi Apo Jesu-Cristo, ta êmên ko ya itoro kamoyun alwan Israelita, ay hinonol ko yan tampol hên a kina nakikwa hên payo ha hinoman ya tawo. 17 Haka a ko nilumakat ha balayan Jerusalem hên nagpatoro kanlan nuna kangkon nag-in apostol. Noa, nagtagloh ako ha logal ya marayo ha tawo ha bansan Arabia. Hên pinag-aralan koy kahulatan ni Apo Namalyari bayro, ay nag-orong ako ha balayan Damasco. 18 Pangayari hên tatloy taon ay nilumakat ako ha balayan Jerusalem hên nakibalay kan Pedro. Nilaêh ako bayro kana hên labinlimay allo. 19 Ayn akon nahêlêk bayro ya kaatag ya apostol no alwan bêngat hi Santiago ya ali ni Apo Jesu-Cristo. 20 Pêtêg ya an-ihulat ko kamoyu. A ko ampaglaram. Muwang ni Apo Namalyari. 21 Pangayari hên habayto ay nammita ko ha probinsyan Siria haka Cilicia. 22 A la ko êt mantêg muwang hên hilay patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon ha probinsyan Judea. 23 Nagilam lan bêngat ha kaatag ya ampaghabi ya wanla, “Ya ampamairap kantamo pon haton bayri, ay ampamitoroy na amêhên, hên tungkol ha paniwala kan Panginoon Jesu-Cristo, ya paniwala ya labay nan hiraên hên haton allo.” 24 Pinuri la hi Apo Namalyari gawan ha nalyari kangko, ya no ay-êmên akon nagkamain hên paniwala ya nanad kanla.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52